Skip to main content

Forretningsorden

§ 1
Samarbejdsudvalget og Fakultets-arbejdsmiljøudvalget afholder normalt møde mindst 1 gang i kvartalet, såfremt der er behov for dette. Herudover kan formanden eller næstformanden indkalde udvalgenetil møder, når de skønner, der er behov for dette. Møderne afholdes normalt i arbejdstiden.

Stk.2.
Medlemmerne af Fakultets-arbejdsmiljøudvalget deltager kun i dagsordenens pkt. 1 Arbejdsmiljø.

Stk. 3.
Formanden skal indkalde udvalgene, når etflertal af medarbejderrepræsentanterne skriftligt fremsætter anmodning herom med angivelse af de spørgsmål, som ønskes behandlet. Mødet skal i så fald afholdes inden 14 hverdage efter formandens/næstformandens/Fakultets-arbejdsmiljøudvalgets kontaktpersons/sekretærens modtagelse af anmodningen.

§ 2
Er et medlem forhindret i at deltage i et møde, skal afbud meddeles til sekretæren inden mødets afholdelse. I mødereferatet anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der har været fraværende.

§ 3
Indkaldelse med dagsorden udsendes til medlemmerne af formanden og næstformanden i fællesskab mindst ugedagen før mødets afholdelse.

Stk. 2.
Forslag til emner, som udvalgenes medlemmer ønsker behandlet, skal være formanden/næstformanden/Fakultets-arbejdsmiljøudvalgets kontaktperson/sekretæren i hænde mindst 21 dage før mødets afholdelse.

Stk. 3.
Mødematerialet foreligger senest 7 dage før mødets afholdelse.

Stk. 4.
Formanden, næstformanden og kontaktpersonen for Fakultets-arbejdsmiljøudvalget tager i fællesskab stilling til, om der eventuelt skal udsendes materiale sammen med dagsordenen.

§ 4
Formanden og i dennes forfald næstformanden leder møderne og træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet.

§ 5
Samarbejdsudvalget og Fakultets-arbejdsmiljøudvalget kan behandle de forelagte sager, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.


§ 6
Medlemmerne af Samarbejdsudvalget og Fakultets-arbejdsmiljøudvalget har pligt til at deltage i møderne.

Stk. 2.
Suppleanterne indtræder i udvalget ved ordinære medlemmers forfald. Et medlem, der er forhindret i at møde, sørger selv for at suppleanten indkaldes.

§ 7
Der udarbejdes referat af møderne. Referatet tiltrædes af formanden og næstformanden og udsendes senest 14 dage efter mødet til medlemmerne til godkendelse. Hvis der ikke er fremkommet bemærkninger til referatet senest 5 hverdage efter udsendelsen, betragtes referatet som godkendt og lægges ud på fakultetets hjemmeside. Samtidig sendes en e-mail til alle ansatte på Naturvidenskab om, at referatet er lagt ud på hjemmesiden. Hvis der er bemærkninger til referatet fra medlemmerne, godkendes referater på næste møde.

Stk. 2.
Ethvert af medlemmerne kan forlange sin afvigende mening kort optaget i referatet og ved sager, der skal videresendes, kræve, at modtageren gøres bekendt med indholdet af referatet. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en kort begrundelse for sit standpunkt.

§ 8
Ekspedition af de i Samarbejdsudvalget og Fakultets-arbejdsmiljøudvalget behandlede sager påhviler formanden.

Vedtaget af Samarbejdsudvalget 10. maj 1994, 8. december 1999, 4. december 2006, 22. april 2008 og 3. marts 2009 og af Fakultets-arbejdsmiljøudvalget 22. april 2008 og 3. marts 2009.


Se Samarbejdsudvalgets forretningsorden som PDF

Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - 5230
  • Telefon: +45 6550 2099

Sidst opdateret: 23.11.2020