Information

Her kan du finde svar, på nogle af de spørgsmål der kan være i forbindelse med teoretisk pædagogikum. 

Beviser

Skolen udsteder bevis for undervisningskompetence og vedlægger det underskrevne bevis for praktisk pædagogikum, den realiserede uddannelsesplan samt karakterbevis for bestået teoretisk pædagogikum. Skabelonen findes på UVM's hjemmeside.

Pædagogikumsekretariatet udsteder bevis til suppleringskandidater for deltagelse i fagdidaktiske moduler og/eller fagenes samspil, og beviserne lægges i den pågældendes beskedfunktion i Lectio.

ECTS

Teoretisk pædagogikum udgør 20 ECTS og herudover udgør praktisk pædagogikum 40 ECTS

Faglige mindstekrav

Gældende faglige mindstekrav (af 2018)

De faglige mindstekrav (af 2014): https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=29265

Finansiering

Det er skolen, der dækker kandidatens udgifter undervejs i teoretisk pædagogikum. Dvs. der afregnes med skolen for transport mv. Langt de fleste skoler dækker også udgifter til materialeindkøb.

Teoretisk pædagogikum er en taxameterfinansieret uddannelse, hvor staten  betaler for uddannelsen, når den er gennemført.

Hvis en kandidat udelukkende skal i fagdidaktik i et suppleringsfag, er det skolen, der dækker udgiften for deltagelse i det fagdidaktiske modul. Her afregnes internt mellem skolen og SDU, som står for administrationen af uddannelsen.

 

Internater og 1-dags moduler

Kandidatens uddannelse foregår på forskellige kursussteder.

De fagdidaktiske moduler, almendidaktik, 'At være lærer', 'At være lærer på de gymnasiale uddannelser' & 'At være lærer i samfundet', afvikles som internater. Det betyder, at kandidaten bor og spiser på kursusstedet.

1-dags moduler er med fuld forplejning, men uden overnatning. 

Lectio

På teoretisk pædagogikum anvender vi konferencesystemet Lectio. En kandidat vil derfor i nogle tilfælde have to forskellige Lectio-profiler, hvis kandidaten også bruger Lectio på sin skole.

Kandidaten får adgang til pædagogikum på Lectio i starten af juli, efter mail med login-oplysninger bliver sendt ud.

Det er i Lectio, at al relevant information og materiale ligger, og det er derfor her, kandidaten skal holde sig orienteret.

Merit

Skolens leder har mulighed for at tildele kandidater merit for dele af teoretisk pædagogikum, såfremt kandidaten har erhvervet sig teoretisk og/eller praktisk viden og kvalifikationer på anden vis.

Der skal i hvert tilfælde foretages en individuel vurdering, herunder skal indhentes en faglig vurdering ved uddannelseschefen for teoretisk pædagogikum jf. §24 (avv@sdu.dk). I bekendtgørelsen er anført følgende vedrørende merit:

§ 24. ”Skolens leder kan efter ansøgning [fra kandidaten] give en pædagogikumkandidat merit for dele af pædagogikum i henhold til denne bekendtgørelse, hvis lederen vurderer, at kandidaten har erhvervet teoretiske eller praktiske pædagogiske kvalifikationer, der indebærer, at kandidaten har nået de faglige mål, som er fastsat for dele af uddannelsen. Ved tildeling af merit øges omfanget af egenundervisning i pædagogikum med et omfang svarende til det meritgivende forløb. 

Stk. 2. Kandidaten skal ved ansøgning om merit dokumentere de formelle kvalifikationer, der ligger til grund for ansøgningen. Skolens leder skal på baggrund af kandidatens dokumentation indhente en faglig vurdering af ansøgerens meritgivende teoretiske pædagogiske kvalifikationer fra den godkendte udbyder af teoretisk pædagogikum, jf. § 9, stk. 2 [vores kursivering]. Ansøgning om merit og eventuel tildeling af merit skal ske i forbindelse med ansættelse af pædagogikumkandidaten”.

Undervisningsministeriet kan vejlede i forhold til ”merit” for praktisk pædagogikum jf. §28 i pædagogikumbekendtgørelsen.

Pædagogikum for meritkandidater

På teoretisk pædagogikum undervises i den nyeste forskningsbaserede viden om, hvad god uddannelse er. Når denne viden opdateres, opdateres uddannelsen også, og derfor anbefales det, at kandidaterne følger den ordinære uddannelse. Nogle kandidater har imidlertid erhvervet denne viden fra anden uddannelse, og hvert år tilmeldes et mindre antal kandidater med merit.

Som meritkandidat forventes det, at man selv har orienteret sig i de temaer, man har fået merit for, og herunder, at man har sat sig ind i uddannelsens materiale, didaktik og metode. Uddannelsen bygger på samarbejdende arbejdsformer og teoritilegnelse, caseanalyse og aktionslæring. Dette beskrives hos blandt andre Steen Beck i "Pædagogikum mellem teori og praksis", Frydenlund 2016.

Det er forskelligt, hvilke moduler, der tildeles merit for, og en meritkandidat vil derfor opleve at komme ind på etablerede hold på de almendidaktiske moduler. På de fagdidaktiske moduler kender kandidaterne ikke nødvendigvis på forhånd hinanden. Se desuden afsnit om uddannelsens opbygning.

Meritkandidater afslutter uddannelsen med den skriftlige prøve på samme vis som ordinære kandidater. På teoretisk pædagogikum vejledes ikke i opgaveskrivningen, men gennem arbejdet med aktionslæringen får kandidaterne i samarbejde med andre mulighed for at undersøge praksisfunderede problemstillinger i et teoretisk perspektiv.

Tilstedeværelse
  • For at en kandidat kan indstilles til den afsluttende prøve i teoretisk pædagogikum, skal kandidaten have deltaget i mindst 95% af undervisningen
  • UVM kan i særlige tilfælde dispensere for reglen om 95% tilstedeværelse, og hvis en skole ønsker at søge om dispensation, sendes en ansøgning til Undervisningsministeriet

  • Der registreres tilstedeværelse for hvert modul i uddannelsen, og både tilstedeværelse og fravær fremgår i Lectio

  • Kandidaten skal i Lectio angive årsagen til manglende tilstedeværelse

  • Sekretariatet giver løbende besked til skolen om kandidater med manglende tilstedeværelse