Skip to main content

Forskningsprojekt i indvandrermedicin

Sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. Dorthe S. Nielsen, Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital og Center for Global Sundhed, Klinisk Institut ved Syddansk Universitet har modtaget 500.000 kr. fra Novo Nordisk Fonden.

Formålet med forskningsprojektet er at belyse ældre indvandrerpatienters forhold til, hvordan det er at være syg og komme i medicinsk behandling her i landet. Blandt andet skal ældre indvandrerpatienter interviewes, for at få et bedre indblik i deres opfattelse af hverdagslivet i Danmark, deres syn på sundhedsfaglige tilbud og hvilke barriere, de møder i kontakten med sundhedssystemet.

Førstegenerationsindvandrere er en populationsgruppe, der er ved at blive ældre, og i takt med dette opstår der stigende problemer med at tackle og rumme disse mennesker i sundhedssektoren. Studier viser, at ældre indvandrere og flygtninge i Europa oplever øget isolation og ensomhed. Men der mangler generelt klinisk information om ældre etniske minoritetspatienter og deres håndtering af sygdom og alderdom. Herunder hvilke barrierer og problemer, der er forbundet med at være ældre indvandrer og kronisk patient - og samtidig skulle håndtere sygdom, medicin, livsstilsændringer samt eventuelle fordomme.

Projektet skal foregå i samarbejde med det multietniske værested i Vollsmose, ”Mimers Brønd”, Odense Kommune samt en Geriatrisk Afdeling i Storbritannien. Resultater vil således blive sammenlignet i et internationalt perspektiv.

Indvandrermedicinsk Klinik blev etableret maj 2008, efter en stigende erkendelse af, at en stor andel af patienter med anden etnisk baggrund ikke var i stand til at benytte sundhedsinformation, forebyggelse og behandling på samme niveau som etnisk danske patienter. Klinikkens opgave er at være tovholder i de mest komplicerede tilfælde, hvor der er behov for en tværsektoriel fokuseret indsats. Klinikkens sekundære formål er at generere viden om, hvorfor og hvordan denne patientgruppe ofte fejltolkes i sundhedsvæsenet, for at kunne målrette behandlinger i primær- og sekundærsektoren og derigennem lette indvandreres adgang til det danske sundhedsvæsen.