Skip to main content

Studienævnet for Audiologi

Medlemmer

Medlemmer af studienævn for audiologi pr. 1. januar 2020

Studienævnet består af 3 undervisere fra SUND og 1 underviser fra HUM samt 4 studerende.

Underviserrepræsentanterne vælges normalt for 4 år ad gangen og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Videnskabelige medarbejdere:

 • Studieleder, klinisk lektor Ågot Møller Grøntved - studienævnsformand
 • Adjunkt Christian Brandt
 • Lektor Peter Møller Juhl
 • HUM-repræsentant - vakant. Sille Vilain Meulengracht er observatør for HUM.

Studerende:

 • Simon Blanco Lon With
 • Anna Hae Jin Jessen
 • Nhi Yen Tran
 • Thiviya Pulendralingam

Udover studienævnets medlemmer deltager:
Studienævnssekretær: Studiekoordinator Terese Kjær Rasmussen: sn-audiologi@health.sdu.dk
Faglig vejleder:  fv-audiologi@health.sdu.dk
Undervisningssekretær: Vibeke Bennedsen - audiologiudd@health.sdu.dk

Aktuel dagsorden
Mødedatoer og ansøgningsfrister

I nedenstående skema finder du studienævnets mødedatoer og de aktuelle ansøgningsfrister.

Studienævnsmøder

Ansøgningsfrist

13. januar 2020 6. januar 2020
17. februar 2020 3. februar 2020
16. marts 2020 2. marts 2020
20. april 2020 6. april 2020
25. maj 2020 11.maj 2020
 29. juni 2020  15. juni 2020
21. september 2020 7. september 2020
19. oktober 2020 5. oktober 2020
16. november 2020 2. november 2020
14. december 2020 30. november 2020
Dispensations- og meritansøgninger

Hvis du har spørgsmål ifm. udarbejdelse af en ansøgning til studienævnet er du velkommen til at kontakte studiekoordinator Terese Kjær Rasmussen på sn-audiologi@health.sdu.dk eller den faglige vejleder på fv-audiologi@health.sdu.dk.

Alle ansøgninger skal udfyldes og sendes via SPOC.
Her kan du kan finde yderligere information om hvad din ansøgning skal indeholde samt om hvorledes du får svar på din ansøgning.

Dispensationsansøgninger:

Disse skal være studienævnssekretæren i hænde senest 14 dage før mødet for at din ansøgning kan nå at blive behandlet. 

Ved ansøgning om særlige eksamensvilkår skal ansøgningen dog være indsendt så den kan nå at blive behandlet på et ordinært studienævnsmøde senest 1 måned før den relevante eksamen.

Du kan forvente at få skriftligt svar på din ansøgning senest 10 hverdage efter behandling på studienævnsmødet. Hvis denne frist overskrides vil du få tilsendt information om dette. Det er ikke muligt at få et mundtligt svar på din ansøgning.

Meritansøgninger og ansøgninger om forhåndsgodkendelse:

Der må forventes en ekspeditionstid på ansøgninger på op til 2- 3 måneder.

Ansøgninger om startmerit:

Er du blevet optaget på SDU, og har du tidligere bestået fag på en anden uafsluttet uddannelse på samme niveau, SKAL du søge om startmerit. Dette gælder også, selv om du måske ikke ønsker at få merit.

Der må forventes en ekspeditionstid på op til 2- 3 måneder på denne type ansøgninger. Inden eller straks efter at du har søgt om startmerit skal du kontakte en studievejleder på bacheloruddannelsen mhp. drøftelse af dit studieforløb.

Du kan på denne side finde link til ansøgningsskema til ansøgning om merit, som er det skema du skal bruge til at søge om startmerit.

Din ansøgning skal indeholde følgende:

 • Du skal angive, at du søger startmerit
 • Du skal oplyse om, hvilken uddannelse du tidligere har læst
 • Du skal vedlægge eksamensudskrift for de beståede fag
 • Du skal medsende fagbeskrivelse og evt. også pensumliste, hvis det haves, for de fag, som du søger merit for

Ansøgningen skal indsendes så hurtigt som muligt og senest den 1. oktober. Dette skyldes, at du måske kan få merit for fag på 1. semester og derfor ikke skal til eksamen i disse fag.

Praksisbeskrivelse
Referater
Forretningsorden og årshjul

Studienævn for audiologi holder møde ca. 8 gange om året for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:

 • Udvikling af fag og uddannelser
 • Udvikling og evaluering af undervisning
 • Dispensations- og meritansøgninger fra studerende

Studienævnet har udarbejdet en forretningsorden, som følges ifm. studienævnsarbejdet.

Studienævnet har ligeledes udarbejdet et årshjul for deres arbejde i 2020-2021