Information til undervisere

Velkommen!

Kommunikation og Uddannelse byder undervisere, eksterne såvel som interne, velkommen og har samlet en række relevante oplysninger herunder. Finder du ikke, hvad du søger, er du meget velkommen til at kontakte os på e-mail eller telefon: 6550 2290.

 • Ansættelse og aflønning
 • Fagbeskrivelser
 • Læseplan og undervisning
 • Opgaver, pensum og eksamen 
 • Karaktergivning og klager
 • Evaluering
 • Nyttige links 

Ansættelse og aflønning

Institutterne har ansvaret for ansættelse af undervisere. Spørgsmål vedr. ansættelsesvilkår samt aflønning af undervisning og eksamen bedes derfor rettes til sekretæren på det institut, hvor du er ansat. Nederst på siden finder du links og kontaktoplysninger på de forskellige institutter

Fagbeskrivelser

Hvert fag har en fagansvarlig (som er ansat på det institut/center, hvor faget er forankret) og denne er ansvarlig for, at fagbeskrivelsen er opdateret, gerne i samarbejde med en underviser. Fagbeskrivelsen indeholder bl.a. beskrivelse af faget, målsætninger, lektionsfordeling og formelle krav til eksamen).

Fagbeskrivelsen er det vigtigste redskab for både undervisere, studerende og administration - og derfor vigtigt at kende for netop dit fag. Fagbeskrivelser indkaldes to gange årligt ved de fagansvarlige af studienævnssekretærerne henholdsvis primo september (forårsfag) og primo marts (efterårsfag).

Læseplan og undervisning

Læseplaner er de studerendes skema. Forud for hvert semester indhenter skemaplanlæggerne ønsker for undervisning. Ønsker imødekommes, hvis dette er i foreneligt med den øvrige skemalægning. Som hovedregel skal alle kunne undervise i den almindelige arbejdstid mellem kl. 8.00 - 18.00. Undervisning på efteruddannelse og åben uddannelse kan naturligvis placeres uden for dette tidsrum.

Læseplanen godkendes i de respektive studienævn og offentliggøres herefter på studiernes hjemmesider henholdsvis den 20. maj (efterårsfag) og 20. november (forårsfag). Herefter kan ændringer kun ske efter ny godkendelse i studienævnet.

Hvis du er syg eller af anden årsag er nødt til at aflyse undervisningen, bedes du kontakte din skemaplanlægger som informerer de studerende herom. Desuden opfordres du til, selv at lægge en besked på Blackboard om aflysningen. Erstatningstimer planlægges i samarbejde med skemalæggeren. Det er ikke tilladt at aftale ændringer uden at involvere skemalæggeren, af hensyn til lokaleplanlægningen.

I forbindelse med undervisningen kan underviserne lægge materiale ud på Blackboard. Som minimum skal der foreligge en lektionsplan ved undervisningens start. Hvis der er tilknyttet instruktor(er) til faget, skal der desuden foreligge et øvelsesprogram. Underviser skal oplyse navne på fagets instruktor(er) til skemaplanlæggeren.

Opgaver, pensum og eksamen

 • Opgaver

Hvis faget indeholder obligatoriske opgaver, skal de afleveres digitalt via Blackboard. Underviseren aftaler deadlines med eksamensplanlæggeren. Eksamensplanlæggeren opretter et link i Blackboard, hvor de studerende kan aflevere deres opgavebesvarelse. Efter deadline fremsender eksamensplanlæggeren en zip-fil med alle besvarelser. Såfremt der også er et oplæg til opgaven/spørgsmål til den obligatoriske opgave, lægger eksamensplanlæggeren også dette på Blackboard (medmindre man træffer særlig aftale om noget andet). Mail med link til den digitale protokol fremsendes fra eksamenskontoret.

 • Pensum

Litteratur, der angives i fagbeskrivelsen er eksempler på litteratur, der kan anvendes til at opnå fagbeskrivelsens læringsmål. Endeligt pensum oplyses via pensumsbeskrivelserne. Alle væsentlige lærebøger bør fremgå af fagbeskrivelsen, da de studerende anvender denne ved bogindkøb. Underviserne er ansvarlig for bestilling af litteratur til både studerende, evt. instruktor(er) og sig selv. Bestilling bør ske i god tid, så de studerende kan nå at købe den inden semesterstart. Bøger kan bestilles via Studenterboghandelen

Dele af pensum kan samles i et kompendium og trykkes på Print & Sign - men husk også her at være i god tid inden semesterstart.

Såfremt det endelige pensum afviger fra det, der er angivet i fagbeskrivelsen, skal endeligt pensum indsendes til det respektive studienævn senest 15. maj (forårsfag) og 15. december (efterårsfag). Studienævnene offentliggør herefter det gældende pensum på studiets hjemmeside under punktet Eksamen.

 • Eksamen

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser

Regler ved eksamen på Samfundsvidenskab

Underviseren sørger for, at nødvendige opgaver m.m. fremstilles til eksamen og reeksamen i de fag, han/hun underviser i. I fag med skriftlig eksamen har den fagansvarlige ansvaret for, at opgaven er korrekt og skal derfor godkende denne. Det er altid hensigtsmæssigt at lade en fagfælle læse opgaven.

Eksamensspørgsmål indkaldes pr. e-mail af Studiekontakten/eksamensplanlæggeren. Deadline for indlevering af eksamensspørgsmål til ordinær og reeksamen er henholdsvis 15. april (sommereksamen) og 15. november (vintereksamen). Husk venligst at indsætte eksamensspørgsmålet i den korrekte skabelon.

Skriftlig eksamen:
Skriftlige stedprøver finder sted på campus på de studerenes egne computere.

Ved skriftlige stedprøver fremsender Kommunikation og Uddannelse umiddelbart efter eksamens afholdelse et link til censor og eksaminator, hvor opgavebesvarelserne kan downloades fra.

Take-home opgaver foregår på samme måde, dvs. Kommunikation og Uddannelse fremsender et link til censor og eksaminator, hvor opgavebesvarelserne kan downloades.

Efter eksamen foretager eksaminator et plagiat-tjek af opgavebesvarelserne. Du finder en vejledning her.

Eksamensprotokollen fremsendes i en separat mail fra Registrering & Legalitet. I mailen er der link til den digitale eksamensprotokol som ligger i STADS-Vip Systemet.

Mundtlig eksamen:
Ca. 3-4 dage inden mundtlig eksamen sender Studiekontakten en e-mail til censor og eksaminator med eksamensrækkefølge, hvor lokale, tidspunkt og rækkefølge for de studerende fremgår. Eksamensrækkefølgen bliver samtidig offentliggjort på studiets hjemmeside til de studerende.

Karaktergivning og klager

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

karakterprotokollen er digital, du vil derfor modtage en mail med link til STADS-Vip systemet, hvor du indtaster bedømmelsen.  bemærk, at når du og eksaminator har godkendt bedømmelserne, så er de synlige for de studerende. Systemet kan derfor ikke bruges som kladde. Det er vigtigt at du opdaterer og godkender dine stamdata i systemet - det gøres let på denne side.

Du finder brugervejledninger til digitale protokoller på denne side (nederst): sdu.dk/stads-vip

Vejledning: Sådan udfylder du en protokol.

Ved prøver, hvor bedømmelse ikke meddeles den studerende umiddelbart efter prøven, fastsætter universitetet en dato for, hvornår bedømmelsen vil blive offentliggjort. Denne dato skal ligge inden for 4 uger efter prøvens afholdelse. I praksis betyder det, at Studiekontakten skal have protokollen i hænde, således at den kan nå at blive tastet inden for denne 4-ugers frist. Dato for indlevering af protokol fremgår af den mail du modtager med link til den digitale protokol.

I henhold til Eksamensbekendtgørelsen har de studerende ret til at klage over eksamen. Klagen skal være indgivet senest to uger efter offentliggørelse af bedømmelsen. Datoen for offentliggørelse er:

 • For mundtlige eksaminer den dato, hvor den studerende aflægger eksamen
 • For skriftlige eksaminer den dato, hvor eksamensresultatet bliver offentliggjort – dog tidligst den dato, der er meddelt for offentliggørelsen.

Evaluering

Midtvejs i hvert semester finder evaluering af undervisning sted. Studienævnet beslutter, hvilke fag der skal evalueres. Det kan være alle fag såvel som enkelte udvalgte. Evalueringen består af spørgsmål stillet af henholdsvis fakultet og studienævn. Selve evalueringen foregår elektronisk, dvs. de studerende får en e-mail med et link til spørgsmålene. Underviseren bliver også adviseret pr. e-mail med en anbefaling om at afsætte tid i undervisningen til evaluering.

Efter endt evaluering samles resultaterne og en rapport sendes ud til underviserne. Underviserne opfordres til at diskutere resultatet med de studerende. Til sidst skal underviseren sende en rapport/notat til studienævnet vedr. resultat og egne refleksioner.

Nyttige links

Institut for Marketing & Management

Institut for Virksomhedsledelse & Økonomi

Institut for Statskundskab

Center for Journalistik

Juridisk institut

Vejviser (find et lokale)

Fynbus (linje 41-44 går lige til døren)

Taxa Fyn

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies