Skip to main content

Evalueringsstrategi

Når situationen er normaliseret efter Covid-19 tager studienævnet stilling til, om der evt. også skal afholdes en midtvejsevaluering og for hvilke fag, evalueringen skal gennemføres.

Der foregår en løbende dialog mellem undervisere og studerende mhp. evt. justering i undervisningen.

Der udsendes i slutningen af hvert semester evalueringsskemaer til alle studerende i alle fag. Alle kurser slutevalueres skriftligt ud fra 5 fastlagte kategorier (formål, sammenhæng, forståelse, aktivitet, samarbejde og dialog) samt 5 fem faste spørgsmål. Studienævnet er ansvarligt for evalueringens gennemførelse.

Alle udbudte fag slutevalueres. En oversigt over spørgsmålene findes under næste punkt. 

Nr. Udsagn
1 Formål: Det blev tidligt i undervisningen gjort klart for mig, hvad der er formålet med faget, og hvad jeg forventes at lære.
2 Sammenhæng: Der er en tydelig sammenhæng mellem fagets formål, undervisningens indhold og eksamen.
3 Forståelse: Jeg har opnået en større forståelse af fagets temaer og emner gennem undervisningen (inkl. selvstændig forberedelse, arbejde i studiegrupper mm.).
4 Aktivitet: Undervisningen har understøttet mig i aktivt at lære (fx via diskussioner, øvelser, gruppearbejde og selvstændig forberedelse).
5 Samarbejde og dialog: Der har været et godt samarbejde og dialog mellem studerende og undervisere. 

Scoreskala: 1=helt uenig, 2= uenig, 3=hverken enig eller uenig, 4=enig, 5=meget enig, 6=ved ikke/ikke-relevant

Studienævnet behandler resultaterne af evalueringerne to gange årligt jf. årshjulet samt i forbindelse med statusmøderne til Uddannelsesberetningen.

Resultaterne af evalueringerne offentliggøres via afrapporteringsskemaet for evalueringen af uddannelser.

Studienævnets evalueringsstrategi drøftes mindst en gang årligt jf. årshjulet.

IVK har haft midtvejsevaluering som sin hovedevaluering. Midtvejsevalueringen blev indført dels for at forbedre svarprocenterne, dels for løbende at kunne drøfte og evt. justere den hidtidige undervisning i en dialog med de studerende. Nu er det besluttet, at hovedevalueringen skal være en slutevaluering. Studienævnet vil afvente resultaterne af den nye slutevaluering. Hvis ikke evalueringerne er tilfredsstillende i forhold til svarprocenterne, vil studienævnet tage stilling til nye tiltag, herunder en evt. genindførelse af midtvejsevalueringen. Erfaringerne herfra viste forbedrede svarprocenter. Endvidere forventer studienævnet også, at tilstedeværelseskravet hele uddannelsesforløbet igennem vil være med til at forbedre svarprocenterne. Studienævnet ønsker fortsat at støtte evalueringsprocessen ved, at der skal afsættes tid i undervisningsforløbet til, at de studerende foretager deres evaluering.

Studienævnet prioriterer generelt og ikke mindst i den nuværende ekstraordinære situation fortsat en løbende dialog mellem underviser og de studerende. Herved drøftes igennem semestret, om der er behov for justeringer i undervisningen, og tiltag vil evt. umiddelbart kunne gennemføres og skal ikke afvente evalueringsresultaterne ved semestrets afslutning.

Sidst opdateret: 05.01.2021