Skip to main content

Underpanelet for Masteruddannelse i børne- og ungdomskultur – medier og æstetiske læreprocesser (MBU)

I modsætning til fx en lægeuddannelse med fast kobling mellem universitetsuddannelse og professionsrettede jobfunktioner er uddannelserne under Pædagogik kendetegnet ved en løs kobling mellem uddannelse og arbejdsmarkedsbehov. Skal uddannelserne hele tiden kunne matche arbejdsmarkedets aktuelle behov, er der brug for dialog om deres kvalitet og relevans. En sådan dialog kan et aftagerpanel være med til at kvalificere.

Studienævnet for Pædagogik har besluttet at underopdele aftagerpanelet i særskilte paneler for de respektive uddannelser, eftersom disse har forskelligartede optagelseskriterier og målretter sig mod forskelligartede professionelle jobfunktioner.

Fakultetet har fastlagt aftagerpanelernes primære mål og arbejdsopgaver. Disse er herunder indarbejdet i kommissorierne.

 

Aftagerpanel for Masteruddannelse i børne- og ungdomskultur – medier og æstetiske læreprocesser (MBU)

Kommissorium

De væsentligste aftagergrupper bør være repræsenteret med personer med direkte berøring med masterne. Det anses desuden for givende, at der i aftagerpanelet deltager såvel alumner, dvs. færdiguddannede mastere fra MBU, som udefrakommende.

Personer med direkte berøring med masterne anses i MBU-sammenhæng for at være tilknyttet stat, kommuner, centre og uddannelsesinstitutioner inden for området mellemlange og videregående uddannelser, private virksomheder og netværk for MBU-alumner.

 

Aftagerpanelet for enkeltuddannelser bør ikke have mere end 10 medlemmer.

Aftagerpanelet udpeges for en tidsbegrænset periode på 3 år med muligheder for forlængelse hhv. udskiftning med anden repræsentant inden for feltet.

Der tilstræbes en geografisk spredning, som svarer til uddannelsernes geografiske placering og en faglig spredning, der sikrer, at kombinationsprofiler i relation til grenvalg og toningsmuligheder inden for disse repræsenteres i de respektive aftagerpaneler.

MBU rekrutterer sine studerende fra hele Danmark og har desuden indtil nu også optaget studerende fra Grønland, Færøerne, Norge og Island. Den geografiske spredning må derfor være stor, men samtidig matche de forskellige aftagergruppers lokalisering.

Panelets arbejdsopgaver er primært

  • at afgive udtalelser, fx om studieordning, ansøgning om nyakkreditering og andre anbefalinger
  • at sikre, at studiet konstant er opmærksomt på uddannelsens samfundsmæssige relevans
  • at sikre, at dimittenderne får optimale vilkår for at bruge deres uddannelse i relevante, attraktive stillinger
  • at udfordre fakultetets og uddannelsens struktur og kultur

Studielederen for MBU er udpeget som ansvarlig for nedsættelse af aftagerpanel samt afholdelse af møder. Sekretariatsbetjeningen forestås af det studiesekretariat, der er tilknyttet uddannelsen.

Sidst opdateret: 05.12.2019