Skip to main content

Dekansekretariatet

Dekansekretariatet omfatter

SUND Kommunikation

Presse- og interessentkontakt

 • Kontakt til pressen vedr. nyheder og navnestof
 • Danskernes Akademi, DRK
 • Forskningens Døgn
 • Profilbrochure for Sund
 • Sund & Hed (studenterblad)
 • Folkeuniversitet Odenses Programråd
 • Skabeloner (PP, Word, Posters, tryksager)

Markedsføring af uddannelserne

 • Markedsføring af uddannelserne (hjemmesider, brochurer, strategi)
 • Brobygningsprojekter for Sundhedsvidenskab i samarbejde med U&K
 • Åbent hus for KOT-uddannelser
 • Markedsføring på MCQ-dagen
 • Informationsdag for efteruddannelser
 • Messer med Efteruddannelserne og kandidatuddannelserne
 • Medlem af designudvalg for SDUE og KOT-brochurer.

Web

 • Webkoordinering (medlem af Webgruppen)
 • Vedligeholdelse af web-sider i samarbejde med de ca. 100 web-redaktører
 • Google Adwords markedsføring af uddannelser for Sundhedsvidenskab
 • Rapportudtræk samt analyse af statistik fra Siteimprove
 • Fakultetets koordinator/tovholder på SDUnet
 • Introduktion og support af Sitecore CMS til fakultetets redaktører
 • PDS-redaktør
 • PURE-support og -udtræk

Fysisk planlægning

 • Fysisk planlægning: Analyse, planlægning, indretning og kommunikation i forbindelse med nybyggeri og flytninger af enheder. 

Jura

 • Juridisk bistand
 • rådgiver dekan, sekretariatschef, institut- og studieledere samt øvrige medarbejdere om relevante rammer og regler.
 • personalejura i samarbejde med HR-afdelingen på SDU
 • kontraktjura med eksterne parter i samarbejde med SDU RIO
 • persondata
 • er medansvarlig for sagsbehandling af høringer på fakultetet
 • medvirker i sagsbehandlingen af klagesager, sager om aktindsigt i samarbejde med rektorsekretariatet, journalisering mv.

Rekruttering af videnskabeligt personale

 • Koordination og sagsbehandling ved rekruttering af videnskabelige medarbejdere 
 • Annoncering af videnskabelige stillinger (postdoc, adjunkt, lektor, professor, klinisk professor, seniorrådgiver og stillinger på lignende niveau) 
 • Nedsættelse og vejledning af sagkyndige bedømmelsesudvalg 
 • Håndtering af bedømmelser fra sagkyndige udvalg og indstillinger om ansættelse af potentielle ansøgere 
 • Supervision angående elementerne i rekrutteringsprocessen 
 • Sagsbehandling vedrørende tildeling af titlen adjungeret professor og tildeling af æresdoktorgraden 
 • Udvikling af administrative procedurer for rekruttering og ansættelse af videnskabeligt personale 
 • Deltagelse i universitetets udvikling og implementering af nye e-rekrutteringssystemer

Økonomi og indkøb

Funktionen Økonomi og indkøb varetager drift og udvikling af følgende hovedopgaver: 

 • Budgetlægning og budgetopfølgning for Fakultetet i samarbejde med budgetafdelingen
 • Budgetlægning og budgetopfølgning for fakultetssekretariatets ordinære og eksterne økonomi
 • Administrative opgaver i relation til fakultetssekretariatet
 • Udviklingsopgaver i relation til økonomi for Fakultetet samt fakultetssekretariatet
 • Rammer og vilkår for Fakultetets indkøb
 • Koordinering og indmelding af en række forespørgsler fra økonomiområdet
 • Administration af fakultetets STÅ-kontrakter (staa.sund@health.sdu.dk)
 • Vejledning af medarbejderne i fakultetssekretariatet og økonomifunktionerne på institutterne samt rådgivning af Dekanen i økonomiske forhold

  Henvendelse kan ske til oekonomi-sund@health.sdu.dk

Syddansk Forskerstøtte

Syddansk Forskerstøtte tilbyder støtte og rådgivning til forskere og administrativt personale, i forbindelse med ansøgninger om eksterne forskningsmidler. Servicen er for ansatte ved Region Syddanmark og på Syddansk Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet.

Syddansk Forskestøtte giver bl.a. støtte til:

 • Identifikation af opslag og bevillingsgivere (fondsdatabasen Research Professional) 
 • Ansøgningers effektivitet i de ikke-videnskabelige dele 
 • Ansøgningers udformning og læsbarhed 
 • Tilpasning af ansøgninger til særlige vilkår 
 • Opstilling af budget

Syddansk Forskerstøtte rådgiver også i forbindelse med særligt komplekse ansøgninger, herunder ansøgninger med mange parter og/eller med komplekse ansøgningsformer, f.eks. EU og NIH, ansøgninger om forskningscentre/"Centres of Excellence", videnskabeligt udstyr, strategiske programmer mv.

Syddansk Forskerstøtte tilbyder seminarer og kurser om ekstern forskningsfinansiering, f.eks. hvordan skriver man en god ansøgning om forskningsmidler; om bevillingsgivere eller deres programmer (f.eks. forskningsrådene, EU's rammeprogrammer); hvordan fondsdatabasen Research Professional bedst kan bruges, mv.

Strategisk udvikling

 • Sygehussamarbejde på regionalt og nationalt plan
 • Nyt SUND (programledelse)
 • Forskerstøtte
 • Personlig Medicin
 • Strategiske udviklingsprojekter og programmer