Skip to main content

Uddannelse & Kvalitet

1. Pædagogisk udvikling, e-læring, kvalitetsudvikling, datamanagement

Kvalitetskoordinatoren er ansvarlig for U&Ks systematiske kvalitetsarbejde (aftagerpaneler, dimittendundersøgelser, undervisningsevalueringer, statusmøder, akkrediteringer, statistiske analyser mm.) samt den løbende kvalitetsudvikling af fakultetets uddannelser og administration i samarbejde med ledelser og funktionstovholdere.

Derudover er kvalitetskoordinatoren ansvarlig for udviklingen og akkrediteringen af nye uddannelser.

2. Support til studieledelse og studienævnsadministration

Funktionsområdet Studieledelse og studienævnsadministration under Uddannelse og Kvalitet beskæftiger sig med nedenstående hovedområder.

  • Udvikling af fælles arbejdsgange på tværs af uddannelserne / studienævnene 
  • Varetagelse af driftsopgaver som er relateret til studieledelse / studienævn 
  • Fora for studienævnssekretærer 
  • Kontakt og support til studieledelse / studienævn
  • Varetagelse af drifts- og kvalitetsopgaver som er relateret til studieledelse / studienævn

3. Undervisnings- og eksamensadministration

Funktionsområdet for Undervisnings- og eksamensadministration under Uddannelse og Kvalitet arbejder med udvikling og implementering af nye og eksisterende administrative tiltag og procedurer på tværs af samtlige uddannelser under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Funktionsområdet udvikler og implementerer fælles retningslinjer og ’best practice’ på områder som for eksempel:

  • Digital eksamen
  • Undervisningsevalueringer 
  • Den daglige administration af kurser/moduler 
  • Anvendelse af e-learn kursusrum

4. Logistik, skema og klinikfordeling

Funktionsområdet for Logistik, skema og klinikfordeling under Uddannelse og Kvalitet beskæftiger sig med udvikling af administrative og logistiske arbejdsgange, herunder:

• Skemalægning og lokalebookning
• Klinikfordeling
• Organisering af optagelsesprøver og etc.
• Studiestart

Endelig sikrer funktionsområdet sparring, erfaringsudveksling og udvikling af best practice for de medarbejdere, der arbejder med funktionsområdets kerneydelser.