Skip to main content

Studienævn for De 5

Medlemmer

Studienævnet består af 5 videnskabelige medarbejdere og (5) studerende. Underviserrepræsentanterne vælges for 4 år af gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Medlemmer pr. 1. januar 2021:

Videnskabelige medarbejdere:
Christine Dalgård - Formand
Carsten Juhl
Mette Juel Rothmann
Jeanette Reffstrup Christensen
Christina Prinds

Studerende: 
Anne Friis Jeppesen (Sundhedsfaglig Kandidat)
Vilhelmine Amalie Lyngbo Henningsen (Jordemodervidenskab) - Næstformand
Anja Skovgaard Nissen (Klinisk sygepleje)

Studienævnssekretær:
Maria Dyrup Hansen 

Derudover deltager faglige vejleder fast i studienævnets møder.

Dagsorden til studienævnsmøde den 26. oktober 2021. 

I nedenstående skema finder du studienævnets mødedatoer og de aktuelle ansøgningsfrister.

Studienævnsmøde Ansøgningsfrist
Torsdag den 11. februar 2021 Torsdag den 28. januar 2021
Torsdag den 18. marts 2021  Torsdag den 4. marts 2021 
Ekstraordinært studienævnsmøde
Onsdag den 28. april 2021
 Mandag den 26. april 2021
Onsdag den 19.maj 2021
 Onsdag den 5. maj 2021
Tirsdag den 7. september 2021
 Tirsdag den 24. august 2021
Tirsdag den 26. oktober 2021 Tirsdag den 12. oktober 2021
 Torsdag den 9. december 2021  Torsdag den 25. november 2021

Din ansøgning, inkl. alle bilag, skal være studienævnet i hænde senest 14 dage før et studienævnsmøde, for at dit ansøgning kan nå at blive behandlet.
Ved ansøgning om særlige prøvevilkår skal ansøgningen dog være indsendt, så den kan nå at blive behandlet på et ordinært studienævnsmøde senest 1 måned før den relevante eksamen.

Du kan forvente at modtage en skriftlig afgørelse inden for 14 dage fra studienævnsmødets afholdelse. Afgørelsen vil blive sendt til din studentermail. Det er ikke muligt at få et mundtligt svar på din ansøgning. 

Link til studienævnets hjemmeside om ansøgningsskemaer. Her finder du også en liste over, hvad lægeerklæringen som minimum skal indeholde såfremt din ansøgning begrundes i sygdom.

Ansøgninger om merit og forhåndsgodkendelse:
Der må forventes en ekspeditionstid på ansøgninger på op til 2-3 måneder.

Startmerit:
Er du blevet optaget på SDU, og har du tidligere bestået fag på en anden uafsluttet uddannelse på samme niveau, SKAL du søge om startmerit. Dette gælder også, selv om du måske ikke ønsker at få merit. Med samme niveau menes for eks. om der er på bachelor- eller kandidatniveau. 
Der må forventes en ekspeditionstid på op til 2- 3 måneder på denne type ansøgninger. Inden eller straks efter at du har søgt om startmerit, skal du kontakte en faglig vejleder på dit studiet mhp. drøftelse af dit studieforløb.

Kontakt til faglig vejleder
Hvis du har brug for råd og vejledning i forbindelse med fremsendelse af ansøgning, udfyldning m.v., er du velkommen til at kontakte faglig vejleder på studiet : fv-sundkandidat@health.sdu.dk

 

Studienævnet for kandidatuddannelsen i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse mødes ca. 3 gange pr. semester for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:

  • Udvikling af fag og uddannelser
  • Udvikling og evaluering af undervisning
  • Dispensations- og meritansøgninger fra studerende

Studienævnet for kandidatuddannelsen i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse forholder sig til følgende forretningsorden.

Studienævnet for kandidatuddannelsen i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse har udarbejdet et årshjul. Årshjulet skitserer, hvilke arbejdsopgaver studienævnet vil skulle behandle, hvornår i løbet af året. Se årshjulet her.

Studienævnet har udarbejde en samlet oversigt over den praksis de anvender når de behandler ansøgninger til studienævnet. 

Praksisbeskrivelser for studienævn for Kandidatuddannelsen i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Har du spørgsmål til studienævnet for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, så skriv til: sn-sundkandidat@health.sdu.dk

 

Sidst opdateret: 01.04.2019