Sören Möller

Sören Möller, adjunkt, ph.d.
Affiliation:
OPEN
Mail: Moeller@health.sdu.dk
Tlf.: 51 52 66 99
Interesseområder: Statistisk involvering i et bredt udvalg af epidemiologiske, klinisk epidemiologiske og kliniske studier. Utypiske biaskilder i statistiske metoder, geografisk-demografiske konfoundere. 
Se Sören Möllers publikations- og aktivitetsliste her.

 

Kompetencer:

  • Biostatistik: Jeg gennemfører statistiske analyser i epidemiologisk og klinisk forskning og vejleder og underviser i metodevalg og brug af metoder.
  • Registerforskning: Jeg deltager i epidemiologisk registerforskning og vejleder i begrænsninger og metodiske overvejelser i forhold til registerforskning, herunder frafaldsanalyser og mulige biaskilder.
  • Data management: Jeg renser og strukturer store epidemiologiske datasæt og underviser og vejleder i korrekt og betryggende håndtering af forskningsdata, herunder i håndtering af manglende værdier og datakontrol.
  • Statistisk software: Jeg vejleder og underviser i brugen af statistisk software til epidemiologisk forskning og data management, specielt i Stata og R.

Egne forskningsprojekter:

Bias i overlevelsesanalyse med uobserverede censurerede observationer: Klassisk overlevelsesanalyse bygger på at en kohorte følges over tid og der observeres hvor mange individer, der får hændelsen af interesse. I dette sammenhæng er det muligt at tage højde for censurering, trunkering og konkurerende risici ved brug af velkendte statistiske metoder. I nogle klinisk epidemiologiske studier viser det sig dog i praksis at der sker trunkering, der er associeret med optræden af hændelsen, typisk fordi det er lettere (eller sværere) at inkludere de individer der oplever hændelsen, specielt i situationer hvor den præcise afgrænsning af kohorten er problematisk eller eksklusionskriterier er lettere/sværere at anvende på cases end på ikke-cases. Motiveret af konkrete kliniske studier undersøger jeg hvilken effekt denne biaskilde har på estimater fra overlevelsesanalysen. Dette gennemføres som en kombination af matematiske overvejelser og simulationsstudier baseret på konkrete kliniske studier.

Danmarks administrative geografi som eksponering eller konfounder i epidemiologisk registerforskning: Danmarks administrative inddeling i kommuner og regioner (og tidligere amter og herreder) bliver ofte brugt som forklarende variabel i epidemiologiske studier. Den store fokus, også i sundhedsvidenskabelige sammenhænge, på geografisk skævvridning (”Udkantsdanmark”) i de seneste år har også ført til brug af den administrative inddeling som decideret eksponeringsvariabel i registerstudier. Brugen af den administrative inddeling i disse sammenhænge udløser en række udfordringer, både på det praktiske plan, hvor ændringer i inddelingen, specielt kommunalreformerne i 1970 og 2007, kan besværliggøre analyser, samt på det fortolkningsmæssige plan hvor socioøkonomiske og demografiske egenskaber ved inddelingen ændrer sig over tid uden at klassifikationer (for eksempel landdistriktsklassifikation af kommuner (”geokoder”)) følger med udviklingen. Jeg prøver at undersøge hvordan disse udfordringer kan håndteres betryggende i (klinisk) epidemiologisk forskning, herunder hvordan populationsdata kan tilbageskrives til analyseformål. Specielt fokuserer jeg på hvordan størrelsen af de unøjagtigheder og biaskilder, disse udfordringer nødvendigvis bringer med sig, kan vurderes i konkrete epidemiologiske studier for at kunne vurdere hvorvidt disse begrænser evidensen i studierne.

Også involveret i:

OP_60: CanEpid - Cancer in Denmark: Epidemiological characteristics and prognosis

OP_66: Risk-Stratified Osteoporosis Strategy Evaluation: ROSE er et randomiseret populationsbaseret studie, som inkluderer 20.904 danske kvinder i alderen 65-81. Studiet undersøger effektiviteten af et to-trins screeningsprogram for osteposose. Endvidere forventes undersøgelsen at give viden om omkostningseffektivitet, patient præferencer screening program for at forhindre knoglebrud.