Skip to main content

Fremtidens Universitet

Velkommen til Symposium om Fremtidens Universitet 

Du kan se alle paneldebatter og oplæg fra arrangementet her

Information

1. Program for dagen

09:30-10.00: Registrering og kaffe 

10.00-10.10:
Velkomst ved Professor Niels Vestergaard, Syddansk Universitet

10.10-10.55: 
Universitetets fremtid 
v. Professor Maja Horst, Københavns Universitet                           

10.55-11.05: Kort pause

11.05-11.50:
Paneldebat med Professor Maja Horst (Københavns Universitet), Jørgen Rosted (Cand. polit. Økonomi, Københavns Universitet), Lektor Villy Søgaard (Syddansk Universitet), Lektor Casper Sylvest (Syddansk Universitet) og Professor Alan Irwin (Copenhagen Business School) 
Panel leder er Dekan Nikolaj Malchow-Møller, Syddansk Universitet.

11.50-12.30: Frokost

12.30-13.20: 
The campus university and its region - Lessons from the UK
v. Professor David Charles, Northumbria University

13.20-13.40: Kaffepause

13.40-14.10: 
Fremtidens Universitet

v. Jesper Frost Rasmussen, borgmester, Esbjerg Kommune

v. Michael Eirup, HQSE & Training Manager, Kvist Industries

v. Henrik Böhmer, Energy Innovation Cluster

14.10-14.20: Pause


14.20-15.10:
Paneldebat med Jesper Frost Rasmussen (Borgmester), Michael Eirup (HQSE & Training Manager, Kvist Industries), Henrik Böhmer (Energy Innovation Cluster), Anna-Marie Bloch Münster (Sydvestjysk Sygehus) og Ole Skøtt (Campusdekan). 

Panel leder er Susanne Nordenbæk, Business Esbjerg.

15.15-15.30:
Opsamling og afrunding på dagen v. Lektor Villy Søgaard, Syddansk Universitet

2. Baggrund for symposiet

Fremtidens universitet – universitetets fremtid 

 

Der er langt fra fortidens elfenbenstårne til nutidens universiteter. Langt flere får i dag en akademisk uddannelse. Det har skabt rum for regionale campusuniversiteter som f.eks. SDU og Aalborg Universitet, begge med afdelinger i Esbjerg. Også forskningsomfanget er øget. Forskningen finansieres i stigende grad af eksterne midler, især fra private fonde, og såvel forskning som undervisning er i dag internationaliseret i langt højere grad end tidligere. Udviklingen er fra politisk side blevet fulgt op af en række tiltag for at sikre kvaliteten og relevansen af såvel forskning som uddannelse. Universiteterne har fået eksterne bestyrelser, de er blevet sammenlagt med sektorforskningsinstitutter og varetager i stort omfang også forskningsbaseret myndighedsbetjening. 

 

Tanken med symposiet er at anlægge et helikopterperspektiv på udviklingen. Hvor er vi på vej hen? Og ikke mindst: hvor ønsker vi at komme hen med universiteterne i almindelighed og med Esbjerg Campus i særdeleshed? 

 

Universitetets roller 

Den første præsentation af professor Maja Horst (el. Alan Irwin) giver et overblik over de moderne universiteters mange roller. På forskningssiden rejser disse en række spørgsmål, f.eks. vedrørende: 

· Samspillet mellem universiteter, sektorforskning og virksomhedsforskning 

· Forholdet mellem konkurrenceudsatte, eksterne midler, som skaber dynamik, og faste bevillinger, som giver grundlag for langsigtet kompetenceopbygning. 

· Forholdet mellem kommercialiseret videnproduktion og det klassiske syn på viden som et offentligt gode 

· Forskningen som baggrund for offentlig debat og politiske beslutninger (myndighedsbetjening) 

· Forskningsfriheden og den eksterne projektfinansiering (såvel privat som offentlig) 

· Skal alle universiteter spille alle roller og løse alle opgaver eller skal universiteterne have en arbejdsdeling? 

 

På undervisningssiden kan vigtige spørgsmål dreje sig om: 

· Behovet en særlig indsats for unge fra uddannelsesfremmede hjem 

· Professionsrettede uddannelsers behov for at være såvel praksis- som forskningsbaserede 

· Uddannelsesprofilen på den enkelte campus og den lokale eller regionale efterspørgsel efter arbejdskraft. 

 

Campusuniversitetet og dets region

Specielt små campusser som dem i Esbjerg har en udfordring i at sikre finansieringen af uddannelser med færre studerende end på de større campusser, når den sker på basis af studenteroptaget (STÅ-midlerne). Hidtil har internationale studerende på kandidatuddannelserne bidraget væsentligt til det fornødne volumen i Esbjerg. 

 

Professor David Charles (Northumbria University) har i sin forskning set nærmere på de britiske erfaringer med campusuniversiteter. Klassiske universiteter er hierarkisk organiserede, hvilket kan give anledning til dilemmaer mht. profileringen af de enkelte campusser. Eksempelvis er mange universiteter forståeligt nok tilbageholdende med at have parallelle forsknings- og undervisningsmiljøer, hvilket i nogen grad nødvendiggøres af behovet for at udbyde sammenhængende undervisningsforløb lokalt. Han peger desuden på et skisma mellem ønsket om at udbyde brede uddannelser til den regionale ungdom og behovet for specialisering a.h.t. samspillet med regionale erhvervsklynger. 

 

“The University of our dreams” 

I den tredje præsentation får forskellige eksterne parter ordet for at give deres bud på hvilket Universitet, de kunne ønske sig. Hvad er deres erfaringer mht. studenterpraktikanter og kandidater fra universitetet. I hvilket omfang har de draget nytte af universiteternes forskning? Hvordan forholder de sig til de dilemmaer, der er omtalt i de tidligere oplæg (– f.eks. mht. behovet for ekstern finansiering vs. faste basismidler, behovet for generelle vs. lokalt tilpassede uddannelser, rammerne for forskningsfrihed ved ekstern finansiering)? Skal et regionalt campusuniversitet være både et klassisk universitet og samtidig rettet mod det lokale erhvervsliv? Eller skal et lokalt universitet skabe grundlag for at regionens borgere kan leve et ’godt’ liv?

3. Oplægsholdere

Oplægsholdere og titler

Professor Maja Horst, Københavns Universitet: Universitetets fremtid

Maja Horst er uddannet cand. comm. og Professor i Forskningskommunikation ved Københavns Universitet. Maja Horst har en ph.d. fra Copenhagen Business School, hvor hun også har været adjunkt, lektor og ph.d.-skoleleder. Maja Horst er desuden medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber, Associate director of Virtual Institute of Responsible Innovation og dommerformand for Informations PhD Cup.

 

Jørgen Rosted, Cand. polit. Økonomi fra Københavns Universitet

Jørgen Rosted er uddannet økonom og arbejdede i Det økonomiske råd fra 1971-76. I 1976 kom han til Finansministeriet, hvor han var ansvarlig for indførelsen af samfundsøkonomiske modeller. I perioden 1971-86 var han desuden underviser ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet. Fra 1993-2001 var han departementschef i Erhvervsministeriet. Han har siden været tilknyttet bl.a. FORA, INDEX og Dansk Design Center. For nylig udgav han sammen med tidligere overvismand Chresten Sørensen bogen "Fundamentet under EU vakler"

 

Professor David Charles, Northumbria University: The campus university and its region - lessons from the UK

David Charles er professor i Enterprise and innovation ved universitetet i Northumbria, England. Han er uddannet geograf og har tidligere været forskningsleder ved Lincoln International Business School. Professor Charles har en lang karriere bag sig som forsker ved Centre for Urban and Regional Development Studies i Newcastle, som professor i innovation ved handelshøjskolen i Newcastle og som forskningsleder ved Curtin University i Perth, Australien.

 

Borgmester Jesper Frost Rasmussen, Esbjerg Kommune: Fremtidens universitet: Vores drømmeuniversitet

Jesper Frost Rasmussen er borgmester i Esbjerg, valgt for partiet Venstre. Han er desuden medlem af bestyrelserne for bl.a. Business Esbjerg, Esbjerg Havn, Esbjerg Seminariums Uddannelsesfond samt medlem af repræsentantskabet for Kommunernes Landsforening og Syddansk Universitet. Jesper Frost Rasmussen har en bred erfaring fra det private erhvervsliv. Politisk har han ikke mindst markeret sig m.h.t. den geografiske fordeling af offentlige midler i Danmark.

 

HQSE & Training Manager Michael Eirup, Kvist Industries: Fremtidens universitet: Vores drømmeuniversitet

HQSE (Health, Quality, Safety and Environment) manager i Kvist Industries, Årre. Virksomheden fremstiller møbler designet af bl.a. Børge Mogensen, Hans Wegner, Arne Jacobsen og Piet Hein. Michael Eirup har tidligere arbejdet hos Dansk Industri, Arbejdstilsynet og Mellemfolkeligt Samvirke. Han er uddannet ingeniør fra Københavns Maskinmesterskole og har taget en MPA ved CBS. Han har stærkt optaget af bæredygtighed og har bl.a. skrevet om cirkulær økonomi.

 

Alumne fra SDU, Henrik Böhmer, Energy Innovation Cluster: Fremtidens universitet: Vores drømmeruniversitet

Henrik Böhmer har en BA i biologi fra Aarhus Universitet og blev i 2016 MA i miljø- og ressourcemanagement fra SDU i Esbjerg. Fra 2015-16 var han assisterende projektleder på et projekt i Esbjerg Kommune, hvor man i Tjæreborg afprøvede forskellige muligheder for at genanvende organisk affald til biogasproduktion. Henrik Böhmer er i dag projektleder ved Energy Innovation Cluster i Esbjerg.

 

Professor Alan Irwin, Copenhagen Business School

Alan Irwin er professor ved Institut for Organisation ved CBS. Fra 2015-18 var han vice-præsident for Entrepreneurship and Innovation. Fra 2007-14 var han forskningsdekan samme sted. Han har tidligere været professor i Science and Technology Policy og dekan for Social and environmental studies ved universitetet i Liverpool. Han er desuden medlem af det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og æresdoktor ved universitetet i Göteborg.

4. Paneldeltagere
5. Praktisk Information

Tid: 28. januar 2019 - kl. 09.30

Sted: Syddansk Universitet, Esbjerg, 6700, Niels Bohrs Vej 9, Auditorium

Tilmelding: Lukket for tilmelding

Pris: Arrangementet er gratis

Afbud: Såfremt du bliver forhindret i at deltage, bedes du venligst kontakte Judith Parus  

Yderligere information: Skulle du have yderligere spørgsmål, kontakt da Judith Parus

6. Forplejning

Kl. 09.30: Ved ankomst serveres der kaffe/the og kage

Kl. 12.00: Frokost

Kl. 13.50: Kaffe/the og frugt

7. Kontakt

Spørgsmål vedrørende det faglige indhold: Lektor Villy Søgaard

Spørgsmål vedrørende det praktiske: Judith Parus

 

 

 

Baggrund for symposiet

Hvad vil universiteterne selv med de regionale campusser? Og hvad vil regionens borgere, studerende og erhvervsliv med dem?

Læs mere