Skip to main content

Forskere anbefaler brug af økologisk landbrugspraksis af hensyn til menneskers sundhed

I en gennemgang af eksisterende forskning, bestilt af et udvalg af Europa-Parlamentet, har en gruppe europæiske forskere fra blandt andet fra Syddansk Universitet identificeret fordelene ved økologisk fødevareproduktion for menneskers sundhed.

Forskerne anbefaler Europa-Parlamentet at prioritere økologiske produktionsmetoder og brugen af disse i konventionelt landbrug. Denne anbefaling kommer fra en etårig undersøgelse, der har resulteret i rapporten "Menneskelige sundhedsmæssige konsekvenser af økologiske fødevarer og økologisk landbrug" (“Human health implications of organic food and organic agriculture”)

Eksperterne opremser flere fordele ved de metoder, der anvendes i økologisk landbrug, som gavner folkesundheden. Understøtningen af dyresundhed og den restriktive anvendelse af antibiotika i økologisk dyreproduktion fører til en lavere risiko for udvikling af antibiotika-resistentei bakterier, som er en betydelig trussel mod  folkesundheden. Forebyggende metoder til at beskytte planterne  og begrænset  pesticidanvendelse i økologisk landbrug medfører en nedsat pesticideksponering over for forbrugerne, til gavn for folkesundheden. Eksperterne konkluderer også, at mindre forskelle i indholdet af næringsstoffer og andre gavnlige stoffer mellem konventionelle og økologiske fødevarer sandsynligvis ikke har nogen større betydning for folkesundheden.

Adjunkt Axel Mie, Det Svenske  Landbrugsuniversitet og Karolinska Instituttet, Stockholm, koordinerede arbejdet, og hans konklusion er klar: "Flere typer af praksis inden for økologisk landbrug, navnlig den lave brug af pesticider og antibiotika, gavner folkesundheden. Politikere bør støtte anvendelsen af sådanne praksisser og deres indførelse i konventionelt landbrug, og sikre, at økologisk landbrug fortsætter med at fungere som et laboratorium for udvikling af fremtidige, sunde fødevaresystemer."

Især konkluderer eksperterne, at pesticideksponeringen i Europa er for høj og skal kontrolleres bedre.

Medforfatter, lektor Helle Raun Andersen fra Syddansk Universitet, siger: "Eksponeringen for nogle pesticider synes at være højere i Europa end i USA, hvor tre større undersøgelser har dokumenteret, at børns hjernefunktioner reduceres, hvis moderen under graviditeten har en høj eksponering for pesticider."

Professor Philippe Grandjean fra SDU, som også bidrog til rapporten, tilføjer: "Vi bør ikke risikere vores børns hjernefunktioner for nogle kortsigtede fordele i vores fødevareproduktion." Produktion af økologiske fødevarer eller såkaldt integreret skadedyrsbekæmpelse kan opfylde dette behov.

Adjunkt Stefan Gunnarsson fra Sveriges Landbrugsuniversitet konkluderer med hensyn til antibiotikaresistente bakterier: "Økologiske husdyr er mindre tilbøjelige til at udvikle visse sygdomme relateret til intensiv produktion i forhold til dyr fra konventionelle bedrifter. Som følge heraf, kræves der mindre antibiotika til behandling af kliniske sygdomme i økologiske landbrug, hvor deres profylaktiske brug også er stærkt begrænset. Det nedsætter risikoen for udvikling af antibiotikaresistens i bakterier. For eksempel kan det konstateres, selv om der er betydelige forskelle i brugen af antibiotika mellem forskellige arter og lande, at antibiotikaresistens er mindre udbredt blandt økologiske grise sammenlignet med konventionelle grise i Frankrig, Italien, Danmark og Sverige."

Rapporten fremhæver flere muligheder for at støtte og udvide økologisk fødevareproduktion.

Rapporten er tilgængelig her: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581922/EPRS_STU(2016)581922_EN.pdf

For yderligere information, kontakt venligst

Helle Raun Andersen, Syddansk Universitet, hrandersen@health.sdu.dk, 65503765

Philippe Grandjean, Syddansk Universitet og Harvard School of Public Health, USA, PGrandjean@health.sdu.dk

Mød forskeren

Lektor, Cand.scient., Ph.D. Helle Raun Andersen, Forskningsenheden for Miljømedicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU.

Helle Raun Andersen

Mød forskeren

Professor Philippe Grandjean, Forskningsenheden for Miljømedicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU.

Philippe Grandjean