Aftagerpanelet for Engelsk

Panelets sammensætning:

Aftagerpanelet består af aftagere fra en række forskellige uddannelsesinstitutioner i den syddanske region samt af deltagere fra offentlige og/eller private virksomheder inden for områder af særlige interesse for humanistiske kandidater.

Aftagerpanelet består af 5-8 aftagerrepræsentanter samt 3 – 5 repræsentanter for universitetet. Aftagerpanelet kan supplere sig med nye medlemmer efter behov.

Aftagerpanelet konstituerer sig med en formand og en næstformand.

Panelet består pr. 1. marts 2017 af følgende medlemmer:

Eksterne medlemmer:

Interne SDU-medlemmer:

  • Claus Schatz-Jakobsen, lektor (IKV), formand for Studienævn for Engelsk og Amerikanske Studier, studieleder for Engelsk, Odense (csj@sdu.dk)
  • Rasmus Nielsen, lektor (ISK), medlem af Studienævn for Engelsk og Amerikanske Studier, (rani@sdu.dk)
  • Nils Arne Sørensen, professor (IHK), medlem af Studienævn for Engelsk og Amerikanske Studier (nils@sdu.dk)

Panelets kommissorium:

Panelet skal overordnet set fungere som et netværks- og dialogskabende fo­rum mellem Engelskuddannelserne og aftagerne med henblik på at bygge bro mellem universitetet og arbejdsmarkedet og sikre og udvikle uddannelsens rele­vans og kvalitet. Panelet høres i forbin­delse med større ændringer af eksisterende studieordninger og planlægning af nye engelskfaglige uddannelser og uddannelseselementer der måtte blive hjemmehø­rende under Studienævn for Engelsk og Amerikanske Studier. Panelet kan bidrage med aftagerudta­lelser, for eksempel om studieordninger, ansøgninger om nyakkrediteringer og an­dre anbefalinger.

Aftagerpanelet kan således bidrage til at

  • diskutere forskellige studiemæssige tiltag
  • medvirke til at dimittenderne og deres kompetencer profileres i forhold tilrele­vante aftagere
  • medvirke til at udvikle og vedligeholde fagelementer, som sigter mod at styrke den studerendes kendskab til et relevant job- og arbejdsmarked
  • sikre, at studierne er opmærksomme på uddannelsernes samfundsmæssige re­levans
  • sikre, at dimittenderne får optimale vilkår for at bruge deres uddannelse i rele­vante, attraktive stillinger
  • udfordre fakultetets og uddannelsernes struktur og kultur

Mødefrekvens:

Der holdes som udgangspunkt et møde hvert semester.

Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies