Menu

Kunst

Kunstprojekter på Nyt OUH/SDU

Det Fælles Kunstudvalg for Nyt OUH/SDU har i fællesskab besluttet at iværksætte fire kunstopgaver med henblik på at synliggøre og styrke samarbejdet mellem institutionerne. De fælles kunstopgaver er Pejlemærker og er placeret i byggeriernes fælles arealer: Vidensaksen, Koblingszonen, SDU Nyt SUND Hovedindgang og Nyt OUH Hovedindgang.

Pejlemærkerne er store, markante kunstneriske værker, der udføres af kunstnere på et højt, internationalt niveau. De inviterede kunstnere har fået til opgave at skabe et kunstværk, der tydeligt løfter og synliggør den kunstneriske vision for SDU Nyt SUND og Nyt OUH generelt, og som samtidig skaber genkendelighed og nærvær for den enkelte bruger i det store byggeri i dagligdagen. De fire kunstnere er:

  1. Koblingszone - Philippe Parreno
  2. Vidensakse - Simon Starling
  3. SDU Nyt SUND Hovedindgang - Monica Bonvicini
  4. Nyt OUH Hovedindgang - Nevin Aladag

Sideløbende har SDU Nyt SUND kunstudvalg igangsat to Tableauer i henholdsvis tværgangene og de vertikale rum. Kunstprojekterne afventer at byggeriet genoptages, men der er godkendt to skitseforslag af kunstnerne:

5. Tværgange på SDU Nyt SUND - FOS

6. Vertikale rum på SDU Nyt SUND - Cory Arcangel

 

Kunststrategi

Kunsten skal ikke blot være dekoration til distraktion – kunsten skal kunne mere end det. Med strategien Kunst & Funktion er tanken, at kunstnerne er med til at skabe de rum, hvor brugerne naturligt kommer eller opholder sig. Kunsten skabes ud fra brugernes adfærd og brug af rummet, og dermed bliver den enkelte brugers oplevelse det centrale. Målet er, at kunsten bliver et aktiv for livet på sygehuset og universitet, og at den bidrager til at skabe et levende, oplevelsesrigt og nærværende sted for brugere og besøgende.

Mere overordnet skal kunsten synliggøre samarbejdet mellem Nyt OUH/SDU, så brugerne oplever en sammenhæng og synergi mellem de to institutioner. En sammenbygning i den størrelsesorden, som er tilfældet med Nyt OUH/SDU, er unik i Danmark og yderst sjælden på verdensplan. Derfor skal kunsten afspejle det høje ambitionsniveau og være med til at sætte en dagsorden for fremtiden. Kunsten skal så at sige være en attraktion i sig selv.

I strategien har man taget udgangspunkt i de politiske visioner for de to institutioner og samt et tema for kunsten Liv, lys, lyd og natur. Dette er blevet omsat til en konkret strategi, som tager afsæt i en mission om at gøre kunsten til en naturlig funktion og tilstedeværelse på de to institutioner med udgangspunkt i nøgleordene oplevelser, stimulerende, stilhed, fordybelse, stemning, leg, bevægelse, udfordring, krop, aktiv, sanselig, medmenneskelig, inddragende, helende, rekreativ og holdbar. 

Kunst & Funktion giver et nyt bud på, hvordan kunsten kan optræde i offentlige bygninger, så den bliver vedkommende for den enkelte bruger i dagligdagen, og samtidig fordrer skelsættende kunst. Konkret integreres kunsten i stor og lille skala via tre differentieringer: Pejlemærker, Tableauer og Detaljer.

Pejlemærker og Tableauer er kunstneriske bearbejdninger af de rum, man bevæger sig igennem eller opholder sig i f.eks. indgangspartier, fælles opholdsarealer, gangarealer, venteværelser, receptioner mv. Kunstnere inviteres til at give et bud på, hvordan velkendte situationer og omgivelser kan iscenesættes og opleves på ny af brugerne. Pejlemærker og Tableauer kan også være med til at skabe steder i brugernes bevidsthed, så man lettere kan finde rundt.

Detaljer er kunstneriske bearbejdede funktioner, der tilføjes eller allerede indgår i byggeriet, som brugerne er i berøring med til daglig f.eks. gardiner, nøglehuller, stikkontakter, rækværk osv. Det betyder, at kunsten i lille form spredes over et større areal og når ud i byggeriets hjørner f.eks. sengestuer, toiletter, trappeopgange, elevatorer, kontorer osv.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies