Undersøgelser og analyser

For uddannelserne indsamles der systematisk og løbende viden om trivsel, relevans, tilfredshed mm.

For uddannelsesstatistik for uddannelserne klik her.

For øvrig viden se herunder.

Undersøgelser og analyser

Aftagerpaneler

Hver uddannelse er tilknyttet et aftagerpanel bestående af eksterne interessanter, der rådgiver uddannelsesledelsen om erhvervssigte, relevans, fremtidens kompetencebehov mm.

Se Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets aftagerpaneler her. (der skal indsættes link)

Dimittendundersøgelser

Udsendes som minimum hvert tredje år (2012, 2015, 2018 osv.).

Se rapporter her. (der skal indsættes link)

Velkomstundersøgelsen

Udsendes efter behov (dvs. ikke nødvendigvis hvert år) i oktober måned til nye studerende. Undersøgelsen dækker rekruttering, markedsføring, studiestartens introduktionsuge samt generel baggrundsinformation om de nye studerende. Undersøgelsen drøftes i hvert enkelt Uddannelsesudvalg og i Studienævnet på aggregeret niveau.

Se rapporter her. (der skal indsættes link)

Studiestartsundersøgelsen

Udsendes i december måned til nye studerende (bachelordel). Undersøgelsen dækker de studerendes oplevelse af uddannelsens første semester, herunder semesterets målopfyldelse i forhold til SDU’s Principper for Studiestart. Undersøgelsen drøftes i hvert enkelt Uddannelses-udvalg og i Studienævnet på aggregeret niveau.

Se rapporter her. (der skal indsættes link)

Find studiestartssiderne for de sundhedsvidenskabelige uddannelserne her.

Kandidatintroduktionsundersøgelsen

Udsendes i december (sommeroptag) og maj (vinteroptag). Dækker de studerendes (kandidatdel) start på kandidatuddannelsen, herunder semesterets målopfyldelse i forhold til SDU’s Principper for Studiestart. Undersøgelsen drøftes i hvert enkelt Uddannelsesudvalg og i Studienævnet på aggregeret niveau.

Se rapporter her. (der skal indsættes link)

Undervisningsevalueringer

Udsendes i maj og november måneder som supplering til hver underviseres mundtlige fagevaluering. 

Sammen med eksamensstatistik fremstilles resultaterne for undervisningsudvalg samt til statusmødet og Studienævn.

Se de kvantitative resultater af undervisningsevalueringerne her. (der skal indsættes link)

Semesterevalueringer

Udsendes i maj og november til uddannelsernes (bachelordel) 1. – 4. semester som supplering til semesterkoordinatorens mundtlige semesterevaluering. Undersøgelsen drøftes i hvert enkelt Uddannelsesudvalg og i Studienævnet på aggregeret niveau.

Aktuelt kan du få resultatet fra din semesterevaluering ved at henvende dig til din Studiekoordinator (indsæt evt. link til kontaktinfo)

Resultaterne offentliggøres på denne hjemmeside fra 2020.

 

Studiemiljøundersøgelser

Udsendes i ulige år og dækker de studerendes generelle fysiske og psykiske trivsel på uddannelsen og på SDU som helhed. Studiemiljøundersøgelsen drøftes i hvert enkelt Uddannelsesudvalg og i Studienævnet på aggregeret niveau.

Se rapporter her (der skal indsættes link)

Se mere om Studiemiljøundersøgelsen (SMU) på SDU her.

Studenterevaluering af hele uddannelser

Udsendes i juni og december måned til afgangsstuderende (sidste semester). Undersøgelsen dækker de studerendes generelle vurdering af deres uddannelse. Undersøgelsen drøftes i hvert enkelt Uddannelsesudvalg og i Studienævnet på aggregeret niveau.

Se rapporter herunder.

Uddannelsesevalueringer med inddragelse af eksterne eksperter

Afvikles efter behov i forhold til den enkelte uddannelse – dog minimum hvert sjette år. Ved evalueringen sammensættes et eksternt ekspertpanel bestående af en:

  • Kernefaglig ekspert
  • Aftagerrepræsentant
  • Censor fra uddannelsen
  • Kvalitetssystemsekspert

Panelet modtager som minimum uddannelsens uddannelsesberetning og mødes med uddannelsesledelse, undervisere og studerende.

På baggrund af panelets arbejde udfærdigere panelet en SWOT analyse for ud-dannelsen, der drøftes i uddannelsens Uddannelsesudvalg samt på førstkommende statusmøde.

For mere information kontakt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets kvalitetskoordinator.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies