Skip to main content

Tildeling af grad

Tildeling af ph.d.-graden

Efter forsvarshandlingen er afsluttet træder bedømmelsesudvalgets medlemmer sammen.     Bedømmelsesudvalget skal på baggrund af ph.d.-afhandlingen og forsvaret vurdere, om kravene til ph.d.-afhandlingen og forsvaret er opfyldte. Bedømmelsesudvalget meddeler indstillingen til dekanen og forfatteren via ph.d.-skolens sekretariat. Indstillingen skal være begrundet og beror ved uenighed på stemmeflertallet. Bedømmelsesudvalgets indstilling kan oplyses mundtligt straks efter forsvaret og skal hurtigst muligt efterfølgende foreligge i skriftlig form. Indstillingen skal underskrives af alle medlemmer af bedømmelsesudvalget.

Ph.d.-graden tildeles, hvis der foreligger indstilling herom fra bedømmelsesudvalget.

Er bedømmelsesudvalgets indstilling negativ, kan dekanen beslutte, at afhandlingen tages under bedømmelse af et nyt bedømmelsesudvalg, hvis forfatteren inden for 1 uge anmoder herom.

Ph.d.-bevis

Ph.d.-skolens sekretariat udsteder ph.d.-bevis umiddelbart efter ph.d.-graden er tildelt. Ph.d.-beviset udarbejdes på dansk og engelsk og angiver inden for hvilket fagområde ph.d.-graden er opnået, samt titlen på ph.d.-afhandlingen. Beviset underskrives af dekanen. Beviset vedlægges en oversigt på dansk og engelsk over gennemførte kurser og udlandsophold/miljøskift.  

Dokumentation for gennemførte dele af ph.d.-uddannelsen

Til ph.d.-studerende, som afslutter uddannelsen uden at have opnået ph.d.-graden, udsteder ph.d.-skolens sekretariat efter skriftlig anmodning dokumentation på både dansk og engelsk for de dele af ph.d.-uddannelsen, som er tilfredsstillende gennemført.

Sidst opdateret: 26.02.2018