Skip to main content

SDU ønsker at skabe værdi for og med samfundet. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at vi i relevante forskningsprojekter involverer og inddrager eksterne samarbejdspartnere, og at resultaterne kommer ud og arbejder i samfundet.

SPD-teamet i RIO er med til at understøtte SDU’s strategiske forsknings- og innovationsprojekter både i initierings- og konsolideringsfasen.

Vi er fødselshjælpere, sparringspartnere og facilitatorer på de projekter, der understøtter SDU’s overordnede strategi – herunder også en SDG-dagsorden.

I hovedtræk er SPD-teamets opgaver:

I SPD-teamet kigger vi ud i samfundet og analyserer landskabet inden for et bestemt fagligt område med henblik på at identificere potentielle samarbejdspartnere, konkurrenter, overlap eller huller i markedet.

Herudover kigger vi på, hvilke interessenter, der er essentielle, og i hvilken retning området aktuelt bevæger sig.

I koblingen med viden om SDU’s forskningsmæssige styrkepositioner og strategiske sigte bliver mulighederne grundigt afdækket.

SPD-teamet bidrager gennem foresight-, stakeholder- og landskabsanalyser til at tydeliggøre den kontekst, som et potentielt projekt kan indgå i.

Samtidig medvirker SPD-teamet til at afklare potentielle samarbejdsrelationer både internt på SDU og med eksterne partnere.

Endelig faciliterer vi møder og match-making mellem parterne.

SPD-teamet medvirker i udvikling og udarbejdelse af koncepter, positionspapirer, projektudkast og oplæg til strategiske funding- og samarbejdsmuligheder, herunder konkrete kortlægninger, vejledninger og anbefalinger.

Vi bidrager med vurderinger og sparring i forhold til output, implementering og effekt, herunder risiko- og succesvurderinger for projekterne, estimering af ressourcer, identifikation af nøglepersoner hos interessenter.

Når det er relevant, hjælper vi i SPD-teamet også med opbygning af en effektiv governance- og infrastruktur.

SPD-teamet hjælper med at tilrettelægge en proces, der mobiliserer deltagerne omkring den konkrete udviklingsaktivitet.

Vi skræddersyr og faciliterer dialogen og dermed kan vi skabe en involverende og engagerende proces, som medvirker til at løse problemer og kvalificere løsninger.

SPD-teamet understøtter forretningsudvikling med fokus på at skabe struktur, herunder udarbejdelse af interessent-, potentiale- og konkurrentanalyser, SWOT og risikovurderinger.

Ved projekter, der involverer kommercialisering eller patentering af opfindelser, samarbejder SPD-teamet med RIO’s andre ekspertteams for at sikre sammenhængende understøttelse.

SPD-teamet hjælper med at opbygge og implementere en god organisatorisk struktur, der sikrer, at rammerne er på plads, når projektet går ind i driftsfasen.

Vi rådgiver om infra- og governancestruktur samt data- og outreachhåndtering.

SPD-teamet er ofte one-point-of-entry, når et formelt netværk skal etableres.

Via stærke forbindelser til RIO’s øvrige forskerunderstøttende teams, hjælper vi med de processuelle, administrative, juridiske og fundingmæssige muligheder.

Desuden opsøger og indgå vi gerne i dialog med potentielle samarbejdspartnere som proaktiv facilitator.

SPD-teamet arbejder systematisk og målrettet med policy- og relationsopbygning i forhold til erhvervshuse, erhvervsfremmeaktører, arbejdsmarkedets parter, departementer, styrelser, regioner og kommuner med henblik på at fremme det forskningsbaserede innovationssamarbejde.

I SPD-teamet har vi særligt fokus på at fremme effektive processer og arbejdsgange i samarbejdskonstellationerne samt guide og koordinere mellem interessenterne.

SPD-teamet arbejder aktivt på at synliggøre og positionere SDU gunstigt i forbindelse med relevante EU og nationale rammeprogrammer. Dette sker ud fra et kendskab til SDU’s forskningsinteresser og -styrker.

SDU RIO Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: 65502022

Sidst opdateret: 01.07.2021