Prøven i Teoretisk Pædagogikum

Eksamensopgaven i teoretisk pædagogikum skal dokumentere, at kandidaterne opfylder de mål, der ifølge studieordningener knyttet til teoretisk pædagogikum, ligesom opgaven skal dokumentere, at kandidaterne på et teoretisk oplyst og analytisk funderet almen-og fagdidaktisk grundlag kan forholde sig undersøgende til fag, undervisning og elever samt til udviklingsperspektiver. 

 

Aflevering

Opgaven afleveres elektronisk på kandidatens skole senest den 27. maj 2020 inden for skolens kontortid. Skolen sender derefter opgaven til censorerne.

Censorerne udmeldes til skolerne af  SDU.

Forblad

Forbladet til hhv. ordinær prøvetermin og syge- og reeksamen for skoleår 19/20 skal vedlægges opgavebesvarelsen sammen med temaet.

Generelt

Indstilling til prøven sker to gange pr. år. Kandidaterne skal på baggrund af indstillingen aflevere opgave ved ordinær prøve i maj eller ved re-/sygeeksamen.

Kandidater, der ikke afleverer ved én af de to nævnte frister, kan først aflevere ved næste ordinære termin, og der skrives i de temaer, som er udmeldt denne termin. Ønsker kandidaten at skrive i samme tema som fra den termin, kandidaten skulle have skrevet opgaven, kan det ske efter godkendelse af UVM. Godkendelsen vurderes ud fra, hvor langt kandidaten var i sit uddannelsesforløb inden, det blev afbrudt, og der vurderes fra sag til sag.

Såfremt der er tekniske problemer med at hente opgaven, kan der ske henvendelse til Pædagogikumadministrationen.

Indmelding af fag
Skolen bedes indmelde kandidatens valg af fag til prøven senest den 28. marts 2020.
Karakter for opgaven

Det er SDU, der allokerer censorer. Nærmere om indmeldelse af karakterer følger.

Krav til besvarelsen

Opgavebesvarelsens tekst skal have omfang af 15-20 normalsider á 2400 anslag MED mellemrum (dvs. max. 48000 anslag i alt; illustrationer, tabeller, bilag, litteraturliste, fodnoter med mere tæller ikke med i sidetallet). Opgaven bedømmes efter 7-trins-skalaen. Se i øvrigt studieordningen.

Husk at vedlægge forbladet som forside til besvarelsen.

Opgaveugen

Skriveugen ligger nu ikke længere fast i en bestemt uge, men er erstattet af en frist. Det betyder, at skolerne fremover selv lægger en skriveuge ind, som det passer i kalenderen. Afleveringsfristen er den 27. maj 2020.

Rammer for opgaven
  • Opgavetemaerne formuleres af en opgavekommission og kan downloades her på siden.

  • Det er Undervisningsministeriet, der står for opgaven.

  • Der er afsat 37 arbejdstimer til opgaven.

  • Det vil i særlige tilfælde (sygdom etc.) være muligt for skolens rektor at udsætte kandidatens aflevering med op til to dage.

 

Kandidaten vælger fokus for opgaven ud fra de udmeldte temaer i det skoleår, opgaven skrives. Det samme gælder for kandidater på særlige vilkår. Såfremt en kandidat på særlige vilkår har været langt i forhold til koblingen mellem teori og praksis i forhold til et tidligere udmeldt opgavetema, kan skolen på vegne af kandidaten søge om, at tidligere års temaer lægges til grund for prøven i teoretisk pædagogikum. Ansøgning om dispensation stiles til UVM og kan alene være begrundet i en opgaveproces, der blev afbrudt på grund af sygdom, barsel eller lignende.

Re-/sygeeksamen

Re- og sygeeksamen for prøven i maj 2018, skal være afsluttet inden den 28. september 2018.

Re- og sygeeksamen for prøven i maj 2019, skal være afsluttet inden den 30. september 2019.

 

Temaer til opgaven

 

Indmelding af fag

Skolen bedes indmelde kandidatens valg af fag til prøven senest den 28. marts 2020.

Klik her