Skip to main content

Evakuering

En vigtig del af Syddansk Universitets (SDU) beredskab er at sikre at tilstedeværende personer, ansatte, studerende og gæster i tilfælde af en faresituation hurtigt kan evakueres fra en bygning og ledes til et farefrit område. Konceptet omfatter alle bygningsafsnit/bygninger der organisatorisk hører under SDU.

Der er ligeledes fokus på at de enkelte ansatte og studerende er bekendt med de brandmæssige forhold i bygningerne. Det være sig flugtveje, varslingssignaler, evakueringsområder etc.

Evakuering i offentlige områder er fastlagt i den fælles alarmeringsinstruks, som formidles i alle undervisningslokaler og mødelokaler, på sikkerhedsinformationerne og på alle "Safety Points".

Evakuering har til formål at tømme et område, hvor der er risiko for eller er konstateret en farlig situation. Evakuering skal samtidig sikre at de evakuerede ledes frem til et mere sikkert opholdssted.

Evakuering kan ske efter instruktion fra universitetets personale, fra indsatsledelse som fx politi eller brandvæsen, eller enhver der har identificeret en faretruende situation.

Med mindre der gives andre instruktioner, forlades området af nærmeste sikre flugtvej til den nærmeste sikre samlingsplads. Flugtveje og samlingspladser er angivet på kortmaterialet på Safety Points, undervisningslokaler og i de enkelte enheders lokale beredskabsplaner.

Evakuering i de ikke-offentlige områder understøttes af ”vestemodellen”, hvor personer af egen drift aktivt understøtter evakueringsprocessen. Ikke-offentlige områder er opdelt i et antal evakueringszoner med en tilhørende evakueringsholder.

Når medarbejderne bliver opmærksom på en hændelse, der kræver at evakuering igangsættes, går den første frivillige medarbejder til evakueringsholderen og påtager sig opgaven som evakueringsleder (gul vest); en anden frivillig medarbejder går til evakueringsholderen og påtager sig opgaven som samlepladsleder (orange vest):

  • Evakueringslederen (gul vest) har overordnet til opgave at få folk til at forlade området, og til at området bliver afsøgt for eventuelt tilbageblevne. Evakueringslederen kan med fordel uddelegere opgaver for at bevare overblik over området. Status gives til samlepladslederen på samlepladsen.
  • Samlepladslederen (orange vest) har overordnet til opgave at etablere samlingspunkt for evakuerede, at overbringe resultat af evakuering til politi/brandmyndighed og at rapportere tilbage til de evakuerede.

Sørg altid for god kommunikation, så det er muligt at få et overblik over om alle er kommet ud.

 

Tilbage til siden Informationsmateriale.

Arbejdsmiljø Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4333

Sidst opdateret: 04.09.2018