Status, billeder og tegninger

Status og billeder

17-04-2020:

Byggepladsen på Degnevej kører støt og sikkert fremad efter tidsplanen. Som alle andre steder er COVID-19 også et tema her, men med god planlægning og masser af handsprit, går byggeriet taktfast fremad. Oven på en meget våd vinter har den seneste måneds fine vejr været kærkomment for byggeriet på Degnevej. Vi er nu et sted, hvor der kun mangler at blive isat de sidste vinduer i lysgårdene. Så mangler kun indgangsdøre og karrusellen, før huset er helt lukket. For ikke at beskadige dem, må de vente lidt tid endnu. Det betyder også, at der er fuld gang i arbejdet inde i huset, hvor tømrere og malere er i fuld gang med at rejse vægge, spartle og male. Samtidig er elektrikere, vvs’ere og ventilationsfolk i gang med at flette alle de installationer sammen som skal gemmes over loftet. I slutningen af april bliver ombygningen inde hos UC SYD klar, så de igen kan benytte undervisningslokalerne på 1. sal. Se de seneste 3 billeder

The construction site on Degnevej is moving steadily and safely ahead on schedule. Like everywhere else, the COVID-19 is also a theme here, but with good planning and lots of hand sanitizer, the construction is moving forward. On top of a very wet winter, the fine weather of the past month has been a welcome condition for the construction on Degnevej. Status is, that only the last windows are left to be placed in the courtyards. Then only the entrance doors and the carousel door are missing before the house is completely closed. In order not to damage them, they have to wait some time yet. This also means that there is a lot of work going on inside the house, where carpenters and painters are in the process of raising walls, paving and painting. At the same time, electricians, plumbers and ventilation professionals are in the process of merging all the installations to be stored above the ceiling. At the end of April, the redevelopment at UC SYD will be ready so that they can use the classrooms again on the first floor. See the latest 3 photos

 

24-03-2020:

Byggepladsen kører videre efter planen. Bygsts medarbejdere skal ligesom SDU’s arbejde hjemmefra. Det betyder, at byggemøder mv bliver afholdt som videomøder. Jeg er i daglig kontakt med såvel Bygst og entreprenøren om afklaring af grænseflader til SDU osv. Fordi byggesagen kører som totalentreprise, står entreprenøren selv for fagtilsyn og byggeledelse, men Bygst har købt rådgivere til at besøge pladsen for at holde øje med, at kvaliteten af det udførte arbejde lever op til det vi forventer. Med hensyn fremdriften af byggeriet, så fortsætter arbejdet under hensyntagen til de restriktioner der er gældende (hold afstand, god hygiejne, osv.) De få forsinkelser i komponentleverancer, der hidtil har været som følge af coronasituationen, har ikke givet anledning til varsling om tidsfristforlængelse, fordi arbejdet har kunnet tilrettelægges, så de ikke står i vejen for fremdriften. Der er dog varslet en mindre forlængelse af tidsplanen i bygning 6, som skulle være færdig nu (den del af UC SYD, hvor vi bygger om). Dette er Bygst og UC SYD i løbende dialog om. Konkret arbejdes der udvendigt med at montere de sidste vinduer i lysgårdene. Indvendigt fortsætter arbejdet med at sætte gipsvægge op, trække kabler, lave ventilation, spartle osv. /Martin Hansen

The construction work is moving on according to plan. Like most SDU employees, the Danish Building and Property Agency (Bygst) workforce needs to work from home. This means that construction meetings etc. are held as video meetings. I am in daily contact with both Bygst and the contractor on clarification of contacts to SDU etc. Because the construction case runs as a contract, the contractor is responsible for professional supervision and construction management, but Bygst has bought advisers to visit the site to supervise that the quality of the work is meeting our expectations. With regard to the progress of construction, work continues, taking into account the restrictions that apply (keeping distance, proper hygiene, etc.) The few delays in component deliveries as a result of the corona situation have not given extension of time. This is because the work has been organized so that they do not stand in the way of progress. However, a minor extension of schedule for Building No. 6 has been announced, which should be completed by now (the part of UC SYD we're rebuilding). Bygst and UC SYD is in ongoing dialogue about this. These days, exterior work is being done to install the last windows in the courtyards. Inside, work continues on erecting plaster walls, pulling cables, establishing ventilation, spartling, etc. /Martin Hansen

 

05-03-2020:

Endelig kom der lidt sol over byggepladsen på Degnevej, så tagdækkerne kunne få lukket det sidste af taget. Nu kan udtørringen for alvor komme i gang i hele bygningen. Udfordringerne med denne del har dog ikke betydet noget for den endelige tidsplan. Vi regner stadig med at få nøglerne til huset til oktober. Når man går rundt i huset er der hektisk aktivitet. Ca. 50 håndværkere har travlt med at sætte vinduer i, mure, sætte gipsvægge op, spartle, trække ledninger og rør osv. Også i den del af byggeriet som ligger hos UC SYD er der fuld aktivitet. Det har vist sig at være en større udfordring af skære nye vindueshuller i de eksisterende vægge end først antaget, men ved hjælp af lidt ekstra stål er det lykkes, og nu begynder det også her at ligne noget.

Se billederne (De 4 første er de nyeste. Link udløber efter 30 dage) og Martins slides fra campusrådsmødet 26. februar.

Finally, we had some sun above the construction site on Degnevej. This means that the roofers could get the last of the roof closed. Now the drying can be started for real throughout the building. However, the challenges with this part have not altered the final schedule. We are still counting on getting the keys to the house in October. When walking around the house there is hectic activity. Approx 50 tradesmen are busy installing windows, walls, spartling, pulling wires and pipes, etc. Also in the part of the building located at UC SYD there is activity. It has proved to be a bigger challenge to cut new window holes in the existing walls than previously assumed, but with the help of a little extra steel they succeeded, and now it's starting to look like something too.

Take a look at the pictures (The 4 first pictures are the newest. Link expires after 30 days) and Martin's slides from the Campus Council meeting on 26 February.

 

09-01-2020:

Så er byggeriet på Degnevej nået godt ind i det nye år. Der er sat lukninger i alle åbninger og sågar vinduer i området ved biblioteket og fællesadministrationen. I de kommende dage tætnes det sidste af taget, og så kan der for alvor komme gang i udtørringen af hele huset. Samtidig er murerarbejdet godt i gang og arbejder sig stille og roligt ud mod den del af bygningen der vender ud mod Degnevej. Når man går rundt i området hvor biblioteket og fællesadministrationen skal ligge, begynder det rigtigt at ligne noget. Gulvet på de to etager er støbt, og der er sat varme på. Det betyder, at tømrerne så småt er begyndt at sætte skillevægge op. Om kort tid kan man virkelig fornemme, hvordan rummene kommer til at blive. Sideløbende med dette vil der i de kommende måneder arbejdes videre med arealerne i bygning 6, altså de rum hos UC SYD, hvor SDU's bygning bygges på. I den øvrige dele af bygningen sættes de grove installationer op under lofterne. Det drejer sig om rør, kabelbakker osv. Alt i alt er stemningen på pladsen god og tidsplanen holder.

The construction on Degnevej is well underway into the new year. All openings are now closed and there are even windows in the area by the Library and the Central Administration. In the coming days, the last of the roof is sealed, and then the drying of the entire house can be started effectively. At the same time, the masonry work is well underway and proceeds steadily towards the part of the building that faces Degnevej. When you walk around the area where the Library and the Central Administration will be situated, it really starts to look like something. The floor on the two floors is molded and heat is applied. This means that the carpenters have gradually begun to set up partitions. In a short time you will get a sense of how the rooms are going to be. In parallel with this, the areas in building 6 will continue to be worked on in the coming months, i. e. the rooms at UC SYD on which SDU's building is connected. In the other parts of the building, the rough installations are set up under the ceilings. These are pipes, cable trays, etc. Overall, the atmosphere on site is good and the schedule is kept.

 

02-12-2019:

 

21-11-2019:

Til trods for de ekstremt våde forhold på byggepladsen, så er det lykkes totalentreprenørerne at drive byggeriet fremad, så vi stadig holder tidsplanen. Det sidste betonelement er nu monteret, og der er lagt dæk over den øverste etage. Det betyder, at man er gået i gang med at montere de store vinduesfacader i biblioteket, samtidigt med at murerne er i gang med at iklæde bygningen sine røde mursten. Tagarbejdet er også godt i gang, og inden længe begyndes arbejdet med at montere ovenlysvinduerne over læringstrapperne. Inde i huset er der hektisk aktivitet. Der bliver monteret kabelbakker og vandrør, og i kælderen står delene til de to store ventilationsanlæg. Næste milepæl ligger i starten af det nye år, hvor det forventes at huset er lukket med enten vinduer eller midlertidige inddækninger, så man for alvor kan tørre huset ud og komme i gang indenfor.

 

10-10-2019:

Nyt SDU Esbjerg rejser sig stille og roligt på Degnevej efter tidsplanen. Hele stueplanen er rejst og betonelementerne til facaden på 1. sal er nu i gang med at blive sat på. Her set med svømmehallen i ryggen (Skolebakken):

 

Tegninger