Skip to main content

Landskabet

Landskabet

Landskabet

Landskabet omkring Nyt SUND er noget ganske særligt. Skov, åbne marker og levende hegn veksler ind imellem med hinanden og danner tilsammen en mosaik af levesteder for mange dyr og planter. Arkitekterne har derfor allerede tilbage fra konkurrenceprojektet været opmærksomme på at tage hensyn til det eksisterende landskab og samtidig udnytte de fantastiske muligheder, der er i at være så tæt på naturen. 

Nyt SUND kommer bl.a. til at gå gennem ”Fællesskoven” – et fredskovsareal, som rummer flere sjældne og fredede planter og dyr og krydse den naturbeskyttede å ”Killerup Rende”.I samarbejde med Odense kommune og Skov- og Naturstyrelsen, er der udarbejdet en plan for, hvordan det eksisterende landskab kan spille sammen med byggeriet og på sigt udvikle både kreative og naturmæssige kvaliteter/oplevelser. Ifølge landskabsarkitekt Gitte Sauer, MedicOUH har det været en særlig udfordring at få mange funktioner passet ind på et forholdsvis lille areal. Der er arbejdet meget på at få skabt et visuelt udtryk, som spiller sammen med den eksisterende natur.

Det grønne koncept (skov, levende hegn, åbne marker og gårdhaver)

Naturen omkring Nyt SUND er tænkt flettet ind i byggeriet via beplantning, så det både rent fysisk og visuelt forbindes med den omgivende skov. Nyt SUND vil fremstå som en lysning i skoven. Højden af bygningen er nøje afstemt med de omkringliggende trækronerne, så flagermusene i ”Fællesskoven” kan passere frit over bygningen. Passager under bygningen og åbne gårdhaver skal på samme måde sikre den visuelle forbindelse på tværs af byggeriet og skabe gode opholdsarealer.

Det blå koncept (Vandhuller, søer og våde enge)

Af hensyn til dyre- og plantelivet i Killerup rende og i fredskovene stilles der krav om, at grundvandsspejlet ikke må ændres. Det overskydende regnvand fra Nyt SUND og OUH skal desuden håndteres på området og tænkes derfor udnyttet til etablering af små regnvandsbassiner og vandhuller fortrinsvis på den sydlige side af Killerup rende. Ved meget kraftige regnskyl vil vandhullerne flyde sammen og danne større søer og våde enge.  På den måde kan der opstå helt nye levesteder for planter og dyr og dermed sikre udvikling af en rig og variereret natur. På sigt kan dele af området kunne udvikle sig til et §3 område efter Naturbeskyttelsesloven.

Cykel- og gangstier 

Anlæg af cykel- og gangstier i området skal på samme måde tilpasses hensynet til naturen.

Passage gennem fredskov

Landskabsarkitekter arbejder i øjeblikket på at sikre adgang i landskabet, så medarbejdere og brugere i hele CAMPUS området i fremtiden kan få glæde af og opleve en spændende og mangfoldig natur.

Udpluk af planter i området