Skip to main content

Studienævnet Klinisk Biomekanik

Medlemmer
Studienævnet består af 5 Videnskabelige medarbejdere og 5 studerende.
De Videnskabelige medarbejdere vælges for 4 år ad gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Medlemmer af Studienævnet for Klinisk Biomekanik pr. 1. januar 2020:

Videnskabelige medarbejdere
Henrik Hein Lauridsen (formand), 
Anne Mølgaard Nielsen,
Merethe Kirstine Kousgaard Andersen , 
Søren O'Neill og Stefan P. Mortensen.

Studerende

Kristine Ruby Nielsen (næstformand), 
Amalie Horstmann Nøddeskou-Fink,  
Solvej Christensen Teglhus, 
Jakob Christian Dersch, 
Jeppe Pihl Skovbjerg Andersen og  
Astrid-Marie Høiberg Reffeld (1. suppleant)

Studienævnssekretær 
Lise Kæmsgaard Kirkedal, lkirkedal@health.sdu.dk

Forretningsorden  (pdf)

Årshjul for Klinisk Biomekanik (pdf)


MØDEDATOER

Studienævn for Klinisk Biomekanik mødes ca. 1 gang om måneden, hvor man diskuterer udvikling af uddannelsen og fag, udvikling og evaluering af fag samt behandler dispensations- og meritansøgninger fra studerende.

Ansøgningsfrist er 2 uger før mødets afholdelse, og ansøgninger inkl. nødvendige bilag sendes digitalt til studienævnssekretæren via https://studyboard.sdu.dk/

Du kan forvente at modtage en skriftlige afgørelse inden for 14 dage fra studienævnsmødets afholdelse. 
Ansøgninger om tidsforlængelse ved skriftlige eksaminer skal fremsendes ved semesterstart.

Møderække for efteråret 2020:

2. september
23, september
27. oktober
25.  november
15. december
27. januar 2021

 ANSØGNINGSSKEMAER

Vejledning til udfærdigelse af ansøgning til Studienævn for klinisk biomekanik
Information i forbindelse med ansøgninger 

Alle ansøgninger til studienævnet fremsendes via   https://studyboard.sdu.dk/
Ansøgning + alle bilag (kriterier for bilag er beskrevet i de enkelte blanketter) skal sendes i en samlet pdf-fil og være studienævnet i hænde senest 14 dage før et studienævnsmøde. Studienævnet vil bekræfte modtagelsen af din ansøgning.

Én merit-ansøgning m. alle bilag pr. ansøgt fag sendes via https://studyboard.sdu.dk/
Tidsforlængelse ved skriftlige eksaminer  ansøges i starten af det pågældende semester via https://studyboard.sdu.dk/
Husk at medsende dokumentation fra eks. SPS, SDU.

Vejledningskontrakt til kandidatspeciale finder du ved at logge dig på: blanket.sdu.dk

Ansøgninger om startmerit

Er du blevet optaget på SDU, og har du tidligere bestået fag på en anden uafsluttet uddannelse på samme niveau, SKAL du søge om startmerit. Dette gælder også, selv om du måske ikke ønsker at få merit. Med samme niveau menes for eks. om det er på bachelor- eller kandidatniveau.

Én merit-ansøgning m. alle bilag pr. ansøgt fag sendes via https://studyboard.sdu.dk/
Din ansøgning skal indeholde følgende: 
Du skal angive, at du søger startmerit 
Du skal oplyse om, hvilken uddannelse du tidligere har læst 
Du skal vedlægge eksamensudskrift for de beståede fag 
Du skal medsende fagbeskrivelse og evt. også pensumliste, hvis det haves, for de fag, som du søger merit for 
Du skal indsende din ansøgning så hurtigt som muligt og senest den 1. oktober. Dette skyldes, at du måske kan få merit for fag på 1. semester og derfor ikke skal til eksamen i disse fag. 

Ved ansøgning om merit må du forvente en behandlingstid på op til 2 måneder.
Afgørelsen på din ansøgning vil blive sendt til dig på din SDU mailadresse.


Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte den faglige vejleder pr. mail: fvkb@health.sdu.dk   


REFERATER

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012