Skip to main content

Humanioras ForskNyt

Juni 2021


Oversigt:

 

DFF- opslag efteråret 2021 & foråret 2022 (E2021 & F2022) 

DFF-opslag │ Efterår 2021 og Forår 2022 (E2021 & F2022)
Ansøgningsfrister: Forskningsprojekter 1 & 2 fredag den 1. oktober 2021 kl.12.00
Ansøgningsfrist: Tidsskrifter- FKK fredag den 1. oktober 2021 kl12.00
Ansøgningsfrist: Eksplorativt Netværk – FKK tirsdag den 21. september 2021 kl.12.00
Ansøgningsfrist: Sapere Aude onsdag den 23. marts 2022 kl.12.00

DFFs ordinære opslag for efterår 2021 og forår 2022 består af to mindre ændringer af FKKs virkemidler. Det tidligere virkemiddel ’FKK-netværk’ er genopstået med titlen ”Eksplorativt Netværk|Kultur og Kommunikation”, som udbydes af FKK. Virkemidlet ’Tidsskrifter| Kultur og Kommunikation” har fået ny beløbsgrænse. Begge ændringer står på side 4 i DFF-opslaget.

De to projekttyper, som kan søges indenfor FKK-virkemiddel i efteråret 2021 (E2021):

 • FP1: varighed typisk 3 år eller 4 år, hvis der indgår en ph.d.-studerende. Beløbsramme op til 2 mio.kr. ekskl. OH (projektsider 5 = 15.000 tegn inkl. mellemrum)
 • FP2: varighed  op til 4 ½ år. Beløbsramme mellem 2 mio.kr. og 4,3 mio.kr. ekskl. OH

(projektsider 7 = 21.000 tegn inkl. mellemrum)

DFFs elite virkemiddel Sapere Aude kan søges indenfor FKK i foråret 2022 (F2022):

 • Sapere Audevov at vide’: DFF-Forskningsleder’ henvender sig til talentfulde, yngre forskere, der ved ansøgningsfristens udløb inden for de seneste 8 år har opnået en ph.d.-grad (bl.a. barselsorlov fratrækkes for mænd og kvinder). Varighed op til 4 år. Beløbsramme maks. 4,3 mio.kr. ekskl. OH (projektsider 7 = 21.000 tegn inkl. mellemrum)     

Mindre virkemidler FKK udbyder i efteråret 2021 (E2021):

 • Eksplorativt netværk | FKK: Med eksplorative netværk vil DFF|FKK forsøge at styrke brede funderede samarbejder mellem forskelligartede danske og internationale forskningsmiljøer. Netværkene forventes at udforske nye muligheder på tværs af institutioner, forskningstraditioner og videnskaber, dog er hovedvægten inden for FKK | Kultur og Kommunikations fagområder. Der er krav om at udpege en leder for netværket, som skal være på mindst lektorniveau. Varighed er maks. 3 år. Beløbsramme er maks. 500.000 kr. i alt ekskl. OH. Der kan søges midler til workshops, konferencer, kortere netværksophold mv. 
 • Tidsskrifter | FKK: Virkemidlet støtter humanistisk forskning gennem videnskabelige tidsskrifter, der udgives digitalt. Støtten er til både eksisterende og nyoprettede tidsskrifter. Angående open access (oa) så skal tidsskriftet være gratis og frit tilgængelig på internettet. Varighed er 3 år. Beløbsramme er op til 40.000 kr. pr. år til driftsudgifter til digitale tidsskrifter. Der kan søges støtte til dækning af redaktions- og produktionsudgifter.     

Link til opslag på dansk og engelsk på DFF’s website. Læs det grundigt, inden du søger.
Link DFF- opslag E2021 & F2022 – dansk version: https://dff.dk/ansogning/#opslag
Link DFF-call A2021 & S2022 – English version: https://dff.dk/en/application/#calls

DFFs ERC støtteprogram

En ansøgningsfrist tilbage i 2021 kl.12.00. Mandag den 18. oktober 2021 (uge 42 efterårsferie)

DFF–Dansk ERC-støtteprogram søger at styrke talentfulde yngre forskeres muligheder for at få bevillinger fra ERC (European Research Council) til excellent og banebrydende forskning baseret på forskernes egne ideer inden for alle forskningsfelter. Hensigten er at give forskerne mulighed for at forbedre deres ansøgning, som ERC har vurderet til at være af høj kvalitet, men alligevel ikke har haft mulighed for at finansiere.

Der kan søges om bevillinger på op til 35.000 kr. pr. måned ekskl. overhead. Bevillingen kan gives til det antal måneder, som er nødvendig for at forbedre ansøgningen, dog maksimalt 24 måneder.

Krav til ansøger
Du skal have fået afslag på en ERC-ansøgning i 2018, 2019, 2020 eller 2021, og samtidig have ligget i toppen blandt de ansøgere, der ikke fik bevilling fra ERC. For at kunne ansøge skal du have søgt enten ERC-Starting Grant eller ERC-Consolidator Grant, og din seneste ansøgning skal være nået til Trin 2 uden at have opnået bevilling. Din ph.d.-alder skal på tidspunktet for genansøgning være inden for den af ERC-fastsatte grænse for maksimal ph.d.-alder til enten ERC-Starting Grant eller ERC-Consolidator Grant.

Der er planlagt tre ansøgningsrunder i 2021 (tabel nedenfor). Hvis du påbegynder en ansøgning til én runde, fx den 10. maj 2021, men ikke når at indsende den inden ansøgningsfristen, skal du påbegynde en ny ansøgning.
Tre ansøgningsfrister i 2021 – mandag den 18. oktober 2021 er den sidste

 

VILLUM via VELUX Fonden - Klimaundervisning

Ansøgningsfrist: Mandag den 1.november 2021 kl.12.00
VILLUM fonden har åbnet en pulje på 30 mio.kr. til ansøgninger inden for Klimaundervisning.
Der kan ansøges om mellem 100.000 kr. og 2,5 mio.kr.

Ansøgningerne er færdigbehandlet til bevilling i marts 2022.

Informationsmøder (online) i juni og august 2021
Der bliver afholdt tre infomøder (online) for potentielle ansøgere og andre interesserede. Det første afholdes onsdag den 23. juni 2021 kl.14.00-15.30. De næste to infomøder afholdes i august 2021 og datoer udmeldes senere på fondens hjemmeside.

Er du interesseret i at deltage eller høre mere om infomøderne, så send en mail med dit fulde navn og e-mail til kontaktperson Ole Laursen på denne e-mail: oll@veluxfoundations.dk 

Fonden støtter klimaundervisning kendetegnet ved:

 • Den har et fokus på klimaforandringer, klimatilpasning, reduktion af drivhusgasser og løsninger på udfordringer, skabt af klimaforandringerne
 • Den er undersøgende, virkelighedsnær og gerne handlingsorienteret.
 • Den har et naturfagligt indhold, men er tværfaglig eller flerfaglig og inddrager både naturfaglige, samfundsfaglige og humanistiske elementer. 
 • Den fremmer handlelyst, innovation og handlekompetence og modvirker et dystopisk fremtidsbillede, der skaber angst og apati hos børn og unge.
 • Der er en høj grad af elevinddragelse i læreprocesserne

Læs grundigt klimaundervisningsopslaget samt vejledning til ansøgning og budget via dette link: https://veluxfoundations.dk/da/opslag-klimaundervisning 

A.P. Møller Fonden

Ansøgningsfrist: Onsdag den 22.september 2021

A.P. Møller fonden ønsker med temaindkaldelsen ”Nordisk Samhørighed” at invitere ansøgninger, som kan bidrage til at styrke det nordiske samarbejde.

Eksempler på emner kunne være:

 • Samhørighed og forståelse for det nordiske samarbejde blandt elever i skoler og på ungdomsuddannelser
 • Eksponering af sprogligt og kulturelt fællesskab
 • Genåbning af de åbne grænser
 • Mødesteder for de nordiske folk

NB. Ansøgninger med projektidéer med fokus på nordisk samhørighed indenfor andre emneområder er også velkommen.

Læs mere og opret din ansøgning via fondens hjemmeside: https://www.apmollerfonde.dk/temaindkaldelse/

Få inspiration og læs om de projekter, som fonden indtil videre har støttet: https://www.apmollerfonde.dk/projekter/

Informationsmøde (fysisk, afholdes i KBH)
I forbindelse med temaindkaldelsen afholder A.P. Møller Fonden et informationsmøde tirsdag den 17.august kl.13.00, 2021 i København (fysisk). Hvis der sker ændringer udmeldes disse i løbet af august 2021.
Tilmeld dig via fondens hjemmeside senest den 12. august 2021: https://www.apmollerfonde.dk/temaindkaldelse/informationsmoede/

VELUX Fonden – Museumsopslag 2021

Ansøgningsfrist for interessetilkendegivelse: Tirsdag den 26. oktober 2021 kl.?

På VELUX fondens hjemmeside står, at Museumsopslaget for 2021 åbnes ultimo juni 2021.

Fondens museumsprogram støtter projekter på landets museer, der styrker samarbejdet mellem museernes forskere og formidlere og universiteternes humanvidenskabelige forskere. Projekterne skal desuden bidrage til, at forskningsfunderet viden bliver formidlet til den bredere offentlighed gennem engagerede, gennemslagskraftige formidlingsformer på det moderne publikums præmisser.

Læs om museumsprogrammet fra sidste år 2020 og se bevillingsoversigt for museumsprojekter fra 2015-2020 via dette link: https://veluxfoundations.dk/da/museumsprogrammet  

VELUX Fonden – HUMpraxis 2021-2022

Ansøgningsfrist for interessetilkendegivelse:  Mandag den 21. februar 2022 kl.?

VELUX fondens HUMpraxis-opslag åbner sidst på året i 2021 dvs. november/december 2021.

Formuleringen af opslaget HUMpraxis og afgrænsning af områderne, som der kan søges indenfor vil stå på fondens hjemmeside efter sommerferien. Programleder Henrik Tronier forventer ikke, at opslaget og områderne vil blive grundlæggende forandret. Ved 2021-runden lagde fonden vægt på at fremme ligeværdigt samarbejde og vidensudveksling mellem forskere og praksisaktører inden for social-, aldrings- eller miljøområdet.
Læs mere om HUMpraxis fra sidste år 2020 og se bevillingsoversigt for HUMpraxis-projekter fra 2016-2020 via dette link: https://veluxfoundations.dk/da/humanvidenskab-og-praksis

Innovationsfonden - Erhvervsforskerprogram

Ansøgningsfrist for efteråret 2021: Tirsdag den 21. september kl.12.00 for erhvervsforskerprojekter med enten privat virksomhed eller offentlig organisation

Erhvervsforskerprogram
Erhvervsforskerprogrammet henvender sig til yngre forskere, som ønsker at lave enten et Erhvervsph.d.-projekt eller et Erhvervspostdoc-projekt. I begge tilfælde kan kandidaten enten søge med en privat virksomhed eller offentlig sektor/forskningsinstitution.

Innovationsfonden støtter kun Erhvervsforskerprojekter (gælder ph.d. eller postdoc projekter), der falder inden for én af følgende tre temaer:

 • Ambitiøse og varige grønne forskningsinitiativer
 • Life science, sundhed, velfærdsteknologi og klinisk forskning
 • Teknologi og innovation der kan udvikle produktion og sikre arbejdspladser i Danmark

Nedenfor nogle eksempler på mulige investeringer i erhvervsforskerprojekter.

Ambitiøse og varige grønne forskningsinitiativer – 60 mio.kr i 2021

 • energiproduktion og -effektivisering
 • landbrug og fødevareproduktion
 • transport
 • miljø og cirkulær økonomi
 • natur og biodiversitet
 • bæredygtig adfærd og samfundsmæssige konsekvenser af klimaforandringerne

Life science, sundhed, velfærdsteknologi og klinisk forskning – 79 mio.kr. i 2021

 • effektivisering af service i den offentlige sektor
 • nedbringelse af ulighed inden for sundhed
 • bedre forebyggelsestilbud og behandlinger i primær- og sygehussektoren samt psykiatrien
 • udviklingen af personlig medicin
 • udvikling af det digitale sundhedsområde, herunder sundhedsdataområdet, kunstig intelligens og øget virtuel og teknologisk brug ifm. afvikling af kliniske forsøg.

Teknologi og innovation der kan udvikle produktion og sikre arbejdspladser i DK – 29,4 mio.kr. i 2021

 • robot- og droneteknologi og anden automatiseret produktionsteknologi
 • kunstig intelligens og digitalisering
 • digitaliseringens betydning for mennesker og samfund
 • etiske og moralske aspekter af den nye teknologiske udvikling og brug af kunstig intelligens i en dansk kontekst
 • fysisk, psykisk og kemisk arbejdsmiljø eller nye organiserings- og virksomhedsformer som f.eks. demokratiske og/eller medarbejderejede virksomheder mv.

ErhvervsPh.d.-projekt
Nedenfor krav til et Erhvervsph.d.-projekt med privat partner eller offentlig sektor/forskningsinstitution.

Krav til en Erhvervsph.d. er følgende:

 • Karakterkrav: Kandidatgrad med mindst 10 i specialet og enten har mindst 8,2 i snit for kandidat- og BA. NB. brug og udfyld karakterberegningsskemaet/excel under kategorien ”Hvordan søger jeg” på fondens hjemmeside.
 • Varighed: Erhvervsph.d-projekt sidestilles med en ordinær ph.d.-afhandling og tager 3 år
 • Vejledning: Mentor fra virksomheden el. offentlig organisation og en vejleder fra forskningsinstitutionen.
 • Finansiering: Den private virksomhed eller offentlig part vil modtage en bevilling på 712.000 kr. Heraf er 612.000 kr. til løn (op til 17.000 kr. af den Erhvervsph.d.-studerendes løn) samt 100.000 kr. er bidrag til rejseaktiviteter.

Universitet modtager et fast beløn på 360.000 kr. inkl. OH.
AC-indkomsten regulerer lønnen for erhvervsph.d.-studerende efter overenskomsten §4 og §8
(Løntrin står under ”Hvad kan pengene finansiere?” på fondens hjemmeside)     

Læs grundigt retningslinjerne og download skema og budget skabelon for Erhvervsph.d. på fondens hjemmeside under Erhvervsforskerprogram: https://innovationsfonden.dk/da/programmer/erhvervsforsker#apply_options296

Erhvervspostdoc-projekt
Nedenfor krav til et Erhvervspostdoc-projekt med en virksomhed eller offentlig sektor/forskningsinstitution.

Krav til en Erhvervspostdoc. er følgende:

 • Krav: Have opnået en ph.d.-grad inden for de seneste 5 år ved ansøgningstidspunktet dvs. højst 5 år fra dato på ph.d.-bevis ekskl. orlov grundet barsel eller sygdom. Hvis du endnu ikke har afleveret din ph.d.-afhandling kan du medsende i ansøgningen en erklæring fra hovedvejleder om forventet aflevering og vellykket forsvar inden for 8 mdr. efter ansøgningsfristen.
 • Varighed: Et erhvervspostdoc er et erhvervsrettet forskningsprojekt på 1-3 års varighed
 • Vejledning: Mentor fra virksomheden eller offentlig organisation og vejleder fra forskningsinstitution.
 • Finansiering: Fonden finansierer op til 22.000 kr. pr. mdr. af erhvervspostdoc.’ens løn, dog maks. 50 pct. af den samlede løn (faktisk afholdte lønudgifter beregnes på baggrund af den årlige bruttoløn inkl. pension, forsikring og feriepenge). For hver mdr. i projektperioden har virksomheden eller den offentlig organisation 2.500 kr. til rådighed til erhvervspostdoc.’ens konferencedeltagelse. Virksomheden eller den offentlig organisation skal betale alle andre udgifter til projektet dvs. udstyr, materialer, dataindsamling, bærbar computer, mobil-tlf.

Forskningsinstitutionen/universitetet modtager 10.000 kr. inkl. OH pr. mdr. i projektperioden. Beløbet kan dække relevante udgifter som vejledning, vejleders deltagelse i konferencer, relevant udstyr/apparatur/materiale, publicering, andre ansattes arbejde på projektet (IKKE HR, økonomimedarbejdere, husleje)  

Læs grundigt retningslinjerne og download skema og budget skabelon for Erhvervspostdoc. på fondens hjemmeside under Erhvervsforskerprogram: https://innovationsfonden.dk/da/programmer/erhvervsforsker#apply_options296

Lyt med når Innovationsfonden holder webinar om erhvervsforskerprogrammet:

 • Webinar 17. august kl.13.00-14.00

Tilmeld dig på fondens hjemmeside: https://innovationsfonden.dk/da/node/1520

 • Webinar 14. september kl. 9.00-10.00

Tilmeld dig på fondens hjemmeside: https://innovationsfonden.dk/da/node/1521

Marie Curie i EU’s Horizon Europe rammeprogram

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 12. oktober 2021 kl.17.00 (Brussels time)

Et Marie Sklodowska-Curie postdoctoral fellowship er et mobilitetsstipendium målrettet yngre forskere, som ønsker at styrke deres forskerkarriere. Der er stor vægt på mobiliteten, da pågældende forsker skal være villig til at flytte til et andet land for en periode.  

To typer fellowships og projektperiode
European Fellowship (EF)
Mobilitet indenfor eller til Europa.
Projektperiode er 12-24 mdr.

Global Fellowship (GF)
Mobilitet fra EU til et andet land uden for EU efterfulgt af mobilitet tilbage til EU.
Projektperiode er 12-36 mdr. uden for EU og 12 mdr. retur til EU el. associeret land.

Der er mulighed for at tilføje 6 mdr. placement i en ikke-akademisk organisation.

Det er muligt for postdoctoral fellow at blive udstationeret (secondment). Op til 1/3 af fellowship’s varighed kan bruges på udstationeringer.

Krav til ansøgere:

 • Skal være i besiddelse af en ph.d.-grad
 • Ph.d.-alderen må maks. være 8 år dvs. maks. 8 års fuldtidssvarende forskningserfaring efter tildeling af ph.d.-grad.

Integrering af postdoctoral fellow i forskningsmiljø plus krav til vejleder
Udover at projektets idé skal være excellent, så skal forskningsmiljøet/centret være så fagligt stærkt og velfunderet, at det kan integrere en Marie Curie postdoctoral fellow. Begge parter, både værtsinstitutionen og fellow skal kunne udveksle viden og fellow skal indgå som en del af forskningsmiljøet i hele projektperioden.

MSCA-opslaget offentliggøres i EU’s Funding & Tenders portal skulle være åbnet den 22. juni 2021, men vi afventer fortsat dvs. det bliver ultimo sidst juni 2021.

SDU har afholdt en to-dages Marie Curie masterclass den 6. og 7 maj, 2021 for potentielle ansøgere samt en opfølgningsdag den 18.juni 2021. 

EU’s rammeprogram Horizon Europe – Global Challenges (calls 2021-2022)   

Horizon Europe er nu endeligt officielt skudt i gang. Det betyder, at alle calls for 2021 og 2022 nu er publiceret på EU Kommissionens Funding and Tender Portal

I Horizon Europes søjle 2 – Global Challenges er der seks clusters.
Cluster 2 – Culture, Creativity and Inclusive Society er den såkaldte SSH Cluster, hvor det hovedsageligt er kompetencer inden for Samfundsfag og Humaniora, der efterspørges.

I de resterende fem clusters er der også en del calls, hvor der efterspørges humanistisk forskning. Følgende er eksempler på calls fra de enkelte cluster, hvor (alt efter forskningsområde) kunne spille ind. Vil du vide mere om mulighederne for humaniora inden for de enkelte clusters, kan du kontakte: Lena Lykke Jønch-Clausen fra SDU-RIO, email:lsr@sdu.dk , tlf. +45 6550 2082

Cluster 1 – Health
HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-01 - Boosting mental health in Europe in times of change
Her efterspørges tværvidenskabelig forskning – herunder Samfundsvidenskab og humaniora, da det er vigtigt at overveje aspekter som adfærdsmønstre, stigma og sociale dynamikker samt forskellige socioøkonomiske, kulturelle og geografiske sammenhænge. Køn og kønsrelaterede teamtikker skal tages i betragtning. Det forventes, at ansøgninger anvender en patientcentreret tilgang, der ”empower” patienter, fremmer en åbenhed og dialogisk kultur mellem sundhedspersonale, patienter og deres pårørende.

Deadline: 1. februar 2022 (first stage), 6. september 2022 (second stage)
Link til den fulde call-tekst

Cluster 2 – Culture, Creativity and Inclusive Society
Som sagt så efterspørges der i cluster 2 hovedsageligt forskning inden for samfundsvidenskab og humaniora. Cluster 2 adresseret helt overordnet set tre hovedområder: udvikling og bevarelse af demokratiet; bevarelse og udvikling af Europas kulturelle arv samt social og økonomisk transformation – særligt med fokus på inklusion og digitalisering. Følgende er eksempler på calls i cluster 2

HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-01: The future of liberal democracy in Europe

Det forventes, at projekter bl.a. undersøger de interne (inden for nationalstaterne) og eksterne udfordringer for liberalt demokrati og de diskurser, sociale strukturer og institutioner, der ligger til grund for dem. Projekter skal illustrere, hvordan sådanne diskurser skildrer sociale og politiske emner samt strukturen i moderne samfund og institutioner. Hvordan modvirker disse grundlæggende principper for liberalt demokrati?
Deadline: 7. oktober 2021´
Link til den fulde call-tekst

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-09: Games and culture shaping our society

Udbredelsen af gaming vokser hurtigt. Selvom millioner af europæere spiller, er spillets indvirkning på den europæiske kultur og samfund såvel som på dens samhørighed og værdier ikke blevet undersøgt tilstrækkeligt. Forskning bør tage fat på disse ”gaps” i vores viden, som inkluderer mulige forskelle mellem aldersgrupper, køn og socioøkonomisk baggrund, den aktuelle situation i spilkendskab eller den digitale kløft. Spil er en form for kultur, hvor ny kommunikation og sprog såvel som nye kunstneriske udtryk udvikles især af yngre generationer. Der er dog begrænset viden om de potentielle fordele og mangler ved spil med hensyn til læring og kreativitet.
Deadline: 20. april 2022
Link til den fulde call-tekst

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-05: Integration of emerging new technologies into education and training
Projekter bør adressere målrettet og pædagogisk brug af nye teknologier, herunder anvendelser af kunstig intelligens (AI), virtual reality (VR), augmented reality (AR) og robotteknologi i uddannelse for at fremme det 21. århundredes færdigheder såsom kommunikation, samarbejde, digital læsefærdighed, kritisk såvel som designtænkning og kreativitet.
Deadline: 7. oktober 2021
Link til den fulde call-tekst

Cluster 3 – Civil Security for Society
HORIZON-CL3-2022-FCT-01-03: Enhanced fight against the abuse of online gaming culture by extremists
En voksende problemstilling relateret til radikalisering er onlinespilkulturen. Tidligere undersøgelser har ikke vist nogen sammenhæng mellem videospil og vold, men terror- og spileksperter hævder imidlertid, at fora og chatrooms bruges som rekrutteringsværktøjer. Der er behov for forskning for at analysere brugen af onlinespilkultur og struktur af voldelige ekstremister såvel som deres modus operandi gennem videospilchatrum og fora. Denne tematik kræver i høj grad bidrag fra SSH-discipliner og SSH-eksperter for at sikre en reel impact af forskningsresultaterne.
Deadline: 23. november 2022
Link til den fulde call-tekst

Cluster 4 – Digital, Industry and Space
HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-07:  Increased robotics capabilities demonstrated in key sectors Projekter skal integrere nye robotteknologier i løsninger, der er i stand til autonomt at overtage farlige, kedelige og beskidte job, eller som er i stand til at udføre opgaver ud over menneskelige muligheder i en række innovative applikationer i nøglesektorer, eller som er i stand til at nå det niveau af re-aktivitet, fleksibilitet og tilpasningsevne og naturlig forståelighed, der kræves for glat og gavnlig menneske-robot såvel som robot-robot samarbejde og interaktion. Det er nødvendigt at inddrage SSH-ekspertise for at forbedre menneskelig robotinteraktionsdesign, adfærdsmæssig forståelighed af robotinteraktion og -handling, især i nye serviceapplikationer, og for at give ekspertise om pålidelighed og acceptabilitet af mennesker, der påvirker på designfasen.
Deadline: 21. november 2021
Link til den fulde call-tekst

Cluster 5 – Climate, Energy and Mobility
HORIZON-CL5-2022-D4-02-01: Designs, materials and solutions to improve resilience, preparedness & responsiveness of the built environment for climate adaptation
Projekter bør overveje social innovation i forhold til nye værktøjer, ideer og metoder, der fører til aktiv borgerinddragelse og modstandsdygtighed, og som drivkraft for social forandring, socialt ejerskab og ny social praksis.
Deadline: 24. januar 2023
Link til den fulde call-tekst

Cluster 6 – Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment
HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-06: Inside and outside: educational innovation with nature-based solutions
Projekter skal udvikle læringsscenarier, formelle og uformelle uddannelsesaktiviteter og træningsprogrammer for lærere til at integrere biodiversitet og Nature-Based-Solutions i uddannelse på alle niveauer i en bred vifte af discipliner (ikke udelukkende STEM). De skal være tilpasningsdygtige og frit tilgængelige på alle europæiske sprog. De skal kunne bruges inde og ude (fjernundervisning, klasseværelse, i / med naturen, udendørs).
Deadline: 6. oktober 2021
Link til den fulde call-tekst

Creative Europe-program

Creative Europe-program støtter de kunstneriske, kulturelle og kreative sektorer i Europa.
Nedenfor nogle relevante opslag for humaniora dvs. hvor humaniora vil kunne indgå som en vigtig partner i et konsortium.

På Creative Europes hjemmeside er der et kort uddrag på dansk af nedenstående opslag, men læs det fulde opslag ved at følge de indsatte links nedenfor ud for hvert opslag.  

European Cooperation projects (CREA-CULT-2021-COOP)
Puljen for samarbejdsprojekter har fokus på et bredt spektrum af aktiviteter og initiativer med et alsidigt udsnit af partnere, der er aktive i de kulturelle og kreative sektorer i EU.

Samarbejdsprojekter skal bidrage til følgende:

 • Styrke den transnationale skabelse og cirkulation af europæiske værker og kunstnere
 • Forbedre kapaciteten hos europæiske kulturelle og kreative sektorer med fokus på talent, innovation, jobskabelse og vækst

Særlig prioriteret bliver givet til projekter, der adresserer en eller flere af følgende prioriterer:

 • Publikum
 • Social inklusion
 • Bæredygtighed
 • Ny teknologi
 • International dimension
 • Sektorspecifikke prioriteter (bøger, musik, arkitektur, kulturarv)

Call offentliggøres den 8.juni 2021
Deadline den 7. september kl.17.00
Link til den fulde tekst

Circulation of European literary works (CREA-CULT-2021-LIT)
Puljen støtter projekter, der vil oversætte, udgive, distribuere og promovere litterære værker.

Særlig prioritet bliver givet til projekter, der adresserer en eller flere af følgende prioriterer:

 • Styrke den transnationale cirkulation og diversificering af europæiske litterære værker, især oversættelse fra mindre sprogområder
 • Nå nye publikummer
 • Styrke konkurrencedygtigheden i bogsektoren

Call offentliggøres den 15. juni 2021
Deadline den 30. september kl.17.00
Link til den fulde tekst

Innovation Lab (CREA-CROSS-2021-INNOVLAB)
Creative Inovation Lab skal samle spillere fra forskellige kulturelle og kreative sektorer til at designe og teste innovative digitale løsninger. Innovation Lab skal facilitere skabelsen af fx redskaber, modeller og metoder, der kan overføres til den audiovisuelle sektor og mindst en anden kreativ og/eller kulturel sektor.

Der vil i det første år af Creative Innovation Lab være fokus på tværsektoriel bæredygtighed og innovative uddannelsesredskaber, der gør brug af kreativitet  til at tackle sociale emner som fx misinformation.  

Call offentliggøres den 1.juni 2021
Deadline den 30. oktober kl.17.00
Link til den fulde tekst

COST Actions

Ansøgningsfrist senest den 30.juni 2021 kl. 12.00

COST-netværk/actions kan være faglig inspiration og samarbejder for forskere fra alle områder til at styrke deres internationale netværk. Ofte er et COST-netværk en trædesten til et større EU-projekt med internationale partnere.

Derfor opfordrer vi til, at humaniora-forskere, som har behov for at udvide deres internationale netværk af forskningssamarbejdspartnere til at udfylde en ansøgningsblanket og CV til Eurocenters e-mail: eurocenter@ufm.dk
HUSK ansøgningen skal være underskrevet og dateret med dato for underskrift.

Læs mere om de 40 nye COST actions og find/brug ansøgningsblanketten på engelsk via dette link: https://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2021/vil-du-deltage-i-et-af-de-40-nye-cost-forskernetvaerk      

Webinar: COST-forskernetværk, hvad er COST-netværk og hvordan kan du deltage?
Gense webinar fra 2017 og download Eurocenters præsentation (PP-slides) om COST-netværk her

 

EUROCENTER: Webinar om Impact, Excellence & Dissemination

Webinar afholdes af Eurocenter online og de optager webinar. Hvis du vil gense optagelsen om Excellence og Dissemination kan du skrive til Eurocenter på denne mail: eurocenter@ufm.dk og modtage linket til optagelsen.  

Link til webinar om Impact (optagelse):https://www.youtube.com/watch?v=9DTEN7ic3OU

Abonnér på Eurocenters nyhedsblad EUindblik

EUROCENTER i styrelsen for Uddannelse og Forsknings udgiver online et nyhedsblad om succesfulde EU-forskningsprojekter, nyt fra Bruxelles og i det seneste nyhedsmagasin giver EUROCENTER tips & tricks til din Green Deal ansøgning: https://euindblik.ufm.dk/
Du kan abonnér på EUindblik via dette link: https://euindblik.ufm.dk/abonner/ 

Fonde – Research Professional 

Research Professional er SDU og Region Syddanmarks internationale fondsdatabase med aktuelle opslag fra hele verden. Fondsdatabasen indeholder detaljeret information om finansieringsmuligheder, og databasen giver dig oversigter over alt fra de største forskningsråd til de mindste private velgørenhedsorganisationer og fra rejsetilskud til store fonde.
Opret brugerkonto: Få at få adgang skal du have en SDU-email (dvs. username er din SDU-e,ail) og du får tilsendt et password fra Humanioras fakultetssekretariat.


 

April 2021


Oversigt:

 • DFF │ Tematisk forskning – Grøn omstilling F2021
 • Inge Lehmann – Forskertalentprogram
 • ERC støtte-program
 • DFF CHANSE-programmet
 • Grundforskningsfonden
 • Innovationsfonden - Erhvervsforskerprogram
 • Augustinus Fonden
 • COWIfonden
 • Marie Curie i EU’s Horizon Europe rammeprogram

DFF- opslag foråret 2021 (F2021)

DFF │ Tematisk forskning – Grøn omstilling F2021
Ansøgningsfrist: Torsdag den 3.juni 2021, kl.12.00

Igen i år vælger DFF at formulere opslagsteksten meget bredt, hvilket kun er til vores fordel.

På side 4 i DFF’s opslag om temaet: Grøn omstilling står følgende:

 • DFF understreger, at der er mulighed for forskning indenfor og på tværs af alle faglige område, der på forskellig vis kan bidrage til den grønne omstilling.
 • Det er et krav, at der i ansøgningen redegøres for, hvorledes projektet bidrager til den grønne omstilling.

Der er igen mulighed for at vælge mellem tre forskellige projekttyper:

 • FP1: varighed typisk/maks. 3 år eller 4 år, hvis der indgår ph.d.-studerende. Beløbsramme op til 2 mio.kr. ekskl. OH (projektsider: 5)
 • FP2: varighed maks. 4 ½ år. Beløbsramme fra 2 op til 4,3 mio.kr. ekskl. OH (projektsider: 7)
 • FP3: varighed maks. 5 år. Beløbsramme fra 4,3 op til 8,3 mio.kr. ekskl. OH (projektsider: 7)

Link til opslag på dansk og engelsk på DFF’s website. Læs det grundigt, inden du søger.

DFF tematisk bevilling i 2020 til SDU-Humaniora
I 2020 fik professor Nikolaj Elf fra IKV en FP2 tematisk bevilling for sit projekt “Green Transition in Lower-Secondary Education: A Mixed-Methods Study of Quality Teaching in Danish Schools”, som har fokus på at udvikle nye kvalitetskriterier for undervisning i grøn omstilling. Det gøres ved blandt andet at målrette undervisning mod mellemtrin-niveauet i folkeskolen, hvor lærere og ledere skal klædes bedre på i forhold til det uddannelsesmæssige aspekt ved grøn omstilling.

Inge Lehmann – Forskertalentprogram
Afventer opslag og ansøgningsfrist

Forskertalent-programmet har til formål at fremme en mere ligelig kønssammensætning i forskningsmiljøerne i Danmark. Det er andet år i træk, at DFF udbyder dette program. I 2020 var puljen på i alt 19,7 mio.kr. og der blev uddelt fem bevillinger. Ifølge DFF vil programmet i 2021 med stor sikkerhed ikke blive udbudt som tillæg til en Sapere Aude bevilling, men som et separat program, der kan søges. Puljen i 2021 er på 110 mio.kr.

Opslaget for Inge Lehmann forventes at blive offentliggjort ultimo april 2021 og fristen vil være i juni, foråret 2021.

ERC støtte-program
Tre ansøgningsfrister i 2021 dvs. den 10.maj 2021, den 30.august 2021 og den 18.oktober 2021

DFF–Dansk ERC-støtteprogram søger at styrke talentfulde yngre forskeres muligheder for at få bevillinger fra ERC (European Research Council) til excellent og banebrydende forskning baseret på forskernes egne ideer inden for alle forskningsfelter. Hensigten er at give forskerne mulighed for at forbedre deres ansøgning, som ERC har vurderet til at være af høj kvalitet, men alligevel ikke har haft mulighed for at finansiere.

Der kan søges om bevillinger på op til 35.000 kr. pr. måned ekskl. overhead. Bevillingen kan gives til det antal måneder, som er nødvendig for at forbedre ansøgningen, dog maksimalt 24 måneder.

Krav til ansøger
Du skal have fået afslag på en ERC-ansøgning i 2018, 2019, 2020 eller 2021, og samtidig have ligget i toppen blandt de ansøgere, der ikke fik bevilling fra ERC. For at kunne ansøge skal du have søgt enten ERC-Starting Grant eller ERC-Consolidator Grant, og din seneste ansøgning skal være nået til Trin 2 uden at have opnået bevilling. Din ph.d.-alder skal på tidspunktet for genansøgning være inden for den af ERC-fastsatte grænse for maksimal ph.d.-alder til enten ERC-Starting Grant eller ERC-Consolidator Grant.

Der er planlagt tre ansøgningsrunder i 2021 (tabel nedenfor). Hvis du påbegynder en ansøgning til én runde, fx den 10. maj 2021, men ikke når at indsende den inden ansøgningsfristen, skal du påbegynde en ny ansøgning.

Tre ansøgningsfrister i 2021

Ansøgningsrunde
Ansøgningsfrist
 
Behandlingstidspunkt
Forventet svar
Tidligste og seneste
projektopstart
 1. runde  10. maj 2021
kl 12.00
 26.-28. maj 2021  3. juni 2021 1. juni 2021 -
1. aug. 2021
 2. runde  30. august 2021
kl 12.00
 27. sept. - 1. okt.  2021  4. okt. 2021  1. okt. 2021 -
1. dec. 2021
 3. runde 18. oktober 2021
kl 12.00 
 1.-6. nov. 2021  12. nov. 2021  1. dec. 2021 -
1. feb. 2022

DFF CHANSE-programmet
Ansøgningsfrist(prækvalificering) den 7. maj 2021, kl.14.00

bliver fra dansk side finansieret af DFF’s Kultur og Kommunikation (FKK) og Samfund og Erhverv (FSE). CHANSE står for “Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe”. Det er et konsortium, som vil præ-annoncere et nyt opslag til internationale forskningsprojekter med overskriften ”CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age”.

CHANSE-programmet er et nyt samarbejde mellem de to europæiske netværk, HERA (Humanities in the European Research Area) og NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe). Det nye program implementeres af 27 forskningsfinansierede fonde fra 24 forskellige lande og koordineres af National Science Centre, Polen (NCN).

Det samlede budget er på 36 mio. euro (ca.270 mio. DKK), hvoraf 26 mio. euro finansieres af de nationale forskningsfinansierede fonde og 10 mio. euro finansieres af Europa-Kommissionen.

Et projekts team skal bestå af mindst 4 PI’s fra fire eller flere forskellige lande.
Et projekts varighed: 24-36 måneder
Anbefalet maks. beløb for et internationalt projekt: 1,5 mio. euro

Ansøgningsprocessen er 2-faset:

 • Prækvalificering: Frist fredag den 7. maj 2021, kl.14.00
 • Endelig ansøgning: Frist den 7. december 2021, kl.14.00
 • Bevilling eller afslag: Maj eller juni 2022

Bevilgede projekter påbegyndes tidligst omkring september/oktober 2022

Opslaget blev offentliggjort den 9. marts 2021 sammen med lanceringen af uploading-system for ansøgningerne.

Læs hele opslaget ved at klikke ind på HERA eller NORFACE hjemmesider via DFF
 
For at etablere konsortier tilbydes dette ’partner tool search’ https://ncn.gov.pl/partners/chanse til projekter, som leder efter partnere eller partnere som leder efter projekter.

Yderlig information blev offentliggjort i januar 2021 på CHANSE’s hjemmeside www.chanse.org

Kontaktpersoner - National Science Center, Poland:
Dr Malwina Gębalska, CHANSE programme coordinator
Michał Kaczmarek, CHANSE Coordination Office
Email: chanse@ncn.gov.pl 

Grundforskningsfonden
Ansøgningsfrist for interessetilkendegivelse Tirsdag den 1.juni, 2021, kl.12.00

Center of Excellence (CoE) 11. ansøgningsrunde er en to-faset ansøgningsproces, hvor forskere fra alle fagområder kan indsende interessetilkendegivelser. Fondens puljer i 2021 er på op til 1,2 mio. kr. og fonden forventer, at de nye centre vil kunne åbne i slutningen af 2022.

Ansøgningsforløb:

 • Interessetilkendegivelse: Tirsdag den 1. juni, 2021, kl.12.00
 • Medio september 2021 vil udvalgte forskere blive inviteret til at indsende en endelig ansøgning
 • Fristen for endelig ansøgning forventes at være den 22.november 2021
 • Grundforskningsfondens bestyrelse afholder møde den 25.maj 2022 og ansøgere forventes at modtage svar herefter.

Fonden forventer centeropstart i efteråret 2022

Læs om ansøgnings- og bedømmelsesproces samt download ansøgningsskema på Grundforskningsfondens hjemmeside  

Innovationsfonden - Erhvervsforskerprogram
Afventer ansøgningsfrist for efteråret 2021, som vil være september el. oktober 2021 med enten privat virksomhed eller offentlig organisation

Erhvervsforskerprogram
Erhvervsforskerprogrammet henvender sig til yngre forskere, som ønsker at lave enten et Erhvervs-ph.d.-projekt eller et Ehvervspostdoc-projekt. I begge tilfælde kan kandidaten enten søge med en privat virksomhed eller offentlig organisation.

Pt. er der to ansøgningsfrister pr. år med Erhvervsph.d. og en privat virksomhed og en ansøgningsfrist med en Erhvervsph.d. og en offentlig organisation.

Erhvervsph.d.’en indskrives på ph.d.-skolen på universitet og skal dele sin tid mellem virksomheden og universitetet. Kandidaten skal arbejde på det samme Erhvervsph.d.-projekt begge steder.

Innovationsfonden støtter kun Erhvervsforsker-projekter, der falder inden for én af følgende tre temaer:

 • Ambitiøse og varige grønne forskningsinitiativer
 • Life science, sundhed, velfærdsteknologi og klinisk forskning

Teknologi og innovation der kan udvikle produktion og sikre arbejdspladser i Danmark

Læs uddybningen af de tre temaer i retningslinjerne for Erhvervsforsker via fondens link  

På side 3 står følgende i retningslinjerne: ”Ud over teknologiske projekter, inviterer fonden også humanistiske og samfundsvidenskabelige projekter, der kan bidrage med værdifuld viden relateret til f.eks. adfærd, incitamenter, regulering og markedsforhold”.

Kandidaten skal mindst have 10 i specialet (se mere om karakterkrav side 5 i retningslinjerne opdateret d.30/3-2021.

Derudover skal kandidaten selv finde enten en privat virksomhed, som ønsker et problem/behov løst eller en offentlig organisation, som ligeledes ønsker en problemstilling belyst samt løsningsforslag.

Kort om finansiering:
Virksomheden eller den offentlige organisation kan modtage op mod 17.000 kr.pr. måned og skal fra dette beløb supplere kandidatens løn. Universitetet modtager et fast beløb fra fonden på 360.000 kr. inkl. OH, som bl.a. skal bruges i forbindelse med vejledning, bedømmelse, relevante ph.d.-kurser, udstyr, formidling af resultater.
Læs mere om finansieringen i retningslinjerne på side 7

Erhvervsforsker opslaget i efteråret 2021, som vil være september eller oktober 2021 kan søges med enten en privat virksomhed eller en offentlig organisation.

Augustinus Fonden
Ansøgningsfrist senest onsdag 16.juni 2021, kl.16.00

Augustinus Fonden har afsat op til 20 mio. kr. årligt i 3 år til støtte til forskning i kulturarv.
Fonden støtter specifikt forskning, der bidrager til bevaring, formidling og forståelse af vores fælles kulturarv. Disse områder er i forvejen centrale indsatsområder for fonden. Indsatsen får nu et ekstra løft med en forskningspulje på 60 mio. kr. i årene 2021-2023.

De 60 mio. kr. fordeles med 20 mio. kr. pr. år, og ansøgningspuljen for 2021 er netop åbnet. Der kan indsendes forskningsprojekter frem til 16. juni 2021.

Støttebeløb
Fonden opfordrer til ansøgninger til samlede projekter med en flerårig projektperiode. Fonden sigter mod at uddele støttebeløb i intervallet 0,5 til 5 mio. kr. per ansøgning.

Fonden har særligt fokus på at støtte vidensopbygning inden for de uddelingsområder, som er centrale i fondens filantropiske strategi:

 • Kulturhistorie i bredeste forstand
 • Arkæologi
 • Musik
 • Scenekunst
 • Billedkunst
 • Litteratur
 • Mindre klassiske sprog samt sprog fra den oprindelige nordiske sprogkreds, når denne forskning bidrager til forståelsen af kulturarven.

Såvel teoretiske som praksisorienterede forskningsprojekter kan støttes.

Fonden ser positivt på ansøgninger om større forskningsprojekter med flere samarbejdspartnere, tværgående samarbejder mellem forskningsinstitutioner f.eks. museer og universiteter, samt projekter, der fremmer internationaliseringen af dansk forskning. Der gives støtte til projekter med et højt kvalitetsniveau og en klar formidlingsprofil, hvis indhold er strategisk centralt for forskningsinstitutionen.

Læs ansøgningsopslaget om forskning i kulturarv 2021 samt vejledningen/krav til ansøgningen
Fondens hjemmeside: www.augustinusfonden.dk

Kontaktoplysninger til fonden
Projektkoordinator og teknisk support: Lotte Bak Sørensen, tlf. 3314 5293, e-mail: ls@augustinusfonden.dk
Seniorkoordinator – fagligt indhold: Mette Astrid Jessen, tlf. 38422521, e-mail: maj@augustinusfonden.dk

COWIfonden
Ansøgningsfrist (prækvalificering) torsdag den 1. april, 2021, kl. 12.00
Ansøgningsfrist for endelig ansøgning fredag den 1.oktober 2021 kl.12.00


COWIfonden har besluttet fremover som en permanent ordning at uddele årlige donationer til innovative forskningsprojekter, og indkalder derfor idéforslag til innovative forskningsprojekter i 2021, som fonden kan støtte.

Opslaget er videreformidlet via Danske Universiteter til SDU, men for sent til denne frist (2-faset ansøgningsprocedure). Opslaget er uploadet på humanioras forskerstøttewebsite, da vi skal være opmærksom på næste runde og især da COWIfonden permanent vil uddele årlige donationer til innovative forskningsprojekter.

Læs mere om hvordan COWIfonden forstår innovative forskningsprojekter 

Kontaktmail for spørgsmål til fonden: cowifonden@cowifonden.com

Marie Curie i EU’s Horizon Europe rammeprogram
Ansøgningsfrist: Onsdag den 15.september, 2021 kl.17.00

Et Marie Sklodowska-Curie postdoctoral fellowship er et mobilitetsstipendium målrettet yngre forskere, som ønsker at styrke deres forskerkarriere. Der er stor vægt på mobiliteten, da pågældende forsker skal være villig til at flytte til et andet land for en periode.

To typer fellowships og projektperiode

 • European Fellowship (EF)
  Mobilitet indenfor eller til Europa.
  Projektperiode er 12-24 mdr.
 • Global Fellowship (GF)
  Mobilitet fra EU til et andet land uden for EU efterfulgt af mobilitet tilbage til EU.
  Projektperiode er 12-36 mdr. uden for EU og 12 mdr. retur til EU el. associeret land.

Der er mulighed for at tilføje 6 mdr. placement i en ikke-akademisk organisation.

Det er muligt for postdoctoral fellow at blive udstationeret (secondment). Op til 1/3 af fellowship’s varighed kan bruges på udstationeringer.

Krav til ansøgere:

 • Skal være i besiddelse af en ph.d.-grad
 • Ph.d.-alderen må maks. være 8 år dvs. maks. 8 års fuldtidssvarende forskningserfaring efter tildeling af ph.d.-grad.

Integrering af postdoctoral fellow i forskningsmiljø plus krav til vejleder
Udover at projektets idé skal være excellent, så skal forskningsmiljøet/centret være så fagligt stærkt og velfunderet, at det kan integrere en Marie Curie postdoctoral fellow. Begge parter, både værtsinstitutionen og fellow skal kunne udveksle viden og fellow skal indgå som en del af forskningsmiljøet i hele projektperioden.

MSCA-opslaget offentliggøres inde på EU’s Funding & Tenders portal omkring den 15.april 2021.
Fristen for ansøgningen er onsdag den 15.september 2021 kl.1700 (Brussels time)

SDU afholder en to-dages Marie Curie masterclass den 6. og 7 maj, 2021 for potentielle ansøgere.
Mariecurie masterclass 2021 og informationsmøde
SDU afholder Marie Curie masterclass i maj 2021 (online)
SDU udbyder hvert år Marie Curie masterclass.
Marie Curie masterclass afholdes over to dage (online) plus opfølgningsdag:
Torsdag den 6. maj 2021 kl. 13.00-16.00 (introduktion og underviser Lotte Jaspers fra Yellow Research)
Fredag den 7. maj 2021 kl.11.00-15.30 (oplæg fra succesfuld Marie Curie fellow og vejleder)
Opfølgningsdag er fredag den 18.juni 2021 kl.13.30-16.00

Se program og tilmeld dig ved at sende en mail til Line Gren, e-mail: lineg@sdu.dk

Research & Innovation Days
European Research and Innovation Days er Europa-Kommissionens årlige event for forskning og innovation, og som samler politiske beslutningstagere, forskere, iværksættere og offentligheden for at drøfte og forme fremtiden for forskning og innovation i og uden for Europa.
I år finder arrangementet finder sted online den 23. og 24. juni 2021. Det er en god mulighed for til at blive klogere på EU’s fudningslandskab og det nye Horizon Europe.
Læs mere og hold dig opdateret her
Kontaktperson: Lena Lykke Jønch-Clausen, email: lsr@sdu.dk, tlf. 6550 2082, SDU RIO

Info om HEU - Horizon Europe
Horizon Europe er afløseren for Horizon 2020 er nu gået i gang. Vi venter dog stadig på de endelige arbejdsprogrammer for søjle 2 –Global Challenges. Det forventes, at de vil være endelig på plads i løbet af april.

Abonnér på Eurocenters nyhedsblad EUindblik
EUROCENTER i styrelsen for Uddannelse og Forsknings udgiver online et nyhedsblad om succesfulde EU-forskningsprojekter, nyt fra Bruxelles og i det seneste nyhedsmagasin giver EUROCENTER tips & tricks til din Green Deal ansøgning: https://euindblik.ufm.dk/
Du kan abonnér på EUindblik via dette link: https://euindblik.ufm.dk/abonner/

Fonde – Research Professional
Research Professional er SDU og Region Syddanmarks internationale fondsdatabase med aktuelle opslag fra hele verden. Fondsdatabasen indeholder detaljeret information om finansieringsmuligheder, og databasen giver dig oversigter over alt fra de største forskningsråd til de mindste private velgørenhedsorganisationer og fra rejsetilskud til store fonde.
Opret brugerkonto: Få at få adgang skal du have en SDU-email (dvs. username er din SDU-e,ail) og du får tilsendt et password fra Humanioras fakultetssekretariat.
Kontaktperson: Rune Nørgaard Jørgensen, email: rune@sdu.dk, tlf. 6550 2591, Humaniora

 

 

 

 

 

 

 

December 2020


SDU-RIO - status på det nye rammeprogram HEU

Status på Horizon Europe (HEU)

Forhandlingerne om det kommende rammeprogram for forskning og innovation - Horizon Europe - nærmer sig en afslutning. De juridiske rammer er ved at være på plads, og det samme gælder de økonomiske rammer med et forventet budget på ca. 615 mia. DKK for perioden 2021-27. Samtidig arbejdes der med en strategisk- og en implementeringsplan. SDU-RIO forventer, at de endelige arbejdsprogrammer ligger færdige i starten af 2021.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har nedsat fem referencegrupper for HEU, heraf fire tematiske og en strategisk og overordnet gruppe. Formålet med referencegrupperne er at formidle danske faglige indspil gennem positionspapirer og høringer og få danske interesser repræsenteret i arbejdsprogrammerne. De tematiske grupper omfatter de fire klynger: 1) Health; 2) Digital, Industry and Space; 3) Climate, Energy and Mobility samt 4) Food, Bioeconomy, Natural Ressources, Agriculture and Environment.

Der indgår repræsentanter fra SDU i alle grupper. Du kan finde SDU’s repræsentanter, information fra møder, seneste nyt om de kommende arbejdsprogrammer her: Horizon Europe - SDU  

Kontaktperson: Tom Bo Clausen, email: tbcl@sdu.dk , tlf. 6550 2776, SDU RIO

Informationsmøder og webinar 2021

Webinar: Få en flyvende start med Horizon Europe via samarbejde med Tyskland

Hør fra innovationsattaché i Tyskland, hvordan Danmarks Innovationscenter i München kan hjælpe med konkret ’matchmaking’ og om tyske styrkepositioner, ikke mindst på det grønne område.
Webinaret afholdes onsdag den 27.januar 2021 kl.9.30-11.30
Tilmelding sker via dette link og her finder du også dagsorden: https://ufm.dk/en/newsroom/calendar/2021/Get-off-to-a-flying-start-in-horizon-europe-find-your-next-horizon-partners-in-germany/webinar-get-off-to-a-flying-start-in-horizon-europe 
Arrangør: DK’s Innovationscenter München og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
For mere info – kontaktperson: Ulrik Kjølsen Olsen, innovationsattaché, email: ukol@ufm.dk
Kort dansk præsentation af webinar på UFM’s hjemmeside: https://ufm.dk/aktuelt/arrangementer/2021/webinar-fa-en-flyvende-start-pa-horizon-europe-via-samarbejde-med-tyskland

SDU kick-off møde om Horizon Europe (online) – sæt kryds i kalenderen 3-4 februar 2021  

Den 3.- 4. februar 2021 arrangerer SDU’s forskerstøtteenheder en større kick-off event, hvor det nye rammeprogram Horizon Europe vil blive præsenteret. Målet er at give deltagerne et fokuseret overblik over programmet og indblik i de kommende ’topics’.
Program for online-eventet følger snarest

Afholdte webinar og andet info

Uddannelses- og Forskningsministeriet afholdt kickoff konference om Horizon Europe og andre EU-programmer

Kickoff konferencen for nye EU-programmer blev afviklet virtuelt med en kombination af live- og for-produceret indhold. Konferencen blev afholdt over to dage den 25. og den 26.november 2020. På førstedagen var der fokus på programmer som bl.a. Creative Europe, Erasmus+, Digital Europa mfl. På den anden dagen var fokus på det nye rammeprogram Horizon Europe, som kommer til at løbe fra 2021-2027. Hvis du var forhindret i at deltage online, kan du gå ind og høre optagelserne. Konferencen blev afholdt overvejende på dansk.
EU-DK
Du kan se videoer for EU-DK-dagen den 25. november 2020 her: https://www.eukickoff.dk/stream.aspx?spor=a&day=1
Horizon Europe
Du kan se videoer for Horizon Europe-dagen den 26. november 2020 her: https://www.eukickoff.dk/stream.aspx?spor=a&day=2

Du kan læse mere på konferencehjemmesiden: https://www.eukickoff.dk  

Humaniora studietur 3.-4. december 2020 (virtuel) om Horizon Europe (HEU)

Sammen med SDU-RIO afholdt humanioras forskerstøtte og ledelse en virtuel studietur om HEU. Oprindeligt var der planlagt en tur til Bruxelles. De to dage 3.- 4. december 2020 havde fokus på det nye rammeprogram, især søjle 2 og lidt 3, som er anvendt/strategisk forskning, hvor søjle 1 er excellence/grundforskning, som humaniora klarer sig bedre i.
Her kan du tilgå og se de seks præsentationer fra de to dage. Se præsentationer
Opfølgningen vil være to workshops i januar 2021 hhv. den 12. og den 27. januar 2021 sammen med SDU-RIO og den samme gruppe forskere, der deltog i studieturen.      


Abonnér på Eurocenters nyhedsblad EUindblik

EUROCENTER i styrelsen for Uddannelse og Forsknings udgiver online et nyhedsblad om succesfulde EU-forskningsprojekter, nyt fra Bruxelles og i det seneste nyhedsmagasin giver EUROCENTER tips & tricks til din Green Deal ansøgning: https://euindblik.ufm.dk/
Du kan abonnér på EUindblik via dette link: https://euindblik.ufm.dk/abonner/ 

Fonde – Research Professional 

Research Professional er SDU og Region Syddanmarks internationale fondsdatabase med aktuelle opslag fra hele verden. Fondsdatabasen indeholder detaljeret information om finansieringsmuligheder, og databasen giver dig oversigter over alt fra de største forskningsråd til de mindste private velgørenhedsorganisationer og fra rejsetilskud til store fonde.
Opret brugerkonto: Få at få adgang skal du have en SDU-email (dvs. username er din SDU-e,ail) og du får tilsendt et password fra Humanioras fakultetssekretariat.
Kontaktperson: Rune Nørgaard Jørgensen, email: rune@sdu.dk, tlf. 6550 2591, Humaniora

 


 

Guidelines for ansøgning af eksterne midler på Humaniora.

Bemærk at de interne deadlines i nedenstående oversigt er vejledende. Store ansøgningsrunder og hvert enkelt institut kan have særlige frister.

Se særlige guidelines for Institut for Historie

NB oversigt indeholder kun de "store" ansøgningsrunder - der er langt flere fonde med relevans for Humaniora end listet ovenfor.

Generelt gælder det imidlertid at den interne deadline ligger tilsvarende før den formelle deadline for at organisationen kan støtte op om ansøgningen bedst muligt.

Fundingkalender

De deadlines for udvalgte opslag

Kalender

Ansøger?

Guidelines for ansøgning af eksterne midler på Humaniora

det skal du huske

Sidst opdateret: 25.06.2021