Skip to main content

Foresight- og landskabsanalyser

SPD-teamet kigger ud i samfundet og analyserer landskabet inden for det fagområde, du ønsker undersøgt.

 

Vi gør det med henblik på at identificere potentielle samarbejdspartnere, konkurrenter, overlap eller huller i markedet samt hvilke interessenter er essentielle for dit projekt og i hvilken retning området bevæger sig.


Case: Godt liv

Godt liv er et nationalt strategisk forsknings- og implementeringsprojekt inden for den offentlige sundhedssektor. Projektet har til formål, at udvikle, afprøve og implementere en forskningsevidensbaseret model for en styrket national indsats over for borgere med kroniske livsstilsrelaterede sundhedsudfordringer.

 

SPD foretog en interessent- og landskabsanalyse af de nuværende offentlige sundhedstilbud udført af regioner, kommuner og privat praktiserende aktører. Som en del af analysen blev henvisningsveje, ydelsesoverenskomster, kliniske retningslinjer, organisering samt aktiviteter omkring udvikling og videndeling i sektoren kortlagt.

Patientinteressenter og -organisationer blev inddraget i projektudviklingen hvilket bidrog til at konsekvenserne for borgere, operatører og samfundet som helhed blev opsporet og indtænkt i højere grad. Projektets partnerkreds blev efterfølgende kraftigt udvidet og de vigtigste interessenter inddraget i udviklingen af projektet og dets mål.


Case: Kunstig Intelligens i offentlig forvaltning
I forbindelse med en tværfaglig forskningsansøgning vedr. ”data og demokrati”, foretog SPD en analyse af brugen af kunstig intelligens og digitalisering i borgerrettede projekter inden for den offentlige sektor.

Analysen indeholdt en kortlægning af signaturprojekter i Kommuner og Regioner, som afprøver kunstig intelligens på områder, hvor der er et potentiale for at løfte kvaliteten og kapaciteten i fremtidens offentlige sektor. Derudover indeholdt analysen en mapping af de styrelser og øvrige offentlige aktører, som er langt fremme med brugen kunstig intelligens.

Analysen blev foretaget ved hjælp af desk research samt inddragelse af relevante nøgleaktører, herunder Digitaliseringsstyrelsen, øvrige relevante styrelser samt brancheforeninger.


Case: Indtægtsdækket virksomhed via SKI – Statens og Kommunernes Indkøbsservice
For at matche SDU-forskere med offentlige kunder om løsning af en opgave inden for SKI-aftalens rammer har SDU foretaget en analyse af landskabet både eksternt og internt. 

 

Den interne analyse har taget udgangspunkt i de særlige styrkepositioner SDU har, i forhold til andre leverandører i SKI og de forskningsemner hvor vi har en særlig position i Danmark. Herefter har vi identificeret de forskningsenheder eller grupper der arbejder med emnet og har interessere i at bringe den viden ud i samfundet via konsulentarbejde. 

 

Den eksterne analyse har primært handlet om at identificere potentielle kunder med behov der matcher SDU’s kompetencer, men også om at kortlægge arbejdsgangene ifm. indkøb af konsulentydelser i disse organisationer. 

 

Sidst opdateret: 22.08.2023