Skip to main content

Maritime Decision Support System for Emission Control

Hovedformålet at udvikle en prototype til et beslutningsstøttesystem, der kan beregne den samfundsøkonomiske effekt af miljøtiltag for skibsfart. Resultater fra dette projekt:

Beregningsværktøj til bestemmelse af skibes energiforbrug og røggasemissioner herunder CO2 (EEDI)

Med støtte fra Den Danske Maritime Fond har DTU og Syddansk Universitet udviklet et værktøj, der kan beregne skibes udstødsgas emissioner og energieffektivitet. Værktøjet, der kan anvendes på såvel eksisterende som nybyggede skibe, er lavet i tre versioner: til containerskibe, til massegodsskibe (bulk carriers) og til tankskibe.

Værktøjet er tiltænkt rederier, skibsingeniører og andre inden for området, og det kan anvendes til at analysere CO2-udslip og andre typer emissioner fra skibe, blandt andet i forhold til at overholde IMO’s grænseværdier for energieffektivitet (EEDI), der trådte i kraft 1. januar 2013. Værktøjet er dog også tiltænkt personer og virksomheder, der arbejder med energiforbrug og emissioner for forskellige transportformer, idet man med programmerne vil kunne beregne de pågældende energi- og emissionsdata for søtransporter til brug for sammenligninger med andre transportformer.

Alene ved at indtaste et skibs lastekapacitet, udnyttelsesgrad og fart kan beregningsmodellen give et omtrentligt CO2-udslip, energiforbrug og en bestemmelse af de øvrige emissionsprodukter. Man kan specificere beregningen yderligere ved at opgive en række parametre som motor- og brændstoftype, samt brug af diverse tekniske tiltag til mindskelse af røggasemissioner, primært NOx (nitrogenoxider) og SOx (svovloxider).

Værktøjet er frit tilgængelig på Rederiforeningens hjemmeside

Projektet er støttet af Den Danske Maritime Fond, DTU og SDU

    Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 12.05.2020