HD-, masteruddannelser og anden efteruddannelse


Opgaver i HD- og Mastersekretariatet

Generelt om sekretariatet

HD- og Mastersekretariatet står både for kontakt til de studerende, som er i gang med at efteruddanne sig på diplom- eller masterniveau ved siden af deres professionelle arbejde, og til alumner (tidligere studerende), som har mulighed for at deltage i faglige netværk.

Desuden er vi bindeled til universitetets samfundsvidenskabelige fagmiljøer, der udbyder uddannelser og kurser målrettet erhvervslivet og organisationer. Det er universitetets forskere og erhvervslivet, som i tæt samarbejde udvikler aktiviteterne, der alle baserer sig på den nyeste forskning. Formålet er at klæde virksomheder og medarbejdere på til at kunne håndtere de globale markedsbehov, der hastigt udvikler sig år for år. Vores undervisere binder teori og praksis tæt sammen i undervisningen, så den nye viden er let at omsætte til handling tilbage i organisationen. 

HD-uddannelserne

Studiekoordinatorerne på HD-uddannelserne varetager studieadministrative opgaver inden for følgende hovedområder:

 • Optag af  både HD 1.- og  2.-del-studerende og den samlede procedure, som er knyttet hertil. Se listen over HD-uddannelser
 • Indskrivning og opkrævning af betaling 
 • Skema- og studieplanlægning 
 • Planlægning og afvikling af eksamen (eksamensdatoer, lokalebestilling, eksamensopgaver, afvikling af digitale eksaminer, karakterregistrering og udfærdigelse af eksamensbeviser) 
 • Studieadministrativ support til undervisere samt medarbejdere på de decentrale HD-administrationer 
 • Bestilling og afregning af censorer og eksterne undervisere 
 • Opdatering af uddannelsernes hjemmesider med relevant eksamensinformation
 • Markedsføring af det samlede udbud på HD-uddannelserne, herunder udarbejdelse af brochurer og lignende

 

Sekretariatsfunktion i forhold til studieleder, uddannelsesledere, uddannelsesudvalg og HD-styrelse, herunder bl.a.:

 • Referent ved møderne
 • Udarbejdelse af studieordninger og fagbeskrivelser 
 • Ekspedition af dispensations- og meritansøgninger

Studieleder på HD-uddannelserne er lektor Lars Meldgaard.

 

Masteruddannelserne

Studiekoordinatorerne på masteruddannelserne varetager drift og markedsføring af masteruddannelser for både Det Samfundsvidenskabelige og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Opgaverne kan samles i følgende hovedområder:

 • Udvikling og overvågning af masterområdet 
 • Rekruttering til masteruddannelserne. Se listen over uddannelser her 
 • Studieadministrative opgaver på masterområdet (Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab)
 • Styring af kontrakter og aftaler med eksterne samarbejdsparter 
 • Koordination internt på fakultetet i forhold til de øvrige fakulteter på SDU, SDU RIO og Studieservice på øvrige campusser   
 • Sekretariat for Studienævn for efter- og videreuddannelse ved det Samfundsvidenskabelige og Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
 • Kontakt til de studieansvarlige i de faglige miljøer 
 • Studieadministrative serviceopgaver i forhold til de studerende og undervisere
Studienævn

Studienævnet for efter- og videreuddannelse varetager sagsbehandling, udvikling og kvalitetssikring af HD- og masteruddannelserne indenfor det samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige område.

Studienævnet sikrer, at dine rettigheder som studerende overholdes i forhold til gældende lovgivning på området og er samtidig ansvarlig for udvikling og kvalitetssikring af uddannelsernes faglige indhold. 

Du kan læse mere om studienævnets arbejde og om, hvordan du søger merit eller dispensation på studienævnets sider.

Kurser og virksomhedsforløb

Foruden de længerevarende efteruddannelsesforløb (HD- og masteruddannelserne) varetager sekretariatet også udviklingen af kortere forløb med henblik på kompetenceudvikling for privatpersoner.

De korte forløb dækker over:

 • Certificerede programmer
  Et certificeret program er målrettet dig, som gerne vil opnå en håndgribelig kompetence på kort tid. Det er således et godt alternativ til en lang efteruddannelse, hvis tiden er knap. De certificerede programmer er på universitetets diplom- eller masterniveau og bygger på SDU's forskningsstyrker. Undervisningen foregår typisk i weekender, og programmet afsluttes med en test. Programmerne giver kompetenceudvikling, som stiller dig stærkere i løsningen af konkrete udfordringer i din dagligdag.
 • Dagskurser, workshops og konferencer

 

Virksomhedsforløb

Desuden tilbyder vi virksomhedsforløb for offentlige eller private organisationer, der ønsker at få skræddersyet kompetenceudvikling til en gruppe af medarbejdere. Virksomhedsforløb er skræddersyet strategien i den enkelte virksomhed eller grupper af organisationer, offentlige eller private.  Her handler det om kompetenceudvikling for en større gruppe medarbejdere, så de i fællesskab kan stå stærkere i løsningen af konkrete udfordringer i dagligdagen. Undervisningen kan foregå på SDU eller et andet relevant sted og vil altid være relateret til virksomhedens nuværende situation og behov. Læs mere.

Netværk og alumnerelationer

Alumnekoordinatoren arbejder aktivt på at styrke og udbygge relationen mellem  SDU og alumnerne (tidligere og nuværende studerende på SDU). Formålet er blandt andet at skabe gode rammer for netværksdannelse blandt studerende og tidligere studerende. 

Alumnerelationer handler også om samarbejde mellem universitetet og alumner, fx ved at alumner er mentorer for nuværende studerende eller tilbyder praktikpladser i deres virksomhed. Desuden er en vigtig del af alumnearbejdet at trække på alumnernes erfaring fra arbejdsmarkedet, når universitetet udvikler uddannelserne og forskningen, så SDU er i trit med samfundets udfordringer. Det kommer blandt andet til udtryk gennem uddannelsernes aftagerpaneler, som ofte har alumner som medlem.

Når du efteruddanner dig hos SDU, har du mulighed for at blive en del af det officielle alumnenetværk, SDU Alumnet.

Chef for efteruddannelse:
Torben Munk Damgaard
E-mail: Torben@sam.sdu.dk
Tlf.: 65501382/ 60111382  
 
Souschef:
Trine Tybjerg Holm
E-mail: trth@sam.sdu.dk
Tlf.: 65504755/ 21177855        
 
Ny viden til privatpersoner og organisationer

HD- og Mastersekretariatet tilbyder en vifte af muligheder for kompetenceudvikling: Syv masteruddannelser inden for politiske, økonomiske og sundhedsfaglige forhold. Diplomuddannelsen i erhvervsøkonomi (HD). Kortere forløb og kurser inden for kommunikation, medier, sprog, ledelse og organisation, og virksomhedsforløb for private og offentlige organisationer, der ønsker at få skræddersyet kompetenceudvikling til en gruppe af medarbejdere.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies