Skip to main content

Studienævnet for Audiologi

Medlemmer af studienævn for audiologi pr. 1. januar 2021

Studienævnet består af 3 undervisere fra SUND og 1 underviser fra HUM samt 4 studerende.

Underviserrepræsentanterne vælges normalt for 4 år ad gangen og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Videnskabelige medarbejdere:

 • Studieleder, klinisk lektor Christian Brandt - studienævnsformand
 • Lektor Tobias Neher
 • Lektor Peter Møller Juhl
 • HUM-repræsentant - videnskabelig assistent  - Mette Wiese Nygaard

Studerende:

 • Anna Hae Jin Jessen
 • Clara Nhi  Tran
 • Ole Birkkjær Hougaard - næstformand
 • Katrine Jessen Jürgensen

Øvrige deltagere:

Udover studienævnets medlemmer deltager:
Studienævnssekretær: Studiekoordinator Anne-Sofie Holm Arnoldus - sn-audiologi@health.sdu.dk
Faglig vejleder:  fv-audiologi@health.sdu.dk
Undervisningssekretær: Vibeke Bennedsen - audiologiudd@health.sdu.dk

Dagsorden - studienævnsmøde den 23. august 2021

I nedenstående skema finder du studienævnets mødedatoer og de aktuelle ansøgningsfrister.

Studienævnsmøder

Ansøgningsfrist

11. januar 2021 28. december 2020
8. februar 2021 25. januar 2021
8. marts 2021 22. februar 2021
12. april 2021 29. marts 2021
3. maj 2021 19. april 2021
7. juni 2021 24. maj 2021
23. august 2021 9. august 2021
13. september 2021 30. august 2021
4. oktober 2021 20. september 2021
8. november 2021 25. oktober 2021
6. december 2021 22. november 2021

Hvis du har spørgsmål ifm. udarbejdelse af en ansøgning til studienævnet er du velkommen til at kontakte studiekoordinator Anne-Sofie Holm Arnoldus på sn-audiologi@health.sdu.dk eller den faglige vejleder på fv-audiologi@health.sdu.dk.

Alle ansøgninger skal udfyldes og sendes via SPOC.
Her kan du kan finde yderligere information om hvad din ansøgning skal indeholde samt om hvorledes du får svar på din ansøgning.

Dispensationsansøgninger:

Disse skal være studienævnssekretæren i hænde senest 14 dage før mødet for at din ansøgning kan nå at blive behandlet. 

Ved ansøgning om særlige eksamensvilkår skal ansøgningen dog være indsendt så den kan nå at blive behandlet på et ordinært studienævnsmøde senest 1 måned før den relevante eksamen.

Du kan forvente at få skriftligt svar på din ansøgning senest 10 hverdage efter behandling på studienævnsmødet. Hvis denne frist overskrides vil du få tilsendt information om dette. Det er ikke muligt at få et mundtligt svar på din ansøgning.

Meritansøgninger og ansøgninger om forhåndsgodkendelse:

Der må forventes en ekspeditionstid på ansøgninger på op til 2- 3 måneder.

Ansøgninger om startmerit:

Er du blevet optaget på SDU, og har du tidligere bestået fag på en anden uafsluttet uddannelse på samme niveau, SKAL du søge om startmerit. Dette gælder også, selv om du måske ikke ønsker at få merit.

Der må forventes en ekspeditionstid på op til 2- 3 måneder på denne type ansøgninger. Inden eller straks efter at du har søgt om startmerit skal du kontakte en studievejleder på bacheloruddannelsen mhp. drøftelse af dit studieforløb.

Du kan på denne side finde link til ansøgningsskema til ansøgning om merit, som er det skema du skal bruge til at søge om startmerit.

Din ansøgning skal indeholde følgende:

 • Du skal angive, at du søger startmerit
 • Du skal oplyse om, hvilken uddannelse du tidligere har læst
 • Du skal vedlægge eksamensudskrift for de beståede fag
 • Du skal medsende fagbeskrivelse og evt. også pensumliste, hvis det haves, for de fag, som du søger merit for

Ansøgningen skal indsendes så hurtigt som muligt og senest den 1. oktober. Dette skyldes, at du måske kan få merit for fag på 1. semester og derfor ikke skal til eksamen i disse fag.

Nedenfor finder du referater fra studienævnsmøderne 2 år tilbage. Ønsker du et specifikt referat af ældre dato, kan du få en kopi ved henvendelse til studienævnet på sn-audiologi@health.sdu.dk

Referater - 2021

Referater - 2020

Referater - 2019

Referater - 2018:

Studienævn for audiologi holder møde ca. 8 gange om året for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:

 • Udvikling af fag og uddannelser
 • Udvikling og evaluering af undervisning
 • Dispensations- og meritansøgninger fra studerende

Studienævnet har udarbejdet en forretningsorden, som følges ifm. studienævnsarbejdet.

Studienævnet har ligeledes udarbejdet et årshjul for deres arbejde i 2021

 

Sidst opdateret: 01.04.2019