Menu

Institutledere

Nedenstående tekst er et uddrag fra Vedtægt for Syddansk Universitet.

§ 21. Institutlederen har den daglige ledelse af instituttet. Institutlederens varetagelse af opgaverne nævnt i §§ 21 og 22 beror på en delegationsskrivelse fra dekanen. Institutlederen skal, inden for et af instituttets fagområder, være anerkendt forsker og i relevant omfang have erfaring med uddannelse, jævnfør universitetslovens § 14, stk. 4, og have undervisningserfaring. Institutlederens arbejde omfatter blandt andet planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne blandt instituttets medarbejdere.

Stk. 2. Institutlederen fastlægger inden for de givne rammer instituttets forskningsstrategier og evaluering af forskningen. Institutlederen skal endvidere tilstræbe et produktivt og stimulerende forskningsmiljø på instituttet og inden for universitetslovens rammer sikre forskerne fri forskning, således at instituttets, fakultetets og universitetets grundlag for at formulere forskningsstrategier i henhold til universitetsloven effektivt sikres, jævnfør universitetslovens § 14, stk. 6.

Stk. 3. Institutlederen skal sikre kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning og undervisning.

Stk. 4. Institutlederen er ansvarlig for instituttets undervisning og skal sikre, at der leveres relevant og kvalificeret undervisning. Institutlederen skal sikre, at undervisningen fra instituttet formidles på bedst mulig måde fagligt, pædagogisk og didaktisk. Dette skal ske med inddragelse af studielederne og studienævnene. 

§ 22. Institutlederen har personaleledelsen af instituttets medarbejdere efter bemyndigelse. Institutlederen kan pålægge medarbejderne at løse bestemte opgaver, herunder at bestemme ved hvilke uddannelser, fag og kurser, den pågældende medarbejder skal undervise, jævnfør dog universitetslovens § 14, stk. 6.

Stk. 2. Inden for rammerne af hovedområdets budget udarbejder institutlederen et budget og en
bevillingsfordeling for instituttet. Institutlederen kan disponere over instituttets ressourcer inden for disse rammer.

Stk. 3. Institutlederen skal orienteres om medarbejdernes bijob i overensstemmelse med universitetets regler herom. Institutlederen skal være orienteret om og skal godkende medarbejdernes varetagelse af eksternt finansierede forskningsprojekter.

Stk. 4. Institutlederen kan udpege viceinstitutledere, forskningsledere og andre personer, der varetager ledelsesopgaver, forskningsopgaver eller andre særlige funktioner.

 

Møder

Se tidsplan og relevante dokumenter fra møderne i fakultetsledelsen.

Klik her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies