Skip to main content

Evalueringsstrategi

Midtvejsevaluering

Underviser foretager en mundtlig evaluering med holdet.

Alle udbudte fag midtvejsevalueres.

Løbende evaluering

Det er altid en god ide, at underviser løbende er i dialog med de studerende om fagets indhold og undervisningsform.

Bekymringer

Fag eller undervisere, hvor der udtrykkes bekymringer fra studerende eller undervisere. Dialog med fagansvarlig eller underviser omkring de problematiske forhold.

Gentagende officielle klager over et givent fag eller underviser

Hvis studienævnet finder det nødvendigt yderligere at få belyst forhold, der fører til klager, kan der foretages gruppedialoger med studerende. 

Fag eller undervisere, hvor der er gentagende klager.

Slutevaluering

Omkring andensidste lektion sættes den skriftlige slutevaluering i gang. Både underviser og studerende får besked om, at evalueringen nu er tilgængelig Alle udbudte fag slutevalueres. En oversigt over spørgsmålene i evalueringerne findes længere nede på siden.

Spørgsmål til slutevaluering
Nr. Udsagn
1 Formål: Det blev tidligt i undervisningen gjort klart for mig, hvad der er formålet med faget, og hvad jeg forventes at lære.
2 Sammenhæng: Der er en tydelig sammenhæng mellem fagets formål, undervisningens indhold og eksamen.
3 Forståelse: Jeg har opnået en større forståelse af fagets temaer og emner gennem undervisningen (inkl. selvstændig forberedelse, arbejde i studiegrupper mm.)
4 Aktivitet: Undervisningen har understøttet mig i aktivt at lære (fx via diskussioner, øvelser, gruppearbejde og selvstændig forberedelse).
5 Samarbejde og dialog: Der har været et godt samarbejde og dialog mellem studerende og undervisere. 
 6  Egen indsats: Jeg har arbejdet selvstændigt og fokuseret med faget i ca. 280 arbejdstimer inkl. eksaminer, som 10 ECTS svarer til.
 7 [Fritekstfelt]

Scoreskala: 1=helt uenig, 2= uenig, 3=hverken enig eller uenig, 4=enig, 5=meget enig, 6=ved ikke/ikke-relevant

Opfølgning

Studienævnet behandler resultaterne af evalueringerne to gange årligt jf. årshjulet samt i forbindelse med statusmøderne til Uddannelsesberetningen.

Resultaterne af evalueringerne offentliggøres via afrapporteringsskemaet for evalueringen af uddannelser.

Studienævnets evalueringsstrategi drøftes mindst en gang årligt jf. årshjulet.

Repræsentation og svarprocenter

Underviserne skal sætte tid af i undervisningen til slutevaluering, samt sørger for at gøre det klart, hvorfor det er vigtigt, at så mange som muligt deltager i evalueringen.

Tilbagemelding til studerende

Giver evalueringerne anledning til nye tiltag, ændringer eller anden opfølgning meddeles dette skrifteligt til de studerende som har evalueret det respektive fag eller evt. til alle studerende, hvis det er relevant. Hvis det handler om en personsag, gives der tilbagemelding på en måde, så der både tages hensyn til de studerendes behov samt den underviser, som er involveret i sagen.