Skip to main content

Refera fra Institutrådsmøde - Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS)

Inviterede: Elsebeth Stenager (KFL, Psyk. Region Syd), Christian Backer Mogensen (KFL, SHS), Jonna Skov Madsen (KFL, SLB), Torben Knudsen (KFL, SVS), Charlotte Simonÿ (KFL, NSR), Rikke Steensbjerre Møller (KFL, Filadelfia), Bibi Hølge-Hazelton (KFL, SUH), Lene Lauge Berring (KFL,Psyk. Region Sjæl.), Jonas Ahler (ph.d.-stud. NSR), Morten Lorentzen (ph.d.-stud., SHS),Malene Roland Vils Pedersen (vice-I-leder), Anitta Øhlenschlæger Johansen (adm. SVS), Julie Ramskov (adm. SHS), Randi Bilberg (adm. SLB), Malene Korsholm (adm. IRS), Kim Houlind (I-leder)

Afbud: Elsebeth Stenager, (Lene Lauge Berring), Malene Korsholm

Mødeleder: Kim Houlind

Referent: Lene Ververs

Dagsorden

1 Velkomst v/Kim

2. Bordet rundt – Nyt fra de enkelte sygehuse v/alle

Malene Roland takker af pr. 30.06.24 efter 3 år som vice-institutleder. Malene vil nu fokusere på sin egenforskningsvirksomhed. Kim takkede for indsatsen og nævnte, at på næste møde diskuteres opgaver for en viceinstitutleder.

Charlotte: Besøg af adjungeret professor Alison Hutchinson på SDU tirsdag d. 18.6. Alison sender en stor tak for en spændende dag. Næste besøg skal være mere arbejdsrelateret.

Det diskuteres om man kan lave fællesarrangementer i IRS for adjungerede samt udarbejde et mere struktureret program for besøg med tydeliggørelse af kobling mellem SDU og sygehusene. Kim opfordrer til at tage adjungerede med i forskning og fondsansøgninger.

3. Nye Koordinerende Forskningsledere i Institutrådet v/Kim

Drøftelse om genansættelse af koordinerende forskningsledere da der ikke ligger en klar køreplan. Stillingerne ønskes fremover opslået internt i samarbejde med SDU og sygehusene. Proceduren må dog gerne formaliseres og skrives ind i forskningsstrategien. SDU laver opslag (der er en funktionsbeskrivelse).

4. Valg til Institutråd v/Kim

Ledergruppen er på valg november 2024 og det er mest praktisk hvis nuværende gruppe opstilles på enfællesliste.

Proces:

  • 13.9. – valg udskrives til institutråd
  • 8.10 – lister med kandidater opstilles
  • 5.11 – deadline for at bekræfte man er opstillet

Vigtigt at alle har adgang til deres SDU-mail. Der udsendes mere information om valg og processen senere.

Kort diskussion vedr. phd. -studerende der er valgt til 2 år og stopper midt i en valgperiode. Kim vil lave en liste på 3-4 ph.d.-studerende således at de kan afløse hinanden.

5. Ny vicestudieleder for den syddanske kandidatuddannelse v/Kim

Der arbejdes med at besætte den ledige post som vice-studieleder.

6. Ph.d.-studerende med IRS stipendiat skal afregne ferie v/Kim

Manglende ferieindberetning fra ph.d.-studerende med stipendiat giver instituttet underskud - i alt kr. 714.900, - i2023. Det er vigtigt at der er opmærksomhed på, at alle melder ind og der evt. sendes remindere. Ferie placeres automatisk for andre i delansættelser – kan det gøres for Ph.d.-studerende?

7. Ansættelse af ph.d.-studerende i hele perioden på IRS, SDU v/Kim

Kim orienterede om lønmidler til den ph.d.-studerende placeres på IRS i hele ph.d.-forløbet. Efterfølgende drøftelse og kommentarer om de udfordringer det vil medføre, bl.a. at et evt. administrationsgebyr ikke vil falde i god jord på sygehusene; sygehusene giver underskudsgaranti; krav om ansættelse på sygehusene for at få del i puljen fra Regionen: sygehusene topper lønnen op (kan man ikke hvis SDU-ansat); arbejdsmiljømæssige aspekt; fastholdelse af ph.d.-studerende på sygehusene. Kim håber der kan findes tekniske løsninger.

8. Lektoransættelser v/Torben

Det opleves uhensigtsmæssigt, at lektorer og kliniske lektorer (læger) ikke ansættes på samme måde. Kliniske lektorer forsætter med en 100% ansættelse ved sygehuset, mens lektorer ansættes hhv. 80 % ved sygehuset og 20% ved SDU. Torben er optaget af at der er ens vilkår uanset ansættelse og faggruppe, Det vil give en ensretning med samme muligheder og rettigheder for andre faggrupper, fx mulighed for at blive lektor når man er sygeplejerske.

Systemet er ikke fulgt med tiden og der er andre problematikker at tage højde for. Bl.a.forskel i løn, krav om pædagogikum og ministerielle retningslinjer. Problematikken har været rejst før og den tidligere korrespondance efterlyses.

Kim vil tale med den kommende I-leder for Ki om et samarbejde og har nedsat en arbejdsgruppe hvor Torben, Bibi, Jonna og Randi har meldt sig. Forventet opstart efter sommerferien.

9. Fundsansøgninger og overhead v/Kim

Forskerstøtte mangler overblik over fondsansøgninger og skærper nu opmærksomhed på at alle ansøgninger, uanset om der er givet bevilling, skal indtastes i SDUpro. I opfordres til at indtaste allerede ved ansøgning. Alle forskere med tilknytning til SDU skal indberette uanset hvor der søges. Der ønskes mere tydelig information om dette således at alle er orienteret. Bibi opfordrer til at der laves et opslag på hjemmesiden.

Strategien er at øge den eksterne finansiering og på sigt vil der ansættes en fundraiser på alle institutter på SUND. Kim opfordrer til at koordinere ansøgninger, så I ikke konkurrerer indbyrdes om de samme midler.

Linket henviser til online kurser og omhandler indberetning af fondsansøgninger som alle forskningsledere og koordinerende forskningsleder skal deltage i. Kim vil bede om en ny runde med online kurser og sender ny invitation og datoer ud når det er klart. Forskerportalen til fundsansøgninger på SDU.

IRS finansieres til dels af overhead og ønsker at midlerne står på SDU. Overhead er 20% og deles med 10% til rektorog 10% til IRS. IRS’s midler bruges bl.a. til at afholde udgifter på fonde der ikke giver overhead, men som man ønsker at trække ind. IRS kan naturligvis ikke dække alt og især ikke med kort deadline.

10. Kortlægning af kritisk forskning på SDU v/Kim

Der er stor fokus på datasikkerhed og der kører pt. en kampagne på SDU hvor man er i gang med at kortlægge kritisk forskning. Kim skriver rundt og beder alle indmelde deres kritisk forskning. I kan læse mere på linket: Kritisk forskning

11. Administrative input v/Anitta, Randi og Julie

Ingen bemærkninger.

12. Yngre forskere v/Malene R.

Der er afholdt temadag for ph.d.er, postdocs og adjunkter d. 22. maj med temaet work/life balance med god feedback og respons. Carsten Salling har holdt oplæg på et lokalt sygehus om ’hvordan man træffer de gode beslutninger’.

13. Arrangementer ved IRS i 2024 v/Kim

Det er foreslået at temaet til institutforum d. 10. december 2024 bliver SDU’s nye uddannelsesstrategi samt lægeuddannelsen i Esbjerg. Merete Munk inviteres evt. med. Bibi vil gerne byde ind.

Studietur d. 3.oktober 2024 bliver til Sygehus Lillebælt - enten Vejle eller Kolding. Randi har tilbudt at hjælpe med program.

14. Evt.

Der blev spurgt ind til SDU’s deltagelse i Folkemødet på Bornholm, og om det er muligt for andre at deltage. Kim undersøger nærmere.

 

Næste institutrådsmøde:

29.08.24: Institutrådsmøde kl. 14.00-15.30. Virtuelt

 

Vigtige datoer for 2024:

  • 03.10.24: Studietur for institutråd 10.00-15.00 (inkl. institutrådsmøde kl. 13.00-15.00). Fysisk fremmøde
  • 10.12.24: Institutrådsmøde kl. 11.00-13.00 (før Institutforum kl. 14.00-18.30). Fysisk fremmøde
  • 10.12.24: Institutforum kl. 14.00-18.30. Sted: Nyt SUND, Odense.

Sidst opdateret: 03.07.2024