Skip to main content

Aftagerpanelet for Engelsk

Panelets sammensætning:

Aftagerpanelet består af aftagere fra en række forskellige uddannelsesinstitutioner i den syddanske region samt af deltagere fra offentlige og/eller private virksomheder inden for områder af særlige interesse for humanistiske kandidater.

Aftagerpanelet består af 5-8 aftagerrepræsentanter samt 3 – 5 repræsentanter for universitetet. Aftagerpanelet kan supplere sig med nye medlemmer efter behov.

Aftagerpanelet konstituerer sig med en formand og en næstformand.

Panelet består pr. 1. januar 2020 af følgende medlemmer:

Eksterne medlemmer:

 • Ole Kamp Hansen (Rektor, Sønderborg Statsskole)
 • Sune Hother Pedersen (rektor, Kolding Gymnasium)
 • Anette Rømer (chef for internationale indkøb, TV2)
 • Vibeke Nibe Valentin (Adjunkt, Niels Brock)
 • Lars Amdissen Bossen (Lektor, Vejen Gymnasium)
 • Jing Zhao (SDU alumne, Ecco)
 • Jakob Larsen Medgyesi (Oversætter, TV2)

Interne SDU-medlemmer:

 • Claus Schatz-Jakobsen (lektor (IKV), Studieleder SDU)
 • Rasmus Nielsen (lektor (ISK) SDU)
 • Nils Arne Sørensen (professor, lektor (IHK) SDU
 • Camille Munk Holmstedt (Engelsk)
 • Emma Cecilie Fevre Kristensen (Engelsk)
 • Michael Long Lam (Engelsk)

Panelets kommissorium:

Panelet skal overordnet set fungere som et netværks- og dialogskabende fo­rum mellem Engelskuddannelserne og aftagerne med henblik på at bygge bro mellem universitetet og arbejdsmarkedet og sikre og udvikle uddannelsens rele­vans og kvalitet. Panelet høres i forbin­delse med større ændringer af eksisterende studieordninger og planlægning af nye engelskfaglige uddannelser og uddannelseselementer der måtte blive hjemmehø­rende under Studienævn for Engelsk og Amerikanske Studier. Panelet kan bidrage med aftagerudta­lelser, for eksempel om studieordninger, ansøgninger om nyakkrediteringer og an­dre anbefalinger.

Aftagerpanelet kan således bidrage til at

 • diskutere forskellige studiemæssige tiltag
 • medvirke til at dimittenderne og deres kompetencer profileres i forhold tilrele­vante aftagere
 • medvirke til at udvikle og vedligeholde fagelementer, som sigter mod at styrke den studerendes kendskab til et relevant job- og arbejdsmarked
 • sikre, at studierne er opmærksomme på uddannelsernes samfundsmæssige re­levans
 • sikre, at dimittenderne får optimale vilkår for at bruge deres uddannelse i rele­vante, attraktive stillinger
 • udfordre fakultetets og uddannelsernes struktur og kultur

Mødefrekvens:

Der holdes som udgangspunkt et møde hvert semester.

Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Sidst opdateret: 27.02.2020