Menu

Kvalitetsorganisationen

Kvalitetsorganisationen er derfor kendetegnet ved, at rektor har det overordnede ansvar for at interne og eksterne krav til uddannelserne og kvaliteten af disse bliver omsat til god praksis. Ledelsesstrukturen for kvalitetsorganisationen afspejler derfor universitetets ledelsesstruktur fra rektor, gennem dekaner til studieledelsen på de enkelte uddannelser.

Kvalitetsarbejdet skal i praksis finde sted så tæt på uddannelserne som muligt, gennem studieledelsen, studieadministration og de enkelte underviseres aktiviteter.

Kvalitetsorganisation 650

Klik på billedet for at se det i et større format.

Uddannelsesrådet
Kvalitetsorganisationen er forankret i ledelsesstrukturen gennem Uddannelsesrådet, der er Syddansk Universitets koordinerende forum for strategiske spørgsmål vedrørende uddannelser. Uddannelsesrådet sikrer på vegne af universitetets direktion den ledelsesmæssige forankring af uddannelsesudviklingen og kvalitetssikringen af uddannelser og undervisning.

Rådet sikrer udviklingen af kvalitetssystemet, så det lever op til kravene i det, til en hver tid gældende, danske akkrediteringssystem. Samtidig sikrer rådet integrationen af øvrige kvalitetssikringselementer i universitetets samlede kvalitetsarbejde.

Rådet følger løbende op på og gør status over kvaliteten af universitetets uddannelser jf. kvalitetspolitikken.

Uddannelsesrådet er sammensat af prodekaner for uddannelse på Det Samfundsvidenskabelige, Det Humanistiske og Det Naturvidenskabelige Fakultet, Uddannelsesdirektøren på Det Tekniske Fakultet, Uddannelseschefen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, studiechefen fra Fællesområdet og prorektor (formand).

Studieadministrativ koordineringsgruppe
Til at understøtte kvalitetsarbejdet er der også nedsat to implementeringsgrupper - Den studieadministrative koordineringsgruppe (SAK) for studieadministration samt for kvalitetsarbejdet - sammensat af administrative medarbejdere fra de fem fakulteter og Fællesområdet.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies