Skip to main content
DA / EN

Vision

Operationaliseringen af målsætningen sker via følgende mere konkrete delmål:

 • At skabe rammerne for et attraktivt forskningsmiljø i et internationalt samspil
  Alle forskere fra Ph.D.'er og opefter inddrages aktivt i miljøet. Faglig respons på og kritik af forskningen fremmes både gennem formelle arrangementer, såsom institutseminarer og det interne referee-system og uformelle strukturer, hvor forskerne ofte snakker sammen. Desuden fremmes deltagelse i netværk og udveksling af forskere fra andre miljøer, herunder internationale.

 • Satse på strategisk og anvendt forskning
  Den strategiske forskning sker inden for områder, der forventes at blive af betydelig vigtighed såvel internationalt som nationalt og sigter på at gøre det muligt at erhverve sig den nødvendige viden inden for området. Den strategiske forskning fokuserer på underliggende årsagssammenhænge, på agenternes adfærd og dermed på muligheder for effektivt at påvirke et fremtidigt forløb i en hensigtsmæssig retning. Den anvendte forskning sigter mod at skabe ny viden, der kan medvirke til løsning af konkrete her og nu problemer. Den strategiske og anvendte forskning supplerer gensidigt hinanden. Den strategiske forskningsindsats er en nødvendig forudsætning for at den anvendte forskning på længere sigt kan have den nødvendige kvalitet, ligesom den anvendte forskning giver inspiration og empirisk input til den strategiske forskning. Der lægges vægt på at analysere relevante forskningsområder og at fokusere på reelle samfundsproblemer, såvel på kort som på længere sigt.

 • Fortsættelse af en stor ekstern ressourcefremskaffelse
  En styrkeparameter for universiteterne i de kommende år vil blive fremskaffelsen af eksterne forskningsmidler. Da instituttet har denne ekspertise, vil det være naturligt at videreføre dette. En yderligere fordel er, at det kan være med til at sikre sammenhængen mellem den strategiske og anvendte forskning samt bidrage til at sikre relevans i den forskning der foregår.

 • Internationalt samarbejde
  Økonomerne ved instituttet har et omfattende internationalt samarbejde. Blot i de to seneste år har der været et formaliseret samarbejde med 28 forskere fra 13 forskellige institutioner fra 12 forskellige lande i 7 eksternt finansierede forskningsprojekter. Disse forskningsprojekter resulterer i en omfattende empirisk og teoretisk viden og danner dermed et godt fundament for forskningsarbejdet. Det internationale samarbejde betyder bl.a. at Ph.D. studerende ved instituttet har gode muligheder for et udlandsophold ved relevante udenlandske universiteter. Instituttet har gennem de seneste år hvert år været vært ved to årlige internationale workshops og to Ph.D. kurser med deltagelse fra en række lande såvel i som udenfor EU. Danske Ph.D. studerende har derved haft mulighed for at opnå kontakt med Ph.D. studerende indenfor relevante specialer fra en bred vifte af lande.