Skip to main content

Impact er i stigende grad en betingelse for at få midler til din forskning. Derfor er der brug for at din forskning involverer og inddrager eksterne samarbejdspartnere og at resultaterne kommer ud og skaber værdi i samfundet.

SPD-teamet i RIO kan understøtte dine forskningsprojekter både i initierings- og konsolideringsfasen. Vi kan være fødselshjælpere, sparringspartnere og facilitatorer på de projekter, der understøtter SDU’s overordnede strategi og SDG-målsætning.

I hovedtræk kan SPD-teamet hjælpe dig med:

SPD-teamet kigger ud i samfundet og analyserer landskabet inden for det fagområde, du ønsker undersøgt.

 

Vi gør det med henblik på at identificere potentielle samarbejdspartnere, konkurrenter, overlap eller huller i markedet samt hvilke interessenter er essentielle for dit projekt og i hvilken retning området bevæger sig.

 

Case:

Nationalt forsknings- og implementeringsprojekt inden for den offentlige sundhedssektor.

SPD foretog en interessent- og landskabsanalyse af de nuværende offentlige sundhedstilbud udført af regioner, kommuner og privat praktiserende aktører. Som en del af analysen blev henvisningsveje, ydelsesoverenskomster, kliniske retningslinjer, organisering samt aktiviteter omkring udvikling og videndeling i sektoren kortlagt.

Patientinteressenter og -organisationer blev inddraget i projektudviklingen hvilket bidrog til at konsekvenserne for borgere, operatører og samfundet som helhed blev opsporet og indtænkt i højere grad. Projektets partnerkreds blev efterfølgende kraftigt udvidet og de vigtigste interessenter inddraget i udviklingen af projektet og dets mål. 

Gennem foresight-, stakeholder- og landskabsanalyser biddrager SPD til at tydeliggøre den kontekst dit projekt kan indgå i.

 

Samtidig hjælper SPD-teamet dig med at afklare potentielle samarbejdsrelationer både internt på SDU og med eksterne partnere samt facilitere møder og matchmaking mellem dig og parterne.

Både nationalt og internationalt kan SDP-teamet hjælpe dig med at få skruet et stærkt og bæredygtigt konsortium sammen med såvel offentlige myndigheder og forskningsinstitutioner som med private aktører.

I projektets indledende faser kan du få SPD-teamet til at medvirke i udviklingen og udarbejdelse af koncepter, positionspapirer, projektudkast og oplæg til strategiske funding- og samarbejdsmuligheder, herunder konkrete kortlægninger, vejledninger og anbefalinger.

SPD-teamet kan bidrage med vurderinger og sparring i forhold til organisering af projektudviklingsforløbet, afklaring af mulige tværfaglige styrker på SDU, involvering ekstern bistand, output, implementeringsmodel hos projektpartnere og effekter for partnere og forbrugere, herunder risiko- og succesvurderinger for projekterne, estimering af ressourcer, identifikation af nøglepersoner hos interessenter.

SPD-teamet kan også hjælpe med dig med opbygning af en effektiv governancemodel for projektledelse og -organisering.

I bund og grund tilbyder vi dig sparring og rådgivning i projektets opbygningsfase. 

SPD-teamet kan hjælpe dig med at tilrettelægge en proces, der mobiliserer deltagerne omkring den konkrete udviklingsaktivitet.

 

Vi kan hjælpe med at skræddersy og facilitere dialogen og skabe en involverende og engagerende proces, der kan medvirke til at løse problemer og kvalificere løsninger.

 

Med udgangspunkt i dine ønsker til processen giver vi sparring på hvem der skal involveres og hvordan forløbet skal skrues sammen for at resultatet bliver et klart udgangspunkt for dit videre arbejde. 

SPD-teamet understøtter forretningsudvikling med fokus på at skabe forståelse for gældende markedsforhold, værdikæder og udækkede behov, potentiale for øget kunde-/forbrugertilfredshed samt effektivisering og værdiskabelse for operatører og samfundet som helhed.

Forretningsudvikling foregår i tæt samarbejde med dig som projektejer og de projektpartnere, der skal realisere og nyttiggøre de forventede resultater af samarbejdsprojekterne, og indebærer f.eks. udarbejdelse af interessent-, potentiale- og konkurrentanalyser, SWOT og risikovurderinger. 

Ved projekter der involverer kommercialisering eller patentering af opfindelser, samarbejder SPD-teamet med RIO’s andre ekspertteams for at sikre sammenhængende understøttelse.  

SPD-teamet kan hjælpe dig med at opbygge og implementere en god organisatorisk struktur, der sikrer at rammerne er på plads når projektet går ind i driftsfasen.

 

Vi kan rådgive om infra- og governancestruktur, samt data- og outreachhåndtering.

SPD-teamet kan være din sparringspartner/facilitator, når et formelt forskningsnetværk skal etableres.

 

Via stærke forbindelser til RIO’s øvrige forskerunderstøttende teams kan vi hjælpe med de processuelle, administrative, juridiske og fundingmæssige muligheder.

 

Desuden hjælper vi gerne med at fremsøge og indgå i dialog med potentielle samarbejdspartnere.

 

SPD prioriterer understøttelsens omfang ud fra følgende kriterier:

Netværket skal:

  • være tværfakultært
  • have tydeligt strategisk potentiale i forhold til at medvirke til at øge antallet af større forskningsbevillinger til SDU,
  • have en styregruppe (e.l) med en dekan, prodekan eller institutleder som formand

Endvidere skal understøttelsen have et tidsbegrænset omfang og have fokus på udvikling, konsolidering og outreach fremfor driftsopgaver.

SPD-teamet arbejder systematisk og målrettet med policy- og relationsopbygning i forhold til erhvervshuse, erhvervsfremmeaktører, arbejdsmarkedets parter, departementer, styrelser, regioner og kommuner med henblik på at fremme forskningsbaserede innovationssamarbejder.

SPD-teamet har særligt fokus på at undersøge muligheder for SDU og fremme effektive processer i samarbejdskonstellationerne samt guide og koordinere mellem interessenterne. Herunder understøtter vi SDU’s ledelse ved deltagelse i diverse bestyrelser vedrørende erhvervsfremme.

SPD-teamet arbejder på at synliggøre og positionere SDU gunstigt i forbindelse med relevante EU og nationale rammeprogrammer. Dette sker ud fra et kendskab til SDU’s forskningsinteresser og -styrker.

SDU RIO Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: 65502022

Sidst opdateret: 11.10.2021