Igangværende ph.d.-projekter

Juridisk institut har i øjeblikket 14 ph.d.-stipendiater

 

Anna Holst Fyhn
Individualisering i formueretten
En analyse af det materielle indhold af individualiseringskravet i forskellige formueretlige sammenhænge 

Christian Jespersen
Koncernselskabers anvendelse af skattemæssige underskud i EU.

Daniel Skov
Misligholdelsesbeføjelser i lejeretten
En retsdogmatisk analyse af de lejeretlige misligholdelsesbeføjelser med basis i obligationsretten

Tilbudskonsortier – konkurrencebegrænsende aftaler eller værdiskabende samarbejder?

Lars Overmark
Misbrug af rettigheder og omgåelse af pligter i momsretten

Lisa Hjerrild
Retlige rammer for behandling af persondata i intelligente energinet 

Lone Hansen
Forventningserstatning og formueskade ved rådgiveransvar

Lotte Helms
Hvad forstås ved den rimelige tvivl i det danske retssystem, og hvilken betydning har det for vurderingen af beviser af overvejende subjektiv karakter?
En retsdogmatisk og retssociologisk behandling af det grundlæggende princip inden for strafferetten ”in dubio pro reo” i bevisbedømmelsen

Louise Damkjær Ibsen
Fintech: What is the impact of regulatory competition on financial supervision?

De retlige rammer for interoperabilitet i sundhedssystemer

Nanna Grønning-Madsen
Terrorforsæt – i retsdogmatisk belysning

Rasmus Horskjær Nielsen
Den retlige ramme for evaluering af tilbud 

Signe Jensen
ISM-koden – en retlig ramme for kvalitetsskibsfart?

Stine Piilgaard Porner Nielsen
Inklusion i velfærdsstaten: Socialrådgiveres påvirkning af stofbrugeres adgang til velfærdsydelser