Skip to main content

Status, billeder og tegninger

Status pr. 27-10-2020:

Se Martins nyeste video fra vores nye hus.

 

Status pr. 23-09-2020:

Tiden for aflevering af byggeriet og dermed SDUs indflytning nærmer sig med meget hastige skridt. 17. november kan vi forhåbentligt slå dørene op, så borde og stole kan flyttes ind. I løbet af de følgende linjer vil jeg give en kort status på hvor vi er pt.

Rundt om i huset og på udearealerne er der virkelig travlt. Der bliver lavet finish-arbejder, kørt test på teknik, justeret døre osv. Entreprenørerne har rigtig travlt men melder stadig, at tidsplanen holder. Snart er skurbyen væk, og landskabet kan reetableres. Syd for bygningen sås græs, men når vi har et overblik over økonomien i byggesagen, vil vi vende tilbage med, hvad der er at gøre med på disse udearealer. Som noget meget synligt er den grønne væg, som tidligere nævnt, kommet op at stå ved gavlen af huset. Faktisk har den ligget og groet på en mark på Sjælland det sidste halve år, men nu er den flyttet til Degnevej. Væggen vandes af et overrislingsanlæg, der samler vand fra taget og gårdhaverne. Solcellerne er også i gang med at producere strøm, og i kælderen er pumper og ventilation godt i gang med at fordele frisk luft og varme rund i de mange kontorer.

SDUs egne forberedelser: SDUs folk fra dele af Fællesområdet er allerede i fuld gang med at gøre klar til, at vi for alvor må komme ind i huset. Efter planen kan dette ske mens de sidste mangler udbedres. Det handler om alt fra it til låse, møbler, skilte, av osv. Mange af jer er allerede involveret i denne del eller bliver det snart. Målet er at få så meget som muligt klar til 17. november.

Infomøde om huset og den dagligdag vi møder: For at klæde jer som brugere bedst muligt på til at kunne bruge huset, vil vi fra Fællesområdet invitere til en gennemgang af husets funktioner og muligheder. Her vil vi gennemgå hvor hvad ligger, cykelparkering, print, wifi, styring af lys og varme osv. Vi håber, at vi på denne måde kan klæde jer godt på til hurtigt at føle jer hjemme i de nye omgivelser. Mødet er planlagt til at være 3. november, altså ca. 14 dage før vi rykker ind. For at sikre, at flest mulige kan være med, holder vi mødet online. Mere information følger. Jeg håber, at rigtigt mange af jer har lyst til at deltage. Se alle billeder

- - -

The time for handing over the construction and thus SDU's occupancy is approaching with very rapid steps. 17 November we can hopefully open the doors so that tables and chairs can be moved in. During the following lines, I will give a brief status of where we are at the moment.

Around the house and in the outdoor areas it is really busy. Finishing work is being done, tests are being carried out on technology, doors are being adjusted, etc. The contractors are really busy but still report that the schedule holds. Soon the sheds are gone and the landscape can be re-established. South of the building, grass will be sown, but when we have an overview of the economics of the project, we will return with what to do with these outdoor areas. As something very visible, the green wall, as previously mentioned, has come up to stand at the gable of the house. In fact, it has been growing in a field in Zealand for the past six months, but now it has moved to Degnevej. The wall is irrigated by an irrigation system that collects water from the roof and the courtyards. The solar cells are also in the process of producing electricity, and in the basement, pumps and ventilation are well on their way to distributing fresh air and heat throughout the many offices.

SDU's own preparations: SDU's people from parts of the Central Administration are already in full swing to get ready for us to enter the house. According to the plan, this can happen while the last deficiencies are rectified. This involves everything from IT to locks, furniture, signs, audiovisual equipment, etc. Many of you are already involved in this part or will be soon. The goal is to get as much as possible ready by 17 November.

Information meeting about the house and the daily life at Degnevej: In order to prepare you as users in the best possible way, we from the Central Administration will invite you to a review of the house's functions and possibilities. Here we will review where what is located, bicycle parking, print, wifi, control of light and heat, etc. We hope that in this way we can prepare you well to quickly feel at home in the new surroundings. The meeting is scheduled for 3 November, ie approx. 2 weeks before we move in. To ensure that as many people as possible can participate, we hold the meeting online. More information follows. I hope that many of you want to participate. See all photos

 

Status pr. 01-09-2020:

Et kig indenfor på Nyt SDU Esbjerg: Følg med Martin indenfor i vores nye hus i denne lille film.

An inside view of the New SDU Esbjerg: Follow Martin inside our new house in this little video.

 

Status pr. 21-08-2020:

Vi nærmer os nu den sidste, men også travleste fase i byggeriet. Der bliver mange sene arbejdsdage i bygningen, men vi er stadig på tidsplanen. Den største gruppe håndværkere lige nu er elektrikerne, stærkt forfulgt af tømrere. Der bliver trukket kabler og monteret stikkontakter, isat døre, monteret glasvægge, lagt gulve osv. Samtidig er forløbet med performance test ved at starte op. Det er en række test af bygningen, der skal sikre at teknikken virker som den skal når SDU overtager den. Vi har fået lavet et mødelokale færdigt for at have det som model for, hvordan kravene skal være til lokalerne i øvrigt. Dette lokale kan ses på et af billederne. Lysreguleringen er foruden loftet lavet med en listebeklædning af lyst asketræ. Dette er en signatur der går igen gennem hele bygningen og giver huset en nordisk stemning. Vi vil forsøge at lave en video fra byggeriet, så I kan få levende billeder fra hvordan huset tager sig ud - følg med her. Se billeder

We are now approaching the last but also busiest phase of construction. There will be many late working days in the building, but we are still on schedule. The largest group of craftsmen right now are the electricians, heavily pursued by carpenters. Cables are laid, sockets are installed, doors are installed, glass walls are installed, floors are laid, etc. At the same time, the process of performance testing is starting up to ensure that the technology works as it should when SDU takes over the building. We have finished a meeting room to use as a model for how the requirements should be for the rooms in general. This room can be seen in one of the pictures. In addition to the ceiling, the light control is made with a list cladding of light ash wood. This is a signature design that runs throughout the building and gives the house a Nordic feel. We will try to make a video from the construction - watch this space. View photos

 

Status pr. 18-06-2020:

Intet nyt er godt nyt. I dette tilfælde er begrebet ret godt dækkende. Byggeriet kører planmæssigt fremad, og vi ser frem til indflytningen 17. november 2020. I alt er der ca. 50 håndværkere på pladsen, som fordeler sig på alt mellem tømrere, vvs, ventilation, elektrikere, malere, gulvfolk osv. Inde i bygningen er alle vægge ved at være oppe, og lofterne er ved at blive etableret. I den kommende tid begynder arbejdet med træbeklædningen på læringstrapperne.

Projektstyringsmæssigt er vi ved at varme op til de preformancetest der tester funktionaliteten af de tekniske anlæg i byggeriet før det afleveres. BYGST har meget præcise krav til dette, og det har vist sig at være til stor hjælp for både entreprenørene og BYGST selv, men i høj grad også for SDUs tekniske medarbejdere der skal overtage driften af bygningen senere - og i sidste ende jer der skal bruge huset. For at disse test kan ske, er det nødvendigt at bygningen er koblet op til CTS (styring af tekniske anlæg) -serveren i Odense, og det betyder, at der i løbet af juli måned vil blive etableret en dataforbindelse til SDU, og Nyt SDU Esbjerg på den måde for første gang vil optræde i SDUs styringssystemer. Se de 4 nyeste billeder (link aktivt i 30 dage)>

- - -

No news is good news. In this case, the saying covers it. Construction is progressing according to plan, and we look forward to the move in on 17 November 2020. In total there are approx. 50 craftsmen on site, which are distributed between carpenters, plumbers, ventilation crew, electricians, painters, floor crew, etc. Inside the building, all the walls are up and the ceilings are being established. In the coming time, work on the wooden covering will begin on "the learning staircases".

In terms of project management, we're warming up to the performance testing of the functionality of the technical facilities in the building before it is handed over. BYGST (Danish Building & Property Agency) has very precise requirements for this, and it has proven to be of great help to both the contractors and BYGST itself, but also to SDU's technical staff who will take over the operation of the building later - and ultimately those of you who will be working there. In order for these tests to take place, it's necessary that the building is connected to the CTS (technical plant management) server in Odense, which means that a data connection to SDU will be established during the month of July and this way New SDU Esbjerg will appear for the first time in SDU's management systems. See the 4 latest photos (link active for 30 days)

 

Status pr. 31-05-2020:

Endelig er vi kommet så langt, at vi tør melde en dato ud for indflytning i det nye SDU Esbjerg. Projektet skrider sikkert fremad, og vi tror derfor på, at det også fortsætter. Datoen for indflytning er, som tidligere udmeldt af universitetsdirektør Thomas Vind, sat til 17. november. Det afstedkommer naturligvis en mængde spørgsmål, specielt i forhold til indflytning og planlægningen hen mod den dato. Mange af de spørgsmål kan besvares af de sideløbende arbejdsgrupper, der er nedsat, eller er ved at blive det. Her ved jeg, der arbejdes rigtig hårdt. Fra byggeriets side er der stor travlhed med at levere informationer ind til disse grupper, så vi kan nå i mål med studentercafe, bibliotek osv.

Set fra Degnevej er huset for alvor ved at se rigtigt ud. Den grønne væg, som bliver et af bygningens signaturtræk, er ved at blive rejst, med det stål der skal støtte den. Samtidig er anlægsfolkene i gang med at gøre klar til at lave belægninger omkring huset. I samarbejde med UC SYD er vi blevet enige om udformningen af gårdrummet mellem bygningerne. Det kommer til at indeholde forskellige former for ophold, stier og overdækket cykelparkering.

Går man ind i huset, bliver man overrumplet af den megen aktivitet. Der arbejdes stadig lidt i gipsvægge, men ud over det er det malere, installationsfolk og tømrere, der arbejder med loft, der metodisk arbejder sig gennem bygningens etager. Sidste nytilkomne i huset er gulvfolkene, der er godt i gang på toiletterne og så småt er begyndt på gulvene i biblioteksområdet.

- - -

Finally, we have come so far that we dare announce a date for moving into the new SDU Esbjerg. The construction is certainly moving forward, and we believe that it will continue like this. The date of move-in is, as previously announced by University Director Thomas Vind, set for 17 November. Of course, this raises a number of questions, especially in relation to moving in and planning towards that date. Many of the questions can be answered by the working groups that have been or are about to be set up. They are working really hard. The site teams are busy providing information to these working groups, so that a student café, a library etc. can come into existence.

Seen from Degnevej, the house is beginning to look right. The green wall, which will become one of the building's signature features, is under construction, with steel to support it. At the same time, the construction workers are getting ready to make flooring around the house. In collaboration with UC SYD, we agreed on the design of the courtyard between the buildings. It will include various types of spaces, trails and roofed bicycle parking.

When entering the house, the activity is surprising. There is still little work to be done on drywall, but apart from that it is the painters, electricians and carpenters who work with ceilings, that methodically work their way through the building. The latest newcomers to the house are the flooring workers, who are working with the toilet floors and have recently started on the floors in the Library area as well.

 

Status pr. 17-04-2020:

Byggepladsen på Degnevej kører støt og sikkert fremad efter tidsplanen. Som alle andre steder er COVID-19 også et tema her, men med god planlægning og masser af handsprit, går byggeriet taktfast fremad. Oven på en meget våd vinter har den seneste måneds fine vejr været kærkomment for byggeriet på Degnevej. Vi er nu et sted, hvor der kun mangler at blive isat de sidste vinduer i lysgårdene. Så mangler kun indgangsdøre og karrusellen, før huset er helt lukket. For ikke at beskadige dem, må de vente lidt tid endnu. Det betyder også, at der er fuld gang i arbejdet inde i huset, hvor tømrere og malere er i fuld gang med at rejse vægge, spartle og male. Samtidig er elektrikere, vvs’ere og ventilationsfolk i gang med at flette alle de installationer sammen som skal gemmes over loftet. I slutningen af april bliver ombygningen inde hos UC SYD klar, så de igen kan benytte undervisningslokalerne på 1. sal.

The construction site on Degnevej is moving steadily and safely ahead on schedule. Like everywhere else, the COVID-19 is also a theme here, but with good planning and lots of hand sanitizer, the construction is moving forward. On top of a very wet winter, the fine weather of the past month has been a welcome condition for the construction on Degnevej. Status is, that only the last windows are left to be placed in the courtyards. Then only the entrance doors and the carousel door are missing before the house is completely closed. In order not to damage them, they have to wait some time yet. This also means that there is a lot of work going on inside the house, where carpenters and painters are in the process of raising walls, paving and painting. At the same time, electricians, plumbers and ventilation professionals are in the process of merging all the installations to be stored above the ceiling. At the end of April, the redevelopment at UC SYD will be ready so that they can use the classrooms again on the first floor.

 

Status pr. 24-03-2020:

Byggepladsen kører videre efter planen. Bygsts medarbejdere skal ligesom SDU’s arbejde hjemmefra. Det betyder, at byggemøder mv bliver afholdt som videomøder. Jeg er i daglig kontakt med såvel Bygst og entreprenøren om afklaring af grænseflader til SDU osv. Fordi byggesagen kører som totalentreprise, står entreprenøren selv for fagtilsyn og byggeledelse, men Bygst har købt rådgivere til at besøge pladsen for at holde øje med, at kvaliteten af det udførte arbejde lever op til det vi forventer. Med hensyn fremdriften af byggeriet, så fortsætter arbejdet under hensyntagen til de restriktioner der er gældende (hold afstand, god hygiejne, osv.) De få forsinkelser i komponentleverancer, der hidtil har været som følge af coronasituationen, har ikke givet anledning til varsling om tidsfristforlængelse, fordi arbejdet har kunnet tilrettelægges, så de ikke står i vejen for fremdriften. Der er dog varslet en mindre forlængelse af tidsplanen i bygning 6, som skulle være færdig nu (den del af UC SYD, hvor vi bygger om). Dette er Bygst og UC SYD i løbende dialog om. Konkret arbejdes der udvendigt med at montere de sidste vinduer i lysgårdene. Indvendigt fortsætter arbejdet med at sætte gipsvægge op, trække kabler, lave ventilation, spartle osv. /Martin Hansen

The construction work is moving on according to plan. Like most SDU employees, the Danish Building and Property Agency (Bygst) workforce needs to work from home. This means that construction meetings etc. are held as video meetings. I am in daily contact with both Bygst and the contractor on clarification of contacts to SDU etc. Because the construction case runs as a contract, the contractor is responsible for professional supervision and construction management, but Bygst has bought advisers to visit the site to supervise that the quality of the work is meeting our expectations. With regard to the progress of construction, work continues, taking into account the restrictions that apply (keeping distance, proper hygiene, etc.) The few delays in component deliveries as a result of the corona situation have not given extension of time. This is because the work has been organized so that they do not stand in the way of progress. However, a minor extension of schedule for Building No. 6 has been announced, which should be completed by now (the part of UC SYD we're rebuilding). Bygst and UC SYD is in ongoing dialogue about this. These days, exterior work is being done to install the last windows in the courtyards. Inside, work continues on erecting plaster walls, pulling cables, establishing ventilation, spartling, etc. /Martin Hansen

 

Status pr. 05-03-2020:

Endelig kom der lidt sol over byggepladsen på Degnevej, så tagdækkerne kunne få lukket det sidste af taget. Nu kan udtørringen for alvor komme i gang i hele bygningen. Udfordringerne med denne del har dog ikke betydet noget for den endelige tidsplan. Vi regner stadig med at få nøglerne til huset til oktober. Når man går rundt i huset er der hektisk aktivitet. Ca. 50 håndværkere har travlt med at sætte vinduer i, mure, sætte gipsvægge op, spartle, trække ledninger og rør osv. Også i den del af byggeriet som ligger hos UC SYD er der fuld aktivitet. Det har vist sig at være en større udfordring af skære nye vindueshuller i de eksisterende vægge end først antaget, men ved hjælp af lidt ekstra stål er det lykkes, og nu begynder det også her at ligne noget.

Martins slides fra campusrådsmødet 26. februar.

Finally, we had some sun above the construction site on Degnevej. This means that the roofers could get the last of the roof closed. Now the drying can be started for real throughout the building. However, the challenges with this part have not altered the final schedule. We are still counting on getting the keys to the house in October. When walking around the house there is hectic activity. Approx 50 tradesmen are busy installing windows, walls, spartling, pulling wires and pipes, etc. Also in the part of the building located at UC SYD there is activity. It has proved to be a bigger challenge to cut new window holes in the existing walls than previously assumed, but with the help of a little extra steel they succeeded, and now it's starting to look like something too.

Martin's slides from the Campus Council meeting on 26 February.

 

Status pr. 09-01-2020:

Så er byggeriet på Degnevej nået godt ind i det nye år. Der er sat lukninger i alle åbninger og sågar vinduer i området ved biblioteket og fællesadministrationen. I de kommende dage tætnes det sidste af taget, og så kan der for alvor komme gang i udtørringen af hele huset. Samtidig er murerarbejdet godt i gang og arbejder sig stille og roligt ud mod den del af bygningen der vender ud mod Degnevej. Når man går rundt i området hvor biblioteket og fællesadministrationen skal ligge, begynder det rigtigt at ligne noget. Gulvet på de to etager er støbt, og der er sat varme på. Det betyder, at tømrerne så småt er begyndt at sætte skillevægge op. Om kort tid kan man virkelig fornemme, hvordan rummene kommer til at blive. Sideløbende med dette vil der i de kommende måneder arbejdes videre med arealerne i bygning 6, altså de rum hos UC SYD, hvor SDU's bygning bygges på. I den øvrige dele af bygningen sættes de grove installationer op under lofterne. Det drejer sig om rør, kabelbakker osv. Alt i alt er stemningen på pladsen god og tidsplanen holder.

The construction on Degnevej is well underway into the new year. All openings are now closed and there are even windows in the area by the Library and the Central Administration. In the coming days, the last of the roof is sealed, and then the drying of the entire house can be started effectively. At the same time, the masonry work is well underway and proceeds steadily towards the part of the building that faces Degnevej. When you walk around the area where the Library and the Central Administration will be situated, it really starts to look like something. The floor on the two floors is molded and heat is applied. This means that the carpenters have gradually begun to set up partitions. In a short time you will get a sense of how the rooms are going to be. In parallel with this, the areas in building 6 will continue to be worked on in the coming months, i. e. the rooms at UC SYD on which SDU's building is connected. In the other parts of the building, the rough installations are set up under the ceilings. These are pipes, cable trays, etc. Overall, the atmosphere on site is good and the schedule is kept.

 

Status pr. 02-12-2019:

 

Status pr. 21-11-2019:

Til trods for de ekstremt våde forhold på byggepladsen, så er det lykkes totalentreprenørerne at drive byggeriet fremad, så vi stadig holder tidsplanen. Det sidste betonelement er nu monteret, og der er lagt dæk over den øverste etage. Det betyder, at man er gået i gang med at montere de store vinduesfacader i biblioteket, samtidigt med at murerne er i gang med at iklæde bygningen sine røde mursten. Tagarbejdet er også godt i gang, og inden længe begyndes arbejdet med at montere ovenlysvinduerne over læringstrapperne. Inde i huset er der hektisk aktivitet. Der bliver monteret kabelbakker og vandrør, og i kælderen står delene til de to store ventilationsanlæg. Næste milepæl ligger i starten af det nye år, hvor det forventes at huset er lukket med enten vinduer eller midlertidige inddækninger, så man for alvor kan tørre huset ud og komme i gang indenfor.

 

Status pr. 10-10-2019:

Nyt SDU Esbjerg rejser sig stille og roligt på Degnevej efter tidsplanen. Hele stueplanen er rejst og betonelementerne til facaden på 1. sal er nu i gang med at blive sat på. Her set med svømmehallen i ryggen (Skolebakken):