Hvordan får jeg professionel hjælp?

Henvisning til psykolog

Henvisning til en psykolog får man hos sin praktiserende læge. Din læge vil ud fra en samtale med dig, vurdere om du opfylder de betingelser, der stilles for at man kan få tilskud til psykologhjælp via Sygesikringen. Som udgangspunkt skal man henvende sig inden for 6 måneder efter hændelsen og falde ind under en af følgende persongrupper. Listen er resultatet af en overenskomst mellem Sygesikringen og Dansk Psykolog Forening.

  1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre
  2. Trafik- og ulykkesofre
  3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
  4. Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
  5. Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
  6. Pårørende ved dødsfald
  7. Personer, der har forsøgt selvmord
  8. Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
  9. Personer, der inden det fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb (denne gruppe er undtaget fra tidsgrænsen på 6 måneder)
  10. Personer mellem 18 og 37 år med en let til moderat depression


Tilskuddet fra Sygesikringen dækker 60 % af omkostningerne til psykolog. Din andel af regningen bliver ca. 300 kr. pr. time (2010-priser). Der kan maksimalt henvises til 12 konsultationer hos psykolog, dog kan personer med let til moderat depression genhenvises til yderligere 12 konsultationer.  

Hvad er en krisepsykolog?

Psykolog er en beskyttet titel. Det vil sige, at kun personer, som har gennemført universitetsuddannelsen cand.psych., cand.pæd. eller mag.art. i psykologi har ret til at kalde sig psykologer.

Krisepsykologer er psykologer, som i deres videreuddannelse har specialiseret sig i psykotraumatologi (krisepsykologi). Disse psykologer har derfor særlig erfaring med behandling af personer, der har været udsat for en traumatiserende hændelse.

På siden www.psykologeridanmark.dk kan du søge efter en psykolog med specialistuddannelse i psykotraumatologi, og læse mere om, hvad psykologer med speciale i psykotraumatologi kan.

Andre muligheder for at få hjælp

Nogle mennesker vil stå i den situation, at de ikke er dækket ind under Sygesikringen og derfor selv skal betale udgifterne, hvis de ønsker psykologhjælp. Det kan føles dybt uretfærdigt at stå i en krise, som ikke er med på Sygesikringens liste eller blot falder for tidsfristen.

Kan du ikke få tilskud, kan du tale med din læge om, hvilke alternativer du har. I nogle tilfælde yder arbejdspladsen eller socialforvaltningen hjælp til krisebehandling. Nogle private ordninger yder også tilskud til psykologhjælp, bl.a. forsikringsselskabet Falck og Sygeforsikringen Danmark (dog kun hvis du er henvist under den offentlige sygesikringsordning) Orienter dig hos selskabet, for at høre om du er dækket ind. Dertil findes der mange foreninger og centre, som yder hjælp til traumatiserede, ofte i form af telefonrådgivning, gruppesamtaler eller enkelte personlige samtaler. På temasiderne kan du finde links til nogle af disse foreninger.

Der er stadig stor debat om, hvilke personer, der har brug for krisehjælp – nogle mener, at befolkningen efterhånden pakkes ind i vat, mens andre mener, at nogle af de personer som falder uden for 'kategorien' også har et reelt behov for krisehjælp. Det er Videnscentrets målsætning at skabe og udbrede større viden om psykotraumatologi for at sikre, at der ydes den rette hjælp til de personer, der har brug for det.