Skip to main content

Ligestillingsudvalget

Ligestillingsudvalget på Det Naturvidenskabelige Fakultet er et udvalg nedsat af universitetets direktion. Formålet med udvalget er at bære de beslutninger, der træffes i SDU's centrale Ligestillingsudvalg, ud på fakultetets institutter og centre og derved understøtte universitetets mål om at øge andelen af fastansatte kvindelige forskere.

Udvalgets arbejde skulle gerne munde ud i, at kønssammensætningen blandt det videnskabelige personale på Det Naturvidenskabelige Fakultet i højere grad kommer til at afspejle det omgivende samfund. SDU's Udviklingskontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet angiver ligeledes, at SDU skal øge andelen af fastansat kvindeligt videnskabeligt personale med ét procentpoint per år.

Udvalget holder mindst to møder om året og udarbejder hvert år en ligestillingsrapport med relevante statistikker over kønsfordeling i forhold til bedømmelsesudvalg, sammensætning af fakultetære udvalg, ansættelser og fratrædelser, ansøgere mv.

Udvalgets medlemmer

Udvalgets sekretær

Trine Cohrt

Ligestillingsstrategi 2019-2021

Baggrunden for ligestillingsstrategien er den skæve kønsfordeling på lektor- og professorniveau, i forhold til den mere balancerede kønsfordeling blandt bachelor-, kandidat- og ph.d.-studerende.

Den overordnede vision for ligestillingsarbejdet på Det Naturvidenskabelige Fakultet er at sikre lige muligheder og lige vilkår for kvinder og mænd blandt fakultetets videnskabelige personale.

Ligestillingsstrategien for perioden 2019-2021 består af fire temaer:

Mål: Der er lige vilkår og ligebehandling i forbindelse med ansættelser af videnskabelige medarbejdere.

Handlinger:

 • Opnå en mere systematisk proces i forhold til rekruttering og udvælgelse.
  • Gennemgå og revidere rekrutteringsprocedurer.
  • Inddrage af SDU-GET i arbejdet med rekrutteringsprocedurer.

Særlige fokusområder:

 • Stillingsopslag
  • Hvordan besluttes de?
  • Hvordan formuleres de?
  • Hvem skal se/godkende dem?
 • Undgå ubevidst fordeling/unconscious bias i bedømmelser og ansættelsessamtaler.
  • Nedsættelse og vejledning af bedømmelses- og ansættelsesudvalg.
  • Systematiske kriterier og tjeklister

Ansvarlig: Fakultetets ligestillingsudvalg og institutledere

Mål: Der er gennemsigtighed og klarhed omkring karrieremuligheder.

Handlinger:

 • Karriere-/forventningsmatrix
  • Fakultetet undersøger forskellige modeller for at lave en karriere-/forventningsmatrix og vælger en måde at implementere den på.
  • Karriere-/forventningsmatrixen kan variere mellem institutterne.
 • Sikring af karrierefremmende tiltag
  • Der skal i den enkeltes karriereforløb sikres synlighed og tilgængelighed omkring muligheder og karrierefremmende tiltag.
  • Følge sektionernes arbejde med karrierefremmende tiltag.
 • ”Fagfaglig” mentoring og ledelse bliver et nøgleelement for karriereplanlægning.
  • Institutledere har ansvar for at fremme en karrierefremmende/afklarende dialog i sit ledelseslag.
  • Ledelsen skaber rammer  for”fagfaglig” mentoring.

Ansvarlig: Fakultetets ligestillingsudvalg og institutledere

Mål: Alle niveauer af ledelse på fakultetet har opmærksomhed på ligestillingstemaet, og fakultetets ledelsesgruppe går i spidsen for arbejdet med ligestilling på fakultetet.

Handlinger:

 • Der skal være ledelsesrepræsentation i ligestillingsudvalget.
  • Ligestillingsudvalget på Det Naturvidenskabelige Fakultet har mindst ét medlem fra fakultetets ledelse.
 • Mindst én gang om året afholdes der et temamøde mellem fakultetets ligestillingsudvalg, ledelse, SDU-GET og andre relevante deltagere.

Ansvarlig: Fakultetets ligestillingsudvalg, institutledere og dekan

Mål: Alle fakultetets sektioner har et integrerende arbejdsmiljø, der tager hensyn til work-life-balance.

Handlinger:

 • Fakultetet følger arbejdet og udviklingen i sektionerne med særlig fokus på work-life-balance.

Ansvarlig: Fakultetets ligestillingsudvalg og institutledere

Mødereferater

Referater af Ligestillingsudvalgets møder kan ses på SDUNET.

Kvindenetværk

Alle kvindelige adjunkter, lektorer og professorer på tværs af de naturvidenskabelige institutter inviteres en gang om året til et uformelt frokostmøde uden dagsorden. Her diskuteres alt fra ligestillingsproblemer til fondsansøgninger.

Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - 5230
 • Telefon: +45 6550 2099

Sidst opdateret: 09.04.2021