Skip to main content

Kommissorium

Kommissorium for Bæredygtighedsråd på SDU Slagelse                              

Motivation og baggrund

SDU arbejder med alle FN’s 17 verdensmål https://www.sdu.dk/da/voresverdensmaal), og Campusledelsen på SDU Slagelse ønsker at følge op på dette initiativ ved at etablere et lokalt Bæredygtighedsråd, som skal stå i spidsen for den lokale indsats på området.

Formål

Formålet med at nedsætte Bæredygtighedsråd på SDU Slagelse er at sikre en proces, hvor vi opnår opmærksomhed om emnet hos studerende og ansatte, udvikler lokale aktiviteter og sikrer intern viden- og informationsdeling inden for FN’s verdensmål.

Succeskriterier

Bæredygtighedsrådets opgave er at komme med idéer til og/eller udvikle nye indsatser og aktiviteter og/eller udvide eksisterende.

Bæredygtighedsrådet betragtes som det idégenerende organ og er således ikke ansvarlig for selve planlægningen/gennemførelsen af indsatsen/aktiviteten. Dette ansvar kan naturligt påhvile andre på SDU Slagelse, alt efter indsats/aktivitet (fx studerende i Student Forum, Campuskoordinator eller SDU RIO).

Bæredygtighedsudvalget tager stilling til antallet af aktiviteter pr. semester. En aktivitet kan være kort- eller langvarig, alt efter behov og formål.

Indsats og aktiviteter

Allerede nu inddrager SDU Slagelse FN’s Verdensmål i forskellige aktiviteter som:

 • SDU Slagelsemodellen, som indeholder erhvervsaktiviteter for studerende i den almindelige undervisning og i selvstændige undervisningsforløb, fx Case Camp og Uddannelsernes Fælles Case. Senest har samarbejdet haft fokus på rent drikkevand (Case Camp 2020) og genbrug af metalaffald (Uddannelsernes Fælles Case 2020).
 • Brobygningsaktiviteter som fx besøg af gymnasieelever til case competition og særlige tilrettelagte undervisningsforløb, hvor der arbejdes med udvalgte verdensmål som fx social og økonomisk bæredygtighed.
 • Deltagelse på eksterne uddannelsesmesser fx SUK Slagelse, hvor vi orienterer om vores aktiviteter på området.
 • Faste fællessamlinger for studerende fx SDU Slagelse Dag, hvor emnet er et relevant verdensmål.
 • Udstilling/formidling af SDU’s indsatser og resultater inden for forskning, startups, uddannelsesforløb og undervisningssamarbejder.
 • Eksterne samarbejder med fx de øvrige videre gående institutioner i Slagelse, Slagelse Kommune og øvrige. Det kan fx være Forskningens Døgn, hvor der formidles om lokale indsatser og resultater inden for bæredygtighed.
 • Information om eksterne bæredygtige indsatser og løsninger som fx samkørselsapp NaboGo

Bæredygtighedsrådet kan udvikle nye indsatser og aktiviteter eller udvide eksisterende. Dette kan ske selvstændigt på campus, i samarbejde med de øvrige SDU-campusser eller i et eksternt samarbejde.

Indsatser og aktiviteter kan være kortvarig (fx en fællessamling i frokostpausen) eller langvarig (fx 1 semesters valgfag).

Der kan også være tale om en bæredygtig løsning i hverdagen fx information om samkørselsapp NaboGo, bog-byttemarked for studerende og ansatte samt tilbud om gratis motion.

Bæredygtighedsrådets sammensætning

Campusledelsen på SDU Slagelse har taget initiativ til oprettelse af et Bæredygtighedsråd, som repræsenteres ved:

 • Campusledelsen (Campusleder og Campuskoordinator)
 • Center SDU Slagelse (Centerleder)
 • 1 ansat fra SDU RIO (Slagelse)
 • 1-2 studerende fra HUM-studier
 • 1-2 studerende fra SAMF-studier
 • 1-2 VIP
 • 1-2 TAP

Medlemmerne er ikke udpeget eller valgt til Bæredygtighedsrådet men deltager af lyst og interesse.

Økonomi/ressourcer

Der er ikke tilknyttet en økonomisk pulje til Bæredygtighedsrådet. Hvis der er udgifter forbundet med de foreslåede aktiviteter, tager Campusledelsen stilling til den økonomiske situation i hvert enkelt tilfælde.

Bæredygtighedsrådet afholder min. 2 møder pr. semester.

Campuskoordinator står for mødeindkaldelse, dagsorden og referat.

Alle referater vil blive offentliggjort på https://sdunet.dk/da/enheder/byerne/slagelse

Kommunikation og markedsføring

Alle indsatser og aktiviteter skal så vidt muligt understøttes af relevante kommunikative indsatser (internt og eksternt). Campus’ kommunikationsansvarlig involveres (Campuskoordinator).

Evaluering

Bæredygtighedsrådet foretager en årlig evaluering af rådets generelle arbejde, ligesom der efter hver aktivitet sker en særskilt evaluering.

 

9. juli 2020

Astrid Jensen                                                      Kirsten Lambert
Campusleder                                                      Campuskoordinator

Sidst opdateret: 12.04.2021