Skip to main content

Kommissorium for SUSTAIN

Opgaven

Det Naturvidenskabelige Fakultet ønsker at fremme bæredygtighed i den daglige drift og i samfundet generelt og arbejder med FN´s verdensmål i forskning, uddannelse og daglig drift.

Udvalget har fokus på SDU´s overordnede bæredygtighedsstrategi, ”Vores Verdensmål”, bæredygtighedsindsatser i fakultetets strategi for 2021-2025 samt personlig viden om emnerne.

 • SUSTAIN rådgiver dekanen om bæredygtighed og FN´s verdensmål i forskning, uddannelse og drift
 • SUSTAIN orienterer på møderne om status for arbejdet med bæredygtighed i de relevante enheder og fagmiljøer
 • SUSTAIN kan foreslå for eksempel nye initiativer, ændringer i nuværende procedurer, forslag til fremme af forskning inden for bæredygtighed, nye elementer i studier og i daglig drift af laboratorier og bygninger.
 • SUSTAIN arbejder derudover aktivt med videndeling på tværs af fakultetet, herunder at inspirere og motivere hinanden, foreslå nye ideer, initiativer og aktiviteter i SDU´s SDG HUB, på institutter, i fakultetssekretariatet samt på studier og i studenterorganisationer på Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Virkefelt

SUSTAIN dækker blandt andet følgende områder:

 • Videndeling mellem forskere på fakultetet
 • Formidling af relevante tiltag inden for bæredygtighed og FN´s verdensmål til de studerende
 • Erfaringsudveksling om fakultetets daglige drift

Medlemmer

Udvalget består af repræsentanter fra alle institutter, fakultetssekretariatet og studerende på fakultetet, og både videnskabelige og teknisk/administrative medarbejdere er medlemmer af udvalget.

Medlemmerne udpeges af henholdsvis institutledere og sekretariatschefen for 2 år ad gangen og kan genudpeges.

Udvalget ledes af dekanen.

Administrativ understøttelse

SUSTAIN sekretariatsbetjenes af fakultetssekretariatet.

Samspil med øvrige mødeorganer på fakulteter og SDU

SUSTAIN har tæt samarbejde med SDG HUB´en på SDU.

Møder

Udvalget mødes 2 gange pr. semester, og der kan derudover indkaldes til møder ad hoc. Møderne har både åbne og faste dagsordenspunkter.

Faste punkter er:

 • Bordet rundt, hvor der videndeles fra alle medlemmer
 • Kommende SDG-aktiviteter på fakultetet/SDU, hvor der er fokus på at kommunikere og engagere fakultetets medarbejdere og studerende i SDG-aktiviteter

Evaluering

SUSTAIN evalueres hvert 2. år og skal derfor evalueres næste gang i juni 2023.

Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - 5230
 • Telefon: +45 6550 2099

Sidst opdateret: 14.01.2022