Skip to main content
DA / EN

Eksamensklager

Som studerende kan der være situationer i forbindelse med eksamen, hvor du ikke synes, du er blevet behandlet rigtigt. Reglerne for hvordan du klager - og hvordan klagen behandles - findes i bekendtgørelserne vedrørende henholdsvis:

Visualisering af processen for eksamensklage

Vejledning for eksamensklage

Vejledning om indgivelse af en eksamensklage

Inden du klager, er det en god idé at snakke med eksaminator for at få uddybet begrundelsen for bedømmelsen. Vær opmærksom på, at du ikke har krav på en skriftlig begrundelse.

Vær også opmærksom på, at klagefristen skal overholdes selvom du ikke har nået at få svar fra eksaminator. Der er intet til hinder for, at du sender din klage, selv om du ikke har talt med eksaminator.

Du bør også overveje, hvad du vil have ud af klagen. Håber du på at få vurderet eksamen igen med henblik på at få en bedre bedømmelse? Eller håber du på en ny eksamen?

Klagefrist:
Klagen skal være indgivet senest to uger efter offentliggørelse af bedømmelsen. Datoen for offentliggørelse er:

  • For mundtlige eksaminer den dato, hvor du er til eksamen
  • For skriftlige eksaminer den dato, hvor eksamensresultatet er blevet offentliggjort via Studenterselvbetjening – dog tidligst den dato for offentliggørelse, der fremgår af eksamensplanen

Din eksamensklage skal indleveres via SPOC.

(Hvis du ikke er studerende på SAMF kan du ikke indsende din klage via SPOC. Din eksamensklage kan i stedet indsendes pr. mail til samfklager@sam.sdu.dk)

Vær opmærksom på, at du skal angive, hvilke(t) forhold du ønsker at klage over og begrunde din klage tilsvarende.

Al korrespondance i forbindelse med din klage vil ske via SPOC.

Din klage bør være begrundet. Dette betyder f.eks. at det ikke er nok at skrive, du bør have en højere karakter, fordi du har fulgt med i undervisningen eller at dine medstuderende har fået højere karakter for samme præstation og lignende.

Jo mere præcis og udførlig din klage er omkring din eksamenspræstation, jo større krav stiller det til bedømmernes svar på din klage.

Sagsbehandling fra klage til afgørelse

Når vi modtager din klage, starter vi med at undersøge, hvorvidt klagefristen er overholdt. Hvis det ikke er tilfældet, kan vi træffe afgørelse om, at afvise yderligere behandling af din klage. 

Hvis klagefristen er overholdt, vil du inden for få dage modtage en kvittering for modtagelsen af din klage inkl. information om den videre sagsbehandlingsproces.

 

Hvis klagen vedrører eksaminationsgrundlaget (eksamensspørgsmål, opgaver herunder dets forhold til pensum), bedømmelsen eller eksamensforløbet sendes klagen til de oprindelige bedømmere. Bedømmerne har almindeligvis 2 uger fra de har modtaget klagen til at afgive en udtalelse om klagen til fakultetet.

Herefter får du mulighed for at kommentere bedømmernes udtalelse. Hvis fakultet skønner, at dine eventuelle kommentarer indeholder nye oplysninger, kan der i nogle tilfælde være behov for en ny høringsrunde. Så vil dine kommentarer blive sendt til bedømmerne for supplerende udtalelse, og du får efterfølgende mulighed for at kommentere igen.

Afhængig af indholdet af din klage kan der også være behov for at indhente udtalelse fra andre aktører, eksempelvis Teknisk Service (eksamensvagt), IT-service eller studieadministrative medarbejdere. Disse udtalelser indgår i sagsbehandlingen på samme måde som udtalelser fra bedømmere og du får også mulighed for at kommentere på dem.

Vær opmærksom på, at du må forvente at vi har brug for nogle dages sagsbehandlingstid til at indhente og vurdere modtagne udtalelser og kommentarer.

Når vi vurderer, at din sag er fuldt oplyst får du besked om, hvornår du kan forvente at modtage en afgørelse. Afgørelsestidspunktet afhænger af, hvor mange andre sager, der er under behandling på det pågældende tidspunkt.

Som afslutning på sagsbehandlingen af din eksamensklage træffer fakultetet en afgørelse, og den kan få et af følgende udfald:

  • Tilbud om ny bedømmelse af en skriftlig prøve (ombedømmelse ved nye bedømmere), dog ikke ved mundtlige prøver
  • Tilbud om ny eksamen eller prøve (omprøve)
  • En kombination af de øvrige tre afgørelsesmuligheder, hvis eksamen eller prøven omfatter en skriftlig opgavebesvarelse med mundtligt forsvar, eller
  • At du ikke får medhold i klagen

Hvis afgørelsen går ud på tilbud om ombedømmelse eller omprøve, skal du være opmærksom på, at ombedømmelsen eller omprøven kan resultere i en lavere karakter.

Hvis afgørelsen går ud på, at du ikke får medhold i klagen, kan du indbringe afgørelsen af faglige spørgsmål for et ankenævn.

Hvis du er dumpet eksamen og har klaget over afgørelsen, bør du alligevel tilmelde dig reeksamen.

På den måde kommer du ikke bagud i studierne i tilfælde af, at du ikke får medhold i klagen.

Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere informationer, kan du henvende dig til Legalitetsteamet, samfklager@sam.sdu.dk

Angiv dit telefonnummer i mailen, hvis du ønsker en opringning, så kontakter vi dig hurtigst muligt!

Indgiv eksamensklage

Er du ikke studerende på SAMF? Så tjek ”Du udfylder din klage.

Klik Her

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Eksamensklager

  • Campusvej 55
  • Odense M - 5230
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 01.07.2024