Information til censorer

Velkommen!

Studiekontakten byder censorer velkomne og har samlet en række relevante oplysninger herunder. Finder du ikke, hvad du søger, er du meget velkommen til at kontakte os på e-mail eller telefon: 6550 2290.

 • Beskikkelse, opgaver og løn
 • Eksamen
 • Karaktergivning
 • Klager
 • Links og blanketter

Beskikkelse, opgaver og løn

Beskikkelse

Ønsker du at blive beskikket censor inden for et/flere samfundsvidenskabelige fagområde(r), bedes du kontakte det relevante censorkorps:

Det erhvervsøkonomiske censorkorps

Det juridiske censorkorps   

Journalistik

Statskundskab

Økonomi

Opgaver

En censor skal påse:

 • at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen
 • at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler
 • at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning

En censor skal:

 • virke som censor ved uddannelsens eksterne prøver
 • rådgive om prøvesystemet, herunder dets form og indhold, og som det fungerer efter sit formål og i overensstemmelse med uddannelsens fags og undervisningens mål
 • ved eksamensterminens afslutning afgive en beretning om eksamensforløbet til universitetet og formandskabet
 • medvirke ved behandling af klager og anker over prøver

Konstaterer censor, at ovenstående forhold ikke er opfyldt, eller får censor formodning om væsentlige problemer eller mangler i universitetets varetagelse af en uddannelse, afgiver censor indberetning til fakultetet med kopi til censorformandsskabet.

Censorernes virke er omfattet af forvaltningsloven, herunder regler om inhabilitet og tavshedspligt.

Censorkorpsene og censorernes virke er reguleret af afsnit II om censur i eksamensbekendtgørelsen.

Løn og afregning

Aflønning sker efter gældende norm. En censortime afregnes til kr. 438,31 + feriepenge eller Kr. 493,10 incl. feriepenge. Ved mundtlige prøver, hvor censor er til stede, ydes kørselsgodtgørelse efter SDUs gældende takst (0-2.000 kørte km pr. år afregnes til kr. 1,94 kr. pr. km. Fra 2.000-20.000 kørte km pr. år afregnes der til kr. 3,54 pr. km. Efter 20.000 kørte km pr. år afregnes der atter kr. 1,94 pr. km).

Studiekontakten sender en honorarblanket samt rejseafregning til censor som udfyldes og returneres efter eksamen, hvorefter lønkontoret sørger for udbetaling. 

Ved censur der løber over flere dage, er der mulighed for overnatning på hotel. Studiekontakten er behjælpelig med booking.

Eksamen

Eksamensformer 

 • Skriftlig stedprøve på egen pc  
 • Take-home (hjemmeopgave)
 • Mundtlig prøve med forberedelse
 • Mundtlig prøve uden forberedelse

Skriftlig eksamen

Skriftlige stedprøver finder sted på campus på de studerenes egne computere.

Ved eksamen på egen pc fremsender Studiekontakten umiddelbart efter eksamens afholdelse et link til censor og eksaminator, hvor opgavebesvarelserne kan downloades.  I denne mail vedhæftes også evt. censorafregning mm. som bedes returneret i udfyldt stand inden fristen for indlevering af resultater.

 I særlige tilfælde er det muligt at træffe aftale om at få opgaverne printet og sendt i fysisk form. Man må så påregne ca. 4-5 dages ekstra ekspeditionstid.

Take-home opgaver (hjemmeopgaver) foregår på samme måde, dvs. Studiekontakten fremsender et link til censor og eksaminator, hvor opgavebesvarelserne kan downloades. 

Efter eksamen foretager eksaminator et plagiat-tjek af opgavebesvarelserne. 

Eksamensprotokollen fremsendes i en separat mail fra Legalitet og Registrering. I mailen er der link til den digitale eksamensprotokol som ligger i STADS-Vip Systemet.

Mundtlig eksamen

Ca. 3-4 dage inden mundtlig eksamen sender Studiekontakten en e-mail til censor og eksaminator med eksamensrækkefølge, hvor lokale, tidspunkt og rækkefølge for de studerende fremgår.  Eksamensrækkefølgen bliver samtidig offentliggjort på studiets hjemmeside til de studerende. I den fremsendte mail vedhæftes også censorafregning mm. som bedes returneret i udfyldt stand til Studiekontakten umiddelbart efter eksamens afslutning.

Karaktergivning

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

karakterprotokollen er digital, du vil derfor modtage en mail med link til STADS-Vip systemet, hvor du indtaster bedømmelsen.  bemærk, at når du og eksaminator har godkendt bedømmelserne, så er de synlige for de studerende. Systemet kan derfor ikke bruges som kladde. Det er vigtigt at du opdaterer og godkender dine stamdata i systemet - det gøres let på denne side.

Du finder brugervejledninger til digitale protokoller på denne side (nederst): sdu.dk/stads-vip

 Vejledning: Sådan udfylder du en protokol

Ved prøver, hvor bedømmelse ikke meddeles den studerende umiddelbart efter prøven, fastsætter universitetet en dato for, hvornår bedømmelsen vil blive offentliggjort. Denne dato skal ligge inden for 4 uger efter prøvens afholdelse. I praksis betyder det, at Studiekontakten skal have protokollen i hænde, således at den kan nå at blive tastet inden for denne 4-ugers frist. Dato for indlevering af protokol fremgår af den mail du modtager med link til den digitale protokol. 

Klager

I henhold til Eksamensbekendtgørelsen har de studerende ret til at klage over eksamen. Klagen skal være indgivet senest to uger efter offentliggørelse af bedømmelsen. Datoen for offentliggørelse er:

 • For mundtlige eksaminer den dato, hvor den studerende aflægger eksamen
 • For skriftlige eksaminer den dato, hvor eksamensresultatet bliver offentliggjort – dog tidligst den dato, der er meddelt for offentliggørelsen.

Nyttige links

Institut for Marketing & Management

Institut for Virksomhedsledelse & Økonomi

Institut for Statskundskab

Center for Journalistik

Juridisk institut

Vejviser (find et lokale) 

Fynbus (linje 41-44 går lige til døren) 

Taxa Fyn

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies