Skip to main content

Studienævn for Psykologi

Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførsel og udvikling af uddannelse og undervisning på psykologistudiet.

Det er studienævnet, som udarbejder forslag til studieordninger og eventuelle ændringer hertil, inden det videresendes til dekanens godkendelse. Studienævnet foretager ligeledes løbende evalueringer af studieordningerne, behandler klagesager og træffer beslutninger om dispensationsansøgninger.

Studienævnet skal derudover også høres om forslag til eller ændring af uddannelsesbekendtgørelser, forslag til generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning.

Studienævn for Psykologi mødes mindst seks gange om året for at diskutere og tage stilling til emner som udvikling af fag og uddannelse, udvikling og evaluering af undervisning samt dispensations- og meritansøgninger fra studerende.

Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførsel og udvikling af den uddannelse og den undervisning, som hører under studienævnet.

Medlemmer
Studienævn for Psykologi består af 8 medlemmer: 4 videnskabelige medarbejdere (undervisere) og 4 studerende. De videnskabelige medarbejdere vælges for 4 år ad gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år.

Medlemmer af Studienævn for Psykologi pr. januar 2024

Videnskabelige medarbejdere

Studerende

  • Beate Vang Tommerup (næstformand)
  • Asger Boisen Møller
  • Jeppe Hjelholt
  • Cirkeline Nellemann Hovgaard

Studiekoordinator

  • Karoline Vahle Olesen

Møde i Studienævnet for Psykologi, dagsorden.

Dagsorden 4. juni

I nedenstående skema finder du studienævnets mødedatoer og de aktuelle ansøgningsfrister.

Studienævnsmøde

Ansøgningsfrist

Fredag den 26. januar 2024

Fredag den 12. januar 2024

Torsdag den 29. februar 2024

Torsdag den 15. februar 2024

Mandag den 22. april 2024

Mandag den 8. april 2024

Tirsdag den 4. juni 2024

Tirsdag den 21. maj 2024

Torsdag den 29. august 2024

Torsdag den 15. august 2024

Mandag den 30. september 2024

Mandag den 16. september 2024

Tirsdag den 5. november 2024

Tirsdag den 22. oktober 2024

Torsdag den 5. december 2024

Torsdag den 21. november 2024

Din ansøgning, inkl. alle bilag, skal indsendes hurtigst muligt efter du er optaget på uddannelsen. Se årshjul for frister for indsendelse af ansøgninger til studienævnet. Meritsager kan jf. meritvejledningen tage længere tid at behandle.

Du kan forvente at modtage en skriftlig afgørelse på en ansøgning om dispensation inden for 14 dage fra studienævnsmødets afholdelse. Afgørelser bliver sendt til din studentermail.

Bemærk: Når du søger merit (både forhånds- og startmerit) skal du sende 1 samlet ansøgning med alle de fag, som du søger merit for. Det er ligeledes et krav, at du udfylder og vedhæfter et ækvivalensskema.

Det er ikke muligt at søge merit til specialet, jf. Uddannelsesbekendtgørelsen § 54, stk. 2: ”Et akademisk overbygningsprojekt eller et kandidatspeciale kan ikke meritoverføres til en anden akademisk overbygningsuddannelse eller kandidatuddannelse, hvis projektet eller specialet allerede danner grundlag for en betegnelse i en akademisk overbygningsuddannelse eller en kandidatuddannelse.” 

Meritvejledning

Ækvivalensskema til ansøgning om start- og forhåndsmerit.

 

Studienævnet har udarbejdet en samlet oversigt over den praksis de anvender når de behandler ansøgninger til studienævnet. Her kan du - ved en lang række ansøgningstyper - se hvad studienævnets holdning er og hvilke forhold der lægges vægt på ifm. behandling af ansøgningerne.

Studienævnets praksisbeskrivelse samt generel information om dispensationsansøgninger 

Studienævnsmøder i 2024

Studienævnsmøder i 2023

Studienævnsmøder i 2022

Studienævnsmøder i 2021

Studienævnsmøder i 2020

Studienævnsmøder i 2019

Studienævnsmøder i 2018

Studienævnsmøder i 2017

Studienævnsmøder i 2016

Studienævnet mødes 8 gange om året for at diskutere og tage stilling til bl.a. følgende forhold:

  • Udvikling af fag og uddannelse;
  • Udvikling og evaluering af undervisning;
  • Dispensations- og meritansøgninger fra studerende.

Studienævnet for Psykologi henholder sig til følgende forretningsorden.

Studienævnet for Psykologi har udarbejdet et årshjul. Se årshjulet for 2024.

Sidst opdateret: 19.10.2023