B2B&SCM

Business-to-Business Marketing & Supply Chain Management (B2B&SCM)

 

Gruppen har fokus på de netværk og forsyningskæder, som virksomheder indgår i.

 

Forskningsgruppeleder er professor Per Vagn Freytag.

 

Fokus og genstandsfelt

Business-to-Business Marketing & Supply Chain Management (B2B&SCM) gruppen har fokus på de netværk og forsyningskæder som virksomheder indgår i. Gruppen har et bredt fokus på forskellige brancher og virksomhedsstørrelser, men små og mellemstore virksomheders udfordringer og muligheder spiller en afgørende rolle i forskningen.

 

Sigtet med forskningen er generelt set at bidrage til den internationale erhvervsøkonomiske forskning om, hvordan virksomheder i deres inter- og intraorganisatoriske relationer søger at opnå konkurrencemæssige fordele. Antagelsen er, at den mest hensigtsmæssige positionering af en virksomhed i et netværk og dermed grundlag for opnåelse af en konkurrencemæssig fordel, kan opnås igennem en kombination af samarbejds- og konkurrencestrategier.

 

Karakteristisk for B-2-B og Supply Chain gruppen er også interessen for markedsdannelse og den afledte efterspørgsels betydning for udvikling af netværk og forsyningskæden samt samspillet og koordination mellem virksomheders indkøb og salg.

 

Eksempler på kerneforskningsområder indenfor business marketing er relationsledelse, erhvervsklynger, forretningsudvikling, design og innovation samt netværk. Inden for supply chain management er kerneområderne in- og outsourcing, strategisk sourcing, operations management og supply chain innovation.

Forskningsmetode

B2B&SCM-gruppen anvender et bredt udsnit af forskellige forskningsmetoder. Udgangspunktet for forskningen er grundige litteraturstudier, der bidrager med at identificere videnshuller og dermed et grundlag for at positionere den konkrete forskning.

 

Oven på litteraturstudierne arbejder gruppen med kvantitative forskningsmetoder til bl.a. at kunne afdække mere generelle mønstre og udviklingstender i og på tværs af brancher, forsyningskæder og netværk. Gruppen anvender også forskellige kvalitative forskningsmetoder (det kvalitative interview, aktionsforskning og casestudier).

 

Gruppen bidrager i et vist omfang til udvikling af kvalitative forskningsmetoder. Da interaktion med virksomheder og andre aktører spiller en væsentlig rolle for gruppens forskning, udvikles der til stadighed nye metodikker og konkrete metoder, som kan finde anvendelse i forbindelse med facilitering af forskellige former for forløb og workshops.

Formidling

I forskningsgruppen lægges der afgørende vægt på at forskningen har praktisk relevans og at forskningen kommer de centrale interessentgrupper til gode. Dette betyder også at der lægges vægt på forskellige former for formidlingsaktiviteter i form af workshops, seminarer, vidensdeling samt artikler i dagspressen og fagblade mv.

Forskningsgruppens uddannelsesaktiviteter

Forskningsgruppen bidrager til en lang række forskellige uddannelsesaktiviteter på forskellige niveauer. Der udbydes således fag på bachelor, HD-uddannelser, kandidatuddannelser, masteruddannelser og PH.D. niveauet.  Fagudbuddet strækker sig vidt inden for marketing og supply chain området. Endvidere varetager gruppen fag som ligger indenfor videnskabsteori og metode samt design.

 

I undervisningen lægges der vægt på at formidle viden på et højt niveau som afspejler den nyeste viden som findes internationalt. Særligt lægges der vægt på at inddrage de studerende aktivt i undervisning igennem praktiske eksempler, cases, virksomhedskontakt mv.

 

Målet er at studerende som har fulgt fag som forskningsgruppen udbyder har erhvervet viden og kompetencer som gør dem i stand til at forstå, analysere og handle i forhold til praktiske problemstillinger med udgangspunkt i en stærk teoretisk forankring.

Business-to-Business Marketing og Supply Chain Management

Fornavn EfternavnStillingTelefonEmail
Per Vagn Freytag Professor 65501380 
Anne-Mette Hjalager Professor 65504220 
Jan Stentoft Professor 65501370 
Ian Wilkinson Adjungeret professor  
Kristin B. Munksgaard Professor mso 65501467 
Bang Nguyen Professor mso 65503296 
Anna Marie Dyhr Ulrich Lektor 65501775 
Susanne  Gretzinger Lektor 65501753 
Svend Hollensen Lektor 65501218 
Mads Bruun Ingstrup Lektor 65501329 
Henry Larsen Lektor 65501648 
Ole Stegmann Mikkelsen Lektor 65501491 
Kristian Philipsen Lektor 65501376 
Pia Storvang Lektor 65501493 
Elin Brandi Sørensen Lektor 65501363 
Thorkild Knudsen Studielektor 65501428 
Roberto Mora Cortez Adjunkt  
Morten Brinch Postdoc 65501426 
Bo Mortensen Postdoc 65501461 
Mercé Bonjorn Dalmau Ph.d. studerende 65501373 
Sadia Soltani Ph.d. studerende