Skip to main content
Otte forskere får Carlsberg bevillinger 2021

Otte forskere får Carlsberg-bevillinger 2021

En række forskerne på Det Humanistiske Fakultet på SDU kan glæde sig særligt meget denne december. I denne uge fik de nemlig besked om, at de har modtaget en Carlsberg-bevilling til deres projekter.

Af Caroline Zoffmann Jessen, , 07-12-2021

From Tomboy to Killjoy: Affects, Temporalities and Materiality in Narratives of Non-Parenting

Lektor Camilla Schwartz, Institut for Kulturvidenskaber
Carlsberg Foundation Monograph Fellowships
Bevilling: 755.000 kr.

Flere og flere kvinder fravælger moderskabet og alligevel er de en forsømt gruppe inden for centrale humanistiske forskningstraditioner såsom kulturstudier og film- og litteraturvidenskab. Monografien har som hovedformål at inddrage barnfri kvinder i vores kulturelle fortolkning af senmoderniteten. Monografien undersøger, hvordan den barnfri kvinde traditionelt er blevet portrætteret i populærkulturen, herunder hvordan hun er blevet forbundet med forskellige myter og skræmmebilleder (kunstneren, femme fatale, heksen, kattedamen mm), og fremhæver samtidig centrale modfortællinger fra litteratur- og kulturhistorien. Et centralt argument i monografien bliver, at barnfri kvinder kan anskues som en queerfigur eller ”killjoyfigur”, der også med sit fravalg af moderskabet kan give nye perspektiver på forholdet mellem forestillinger om det gode liv og forestillinger om, hvad familie og slægtskab er.

Islamic Modernities in World Society. The Rise, Spread and Fragmentation of a Hegemonic Idea

Professor Dietrich Jung, Institut for Historie
Carlsberg Foundation Monograph Fellowships
Bevilling: 1,02 millioner kr.

Hvordan er man autentisk moderne? Med udgangspunkt i både sociologisk teori og et væld af empiriske kilder fra islamisk historie og nutidigt muslimsk liv, undersøger projektet den mangfoldighed af svar, som muslimer har givet på dette spørgsmål. Monografien vil argumentere for, at vi gennem det tyvende århundrede kan observere fremkomsten af en hegemonisk idé, ifølge hvilken forbindelsen til islamiske traditioner giver projekter af muslimske moderniteter en form af kulturel autenticitet. Bogen sigter mod at yde et væsentligt bidrag til både sociologisk teori og islamstudier.

Design as Somatic Expertise: The Users Body and Well-Being in Design Today

Lektor Harun Kaygan, Institut for Design og Kommunikation
Carlsberg Foundation Young Researcher Fellowships
Bevilling: 4,03 millioner kr.

Designede produkter, eksempelvis smartphones og medicinsk udstyr, kan både spore og forsøge at påvirke brugernes vaner, følelsesmæssige tilstande og kropslige processer. I designprocesser af produkter – fra belysning til legetøj – koncentreres indsatsen om at gøre brug af den viden, der er tilgængelig om brugerens handlinger og velvære. I lyset af denne udvikling kan  der argumenteres for, at designere i stigende grad betragter sig selv som fagfolk, der fokuserer på brugernes krop og trivsel i en samfundsmæssig sammenhæng, der er formet af en ”markedsgørelse”, forbrugeransvar samt de teknologiske ændringer, der har gjort den omfattende anvendelse mulig. I projektet analyseres det også, på hvilke måder design moraliserer over og former brugernes kroppe.

Freedom from Democracy and Ideal Monarchical rule in Cassius Dio's Roman History

Lektor Jesper Majbom Madsen, Institut for Historie
Carlsberg Foundation Monograph Fellowships
Bevilling: 793.000 kr.

Ligesom vestlige kommentatorer i dag er bekymrede over de udfordringer, som demokratiet står over for, søgte historikere og politiske tænkere i det kejserlige Rom også efter måder at organisere en mere stabil og inkluderende form for monarki, som var deres fortrukne styreform. Det 3. århundredes romerske historiker Cassius Dio var ingen undtagelse. Også han foretrak monarkiet frem for Roms republikanske styre. Men han går videre end de fleste af Kejsertidens politiske tænkere både i sin beretning om, hvor historisk ustabilt og farligt Roms republikansk styre havde vist sig at være, og i at forsøge at fremme en form for monarki, hvor kejsere havde uindskrænket magt. I bogen diskuterer jeg, hvorfor Dio argumenterer for en autokratisk styreform på et tidspunkt, hvor Rom (i hans øjne) blev regeret af den ene uegnede tyranniske kejser efter den anden.

New Work, New Reading
Postdoc Mathies Græsborg Aarhus, Institut for Kulturvidenskaber

The Carlsberg Foundation Internationalisation Fellowships
Bevilling: 700.000 kr.

Projektet ”New Work, New Reading” undersøger, hvordan læsning af litteratur ændrer sig i takt med ændringer på arbejdsmarkedet. Hvad er der sket med vores læsevaner efter at arbejdet er blevet mere prekært og digitalt? Ved hjælp af surveys og digitale metoder, som bruger data til at forstå læsevaner, vil projektet udforske de måder, hvorpå læsning tilpasser sig de nye arbejdsvilkår.

Perpetrator Fiction and the Future of the Holocaust

Lektor Moritz Schramm, Institut for Kulturvidenskaber
Carlsberg Foundation Monograph Fellowships
Bevilling: 789.000 kr.

Monografien sigter efter at analysere og kontekstualisere den nye ’gerningsmandslitteratur’, der de seneste år har vundet udbredelse i den internationale litteratur: romaner, der italesætter de nazistiske forbrydelser gennem de nazistiske gerningsmænds perspektiv, ofte med eksplicitte skildringer af nazismens voldsomme grusomheder. I stedet for at læse gerningsmandslitteraturen som udelukkende provokerende og sensationslystne værker, eller som litterære forsøg på at ’menneskeliggøre’ gerningsmænd, fokuserer monografien på romanernes etiske implikationer, og især på ’gerningsmandslitteraturens’ forsøg på at sætte fokus på historiens moralske og etiske konsekvenser, især for nutidige og kommende generationer.

The Henrik Pontoppidan Text Corpora and Database

Professor Nils Gunder Hansen, Institut for Kulturvidenskaber
Research Infrastructure
Bevilling: 115.000 kr.

Projektet ”The Henrik Pontoppidan Text Corpora and Database” er et samarbejde mellem centeret og Syddansk Universitetsbibliotek, og det har til formål at samle og registrere al tilgængelig litteratur om og af Henrik Pontoppidan og gøre det tilgængelig i digital form. Litteraturen gøres først og fremmest tilgængelig i en bibliografisk database, som, under hensyntagen til copyright, skal indeholde digitale udgaver af de enkelte tekster, der sikrer, at de kan tilgås ved hjælp af digitale analysemetoder (Digital Humaniora). Projektet har primært til formål at understøtte Centerets arbejde med Pontoppidan, men et sekundært formål er også at understøtte arbejdet med digitale litteraturstudier i Danmark, bl.a. ved at skabe et tilgængeligt tekstkorpus, som kan bruges til at træne computermodeller på.

 

Et stort og hjerteligt tillykke!

Alternative Archaeology: Modern Myths About the Distant Past

Professor Olav Hammer, Institut for Historie
Carlsberg Foundation Monograph Fellowships
Bevilling: 912.000 kroner.

Vi lever i en tidsalder, der præges af ”fake news” og af en mistro i dele af befolkningen imod videnskaben og den akademiske forskning. Projektet ”Moderne myter om den fjerne fortid” undersøger en af de mange arenaer, hvor denne mistro viser sig: Kampen om, hvordan mennesket fjerne fortid så ud. Det er et emne, der i første omgang måske mest interesserer arkæologer og historikere, viser sig at være en kampplads for en række forskellige ideologier. Projektet kortlægger ideologierne og undersøger, hvordan de har fundet vej ud i populærkulturen og til dele af befolkningen.

Carlsbergfondet uddelte i 2021 rekordstort millionbeløb til dansk grundforskning

  • 292 af Danmarks mest idérige og visionære forskere modtog en forskningsbevilling fra Carlsbergfondet.
  • I alt uddeles der 456 millioner kroner, hvoraf 200 millioner kroner alene går til forskning inden for humaniora og samfundsvidenskab.

Se de andre bevillinger til SDU på Carsbergfondets hjemmeside.

Redaktionen afsluttet: 07.12.2021