Skip to main content

Evalueringsstrategi

Der foretages en skriftlig midtvejsevaluering via eval.sdu.dk. 

Det er det pågældende fags underviser, der er ansvarlig for at midtvejsevalueringen gennemføres, og at evalueringen tages op til videre udvikling af kurset. Derfor skal den ansvarlige underviser melde tilbage til de studerende umiddelbart efter midtvejsevalueringen er gennemført med sine egne overvejelser.

Se spørgsmål til midtvejsevalueringen herunder. 

Nr. Udsagn
1 Nævn tre ting som du synes godt om ved forløbet indtil videre. [fritekstfelt indsættes]
2 Nævn tre ting du synes mindre godt om ved forløbet indtil videre. [fritekstfelt indsættes]
3 Er der noget som du synes kunne gøres bedre? [fritekstfelt indsættes]
 

 

Der foretages en skriftlig slutevaluering inden det pågældende fags sidste lektion, så underviser kan forholde sig til evalueringen og melde tilbage til de studerende på holdet inden fagets afslutning.

Alle udbudte fag slutevalueres. 

Nr. Udsagn
1 Formål: Blev det tidligt i undervisningen gjort klart for dig, hvad der er formålet med faget, og hvad du forventes at lære? [fritekstfelt indsættes]
2 Sammenhæng: Er der en tydelig sammenhæng mellem fagets læringsmål, undervisningens indhold og eksa-men? [fritekstfelt indsættes]
3 Forståelse: Har undervisningen i lektionerne understøttet din religionsfaglige læring? [fritekstfelt indsættes]
 4 Hvordan har du oplevet niveauet i undervisningen? ( Scoreskala: alt for lavt, lidt for lavt, rimeligt, lidt for højt, alt for højt) Begrund evt. nærmer. [fritekstfelt indsættes]
5 Har dette kursus samlet set bidraget til din religionsvidenskabelige uddannelse? – Medtænk kursets planlægning, udvælgelse af kursuslitteratur og kilder, og selve undervisningen. [fritekstfelt indsættes]
 6  Aktivitet: Har du selv bidraget til at få undervisningen til at lykkes og lære mest muligt? Sæt gerne flere krydser. (Valgmuligheder: “Ja, via selvstændig forberedelse”; “Ja, via læsegrupper”; “Ja, via aktiv deltagelse i selve undervisningen og de tilrettelagte øvelser, oplæg o.a.”; “Ikke tilstræk-keligt”; “Slet ikke”)
7 Samarbejde og dialog:  Har underviseren været tilgængelig for spørgsmål og samtale, og har interaktionen mellem studerende og underviser i timerne fungeret konstruktivt? [fritekstfelt indsættes]
 8 Hvilke positive træk vil du fremhæve ved undervisningen og kurset som helhed (inkl. planlægning, progression i semesteret, den udvalgte litteratur, kurset som del af den samlede uddannelse, m.m.)? [fritekstfelt indsættes]
 9 Har du savnet noget? [fritekstfelt indsættes]
 10  Har du forbedringsforslag? [fritekstfelt indsættes]

For alle, undtagen dem udspecificeret ovenfor, gælder scoreskalaen: 1=i ringe grad, 2=noget, 3=i rimelig grad, 4=en del, 5=i høj grad

 

Studienævnet behandler resultaterne af evalueringerne to gange årligt jf. årshjulet samt i forbindelse med statusmøderne til Uddannelsesberetningen.

Resultaterne af evalueringerne offentliggøres via afrapporteringsskemaet for evalueringen af uddannelser.

Studienævnets evalueringsstrategi drøftes mindst en gang årligt jf. årshjulet.

Underviser afsætter tid til gennemførelse af både midtvejs- og slutevaluering i en lektion, fysisk eller online.

Underviser melder tilbage til de studerende både ifm. midtvejs- og slutevaluering i en lektion, fysisk eller online. I tilbagemeldingen ifm. midtvejsevalueringen er fokus på udvikling af faget i det pågældende semester, ifm. slutevalueringen på udvikling af og tiltag for faget ift. næste gang det udbydes og uddannelsen som helhed.

Sidst opdateret: 16.09.2021