Skip to main content

Studienævn for De 5

Medlemmer

Medlemmer

Studienævnet består af 5 videnskabelige medarbejdere og (5) studerende. Underviserrepræsentanterne vælges for 4 år af gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Medlemmer pr. 1. januar 2020:

Videnskabelige medarbejdere:
Christine Dalgård 
Carsten Juhl
Mette Juel Rothmann
Jeanette Reffstrup Christensen
Christina Prinds

Suppleant:
Marie Konge Nielsen (Sundhedsfaglig Kandidat)

Studerende: 
Lea Cordes (Sundhedsfaglig Kandidat)
Julie Lindegaard Hartmann-Pedersen (Fysioterapi)
Jessie Weber Madsen (Ergoterapi)
Vilhelmine Amalie Lyngbo Henningsen (Jordermodervidenskab)

Suppleant: 

Studienævnssekretær:
Maria Dyrup Hansen 

Derudover deltager faglige vejleder fast i studienævnets møder.

Aktuel dagsorden
Mødedatoer og ansøgningsfrister

I nedenstående skema finder du studienævnets mødedatoer og de aktuelle ansøgningsfrister.

Studienævnsmøde Ansøgningsfrist
Tirsdag den 4. februar 2020 Tirsdag den 21. januar 2020
Onsdag den 11. marts 2020  Onsdag den 26. februar 2020 
Mandag den 4. maj 2020 (ekstraordinært) Torsdag  den 30. april 2020 
Onsdag den 27. maj 2020  Onsdag den 13. maj 2020
Tirsdag den 15. september 2020
Mødet er flyttet til torsdag den 
17. september 2020

 Tirsdag den 1. september 2020
Tirsdag den 20. oktober 2020  Tirsdag den 6. oktober 2020
 Torsdag den 10. december 2020 Torsdag den 26. november 2020
Dispensations- og meritansøgninger

Din ansøgning, inkl. alle bilag, skal være studienævnet i hænde senest 14 dage før et studienævnsmøde, for at dit ansøgning kan nå at blive behandlet.
Ved ansøgning om særlige prøvevilkår skal ansøgningen dog være indsendt, så den kan nå at blive behandlet på et ordinært studienævnsmøde senest 1 måned før den relevante eksamen.

Du kan forvente at modtage en skriftlig afgørelse inden for 14 dage fra studienævnsmødets afholdelse. Afgørelsen vil blive sendt til din studentermail. Det er ikke muligt at få et mundtligt svar på din ansøgning. 

Link til studienævnets hjemmeside om ansøgningsskemaer. Her finder du også en liste over, hvad lægeerklæringen som minimum skal indeholde såfremt din ansøgning begrundes i sygdom.

Ansøgninger om merit og forhåndsgodkendelse:
Der må forventes en ekspeditionstid på ansøgninger på op til 2-3 måneder.

Startmerit:
Er du blevet optaget på SDU, og har du tidligere bestået fag på en anden uafsluttet uddannelse på samme niveau, SKAL du søge om startmerit. Dette gælder også, selv om du måske ikke ønsker at få merit. Med samme niveau menes for eks. om der er på bachelor- eller kandidatniveau. Der må forventes en ekspeditionstid på op til 2- 3 måneder på denne type ansøgninger. Inden eller straks efter at du har søgt om startmerit, skal du kontakte en faglig vejleder på dit studiet mhp. drøftelse af dit studieforløb.

Kontakt til faglig vejleder
Hvis du har brug for råd og vejledning i forbindelse med fremsendelse af ansøgning, udfyldning m.v., er du velkommen til at kontakte faglig vejleder på studiet : fv-sundkandidat@health.sdu.dk

 

 

Referater
Forretningsorden og årshjul

Studienævnet for kandidatuddannelsen i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse mødes ca. 3 gange pr. semester for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:

  • Udvikling af fag og uddannelser
  • Udvikling og evaluering af undervisning
  • Dispensations- og meritansøgninger fra studerende

Studienævnet for kandidatuddannelsen i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse forholder sig til følgende forretningsorden.

Studienævnet for kandidatuddannelsen i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse har udarbejdet et årshjul. Årshjulet skitserer, hvilke arbejdsopgaver studienævnet vil skulle behandle, hvornår i løbet af året. Se årshjulet her.

Praksisbeskrivelser

Studienævnet har udarbejde en samlet oversigt over den praksis de anvender når de behandler ansøgninger til studienævnet. 

Praksisbeskrivelser for studienævn for Kandidatuddannelsen i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Kontakt til Studienævnet
Har du spørgsmål til studienævnet for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, så skriv til: sn-sundkandidat@health.sdu.dk