Institutråd

Nedenstående tekst er et uddrag fra Vedtægt for Syddansk Universitet.

§ 34. Der oprettes et institutråd på hvert institut med henblik på at inddrage medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger på institutniveau.

Stk. 2. Institutrådet har til opgave at drøfte og rådgive instituttets ledelse om forhold af relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi, herunder:

  1. Instituttets faglige udviklingsarbejde og strategi på forskning, uddannelse og videnudveksling.
  2. Instituttets bidrag til fakultetets strategi- og udviklingsarbejde.
  3. Instituttets organisering i relation til forskning og fakultetets uddannelser.
  4. Instituttets kvalitetssikring.
  5. Økonomi og budget, herunder eksterne midler m.m.
  6. Ansættelsespolitik i relation til forskning og fakultetets uddannelser.
  7. Fysiske og sociale rammer for medarbejdere og studerende.
  8. Studentermiljø og -trivsel.
  9. Ledelsesbeslutninger.

Stk. 3. Institutrådet mødes mindst to gange i semesteret.

§ 35. Institutrådet består af 12 medlemmer, hvor institutlederen er født medlem.

Stk. 2. Der vælges fem medlemmer af og blandt instituttets videnskabelige medarbejdere, og mindst tre af medlemmerne skal være anerkendte forskere. Institutlederen er formand for institutrådet, og blandt udvalgets anerkendte forskere vælges en næstformand. Sammen udgør de et formandskab, der har ansvaret for dagsorden, referat og opfølgning.

Stk. 3. Der vælges tre medlemmer blandt instituttets teknisk-administrative medarbejdere og tre studerende.

Stk. 4. Funktionsperioden er fire år for medarbejderne og to år for de studerende. Genvalg kan finde sted.

Stk. 5. Rektor kan i særlige tilfælde for den pågældende valgperiode dispensere fra stk. 1 - 3 efter drøftelse i Akademisk Råd.

Stk. 6. Institutlederen stiller administrativ bistand til rådighed for institutrådet, der udarbejder en forretningsorden til rektors godkendelse inden for rammerne af standardforretningsordenen.

For nærmere information vedrørende rådenes sammensætning, møder med videre henvises til institutternes respektive hjemmesider.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies