Menu

Opslag af censorater i Censorkorpset for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser

Censorkorpset dækker over de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser, samt en række relaterede uddannelser (se nedenfor).

I overensstemmelse med Bekendtgørelsen om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen) opslås censorater i censorkorpset gældende for ovenstående periode.

Beskikkelsen foretages af Uddannelses- og Forskningsministeriet efter indstilling fra Censorformandskabet.

Opgaver:

De beskikkede censorer skal ved udøvelse af censur påse, at kravene ved uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de formål og krav, som er fastlagt i Uddannelses-, Eksamens- og Karakterbekendtgørelsen samt universiteternes studieordninger. Censor skal sikre, at de studerendes præstationer får en ensartet og pålidelig bedømmelse og medvirke ved behandlingen af klage og ankesager. Endvidere skal censor rådgive om prøvesystemet, om det fungerer efter sit formål og i overensstemmelse med uddannelsens og undervisningens mål. Derfor er tilbagemelding til censorkorpsets sekretariat om eksamensforløbet en vigtig opgave for censorerne.

Da Censorkorpset for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede Uddannelser dækker uddannelser på Ålborg Universitet, Århus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet og Københavns Universitet, påhviler der de beskikkede censorer forpligtelse til at udøve censur ved alle fem universiteter.

Uddannelser:

Censorkorpset dækker over følgende uddannelser:

 • Bachelor- og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab
 • Bachelor- og kandidatuddannelsen i sundhed og informatik
 • Bachelor- og kandidatuddannelsen i tværfaglige studier i sundhedsfremme og sundhedsstrategier
 • Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse
 • Kandidatuddannelsen i ergoterapi
 • Kandidatuddannelsen i fysioterapi
 • Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab
 • Kandidatuddannelsen i optometri og synsvidenskab
 • Kandidatuddannelsen i sygepleje
 • Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje
 • Kandidatuddannelsen i Global Health
 • Masteruddannelsen i folkesundhedsvidenskab (Master in Public Health)
 • Masteruddannelsen i klinisk sygepleje
 • Masteruddannelsen i sundhedsfremme
 • Masteruddannelsen i Disaster Management   

Som censor skal man kunne påtage sig censuropgaver ved en eller flere af disse uddannelser. Det bemærkes samtidig, at man som hovedregel ikke kan benyttes som censor ved det universitet, hvor man selv er ansat eller har været ansat indenfor en periode på to år.

 

Det kræves endvidere, at man står til rådighed mindst ved en eksamen pr. eksamenstermin.

 

Universiteternes skriftlige eksamener er digitaliseret, hvorfor det må påregnes, at eksamensbesvarelser bliver fremsendt elektronisk. Allokering af censuropgaver foregår via et digitalt censorallokeringssystem.

 

Fagområder:

Uddannelserne under censorkorpset favner bredt over de folkesundhedsvidendskabelige emner samt visse mere kliniske fag ved nogle kandidatuddannelser (jf. listen over uddannelser som korpset dækker), hvorfor censorer ofte rekrutteres fra forskellige fagområder. For at dække alle fagområder i uddannelserne opslås censoraterne med henblik på, at det samlede korps kan udøve censur inden for alle følgende fagområder (i ansøgningsskemaet afkrydser den enkelte, hvilken eller hvilke fagområder vedkommende ønsker at censurere i):

 •  Antropologi
 • Arbejdsmiljø
 • Bio-psyko-social fertilitetsforskning
 • Demografisk metode, demografi
 • Disaster Management
 • Emigration/etnicitet/flygtninge
 • Epidemiologi
 • Ergoterapi
 • Ergoterapi - aktivitetsvidenskab
 • Etik, filosofi, videnskabsteori
 • Evaluering
 • Forebyggelse, sundhedsadfærd, sundhedsfremme
 • Fysioterapi - biomekanik
 • Fysioterapi - Fysiologi
 • Fysioterapi - klinisk fysioterapi
 • Fysioterapi - kliniske tests
 • Humanbiologi, sygdomslære
 • International sundhed
 • Jordemodervidenskab
 • Kommunikation
 • Kvalitative metoder
 • Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet
 • Ledelse og organisation i sundhedsvæsenet
 • Miljø og bæredygtighed
 • Misbrug og afhængighed
 • Obstetrik
 • Offentlig forvaltning
 • Optometri – diagnostika
 • Optometri – skelen
 • Optometri - specialoptik og trafik
 • Optometri - øjets nethinde
 • Professionsteori
 • Psykologi
 • Rehabilitering 
 • Socialmedicin
 • Sociologi, STS-studier
 • Spørgeskemakonstruktion
 • Statistik, skalavalidering
 • Sundhed og Informatik
 • Sundhed og køn
 • Sundhed og levekår, ulighed i sundhed
 • Sundhedsjura
 • Sundhedspolitik, sundhedsstrategier
 • Sundhedspsykologi
 • Sundhedspædagogik, patientuddannelse
 • Sundhedsvæsenets organisation, brugerinvolvering
 • Sundhedsøkonomi
 • Sygepleje - klinisk
 • Sygepleje - teoretisk

Kvalifikationer

Censorerne skal have:

 • en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau,
 • indgående og aktuelt kendskab til fagområdets videnskabelige discipliner, herunder fagets teori og metoder,
 • specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelserne eller det centrale fag, samt
 • aktuel viden om uddannelsens eller det centrale fags anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.

Der vil ved udvælgelse af censorerne endvidere blive lagt vægt på:

 • undervisningskompetence og -erfaring
 • videnskabelig produktion
 • tidligere censorerfaring

Honorering

Censor vil blive honoreret i henhold til aftale mellem AC og Finansministeriet. Taksten udgør pt. pr. time 431,99 kr. inkl. feriepenge. For hver eksamen er aftalt en tidsnorm, hvorefter honoreringen udregnes. Rejseudgifter refunderes efter statens takster.

Ansøgningen

Ansøgning om beskikkelse skal ske elektronisk på https://fsv.censor-it.dk/

 

Ansøgningen skal være sekretariatet i hænde senest den 5. november.

 

Man kan forvente at få svar vedrørende eventuel beskikkelse senest i marts 2018.

 

Spørgsmål af faglig karakter rettes til censorformand Henrik Sælan henriks@dadlnet.dk. Spørgsmål vedr. ansøgningsproceduren rettes til censorformandskabets sekretariat v. Janne Krogh, tlf. 6550 4216, e-mail fsv@health.sdu.dk.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies