Skip to main content

Indlevering

Skal du indlevere din ph.d.-afhandling efter 30. august, skal du være opmærksom på, at der indføres nyt indleveringsmodul i PURE 1. september 2021

Det betyder, at alle ph.d.-afhandlinger, der indleveres på SAMF skal uploades digitalt PURE

 

Læs mere om de nye procedurer i denne PDF (UK)  og på SDUBs website

 

Mere information om dette følger på vores nye hjemmeside, som vi forventer er klar ultimo September.

 

Varsling 2 måneder før aflevering

Af hensyn til overholdelsen af tidsfristerne for bedømmelse og forsvar skal den ph.d.-studerende varsle institutlederen og ph.d.-skolens sekretariat om indlevering af afhandlingen i god tid og senest 2 måneder før forventet indleveringstidspunkt. Det er vigtigt at denne frist overholdes, således at bedømmelsesudvalget kan være nedsat på indleveringstidspunktet.  

Aktivitetsoversigt og hovedvejlederudtalelse

I forbindelse med indlevering af afhandlingen udarbejder den studerende på baggrund af ph.d.-planen en opdateret oversigt over de gennemførte uddannelsesaktiviteter i løbet af ph.d.-uddannelsen. Aktivitetsoversigten skal udarbejdes på både dansk og engelsk af hensyn til udstedelsen af ph.d.-beviset. Aktivitetsoversigten afleveres til hovedvejlederen senest 2 uger inden aflevering af afhandlingen.

På baggrund af aktivitetsoversigten udarbejder hovedvejlederen en udtalelse om det samlede ph.d.-forløb, herunder om gennemførelse af ph.d.-planens enkelte dele, jf. ph.d.-bekendtgørelsens § 9. Udtalelsen skal være på engelsk.

Indstiller hovedvejlederen i sin udtalelse, at ph.d.-uddannelsen ikke er tilfredsstillende gennemført, skal den ph.d.-studerende have mulighed for inden for 2 uger at fremkomme med bemærkninger til hovedvejlederens udtalelse.

Ph.d.-skolelederen vurderer på grundlag af hovedvejlederens udtalelse, forfatterens eventuelle bemærkninger og de regelmæssige vurderinger, om den samlede ph.d.-uddannelse er tilfredsstillende gennemført. Afhandlingen kan kun tages under bedømmelse, hvis den samlede ph.d.-uddannelse er tilfredsstillende gennemført.

Hvis ph.d.-skolelederen vurderer, at den samlede ph.d.-uddannelse ikke er tilfredsstillende gennemført, skal den ph.d.-studerende have mulighed for inden for 2 uger at fremkomme med bemærkninger til dekanen om ph.d.-skolelederens afgørelse. Den endelige afgørelse træffes i dette tilfælde af dekanen. 

Tekstlighedskontrol

Med virkning fra 1. december 2018 indfører ph.d.-skolen under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet tekstlighedskontrol af alle ph.d.-afhandlinger inden indlevering til ph.d.-skolens sekretariat.

 

Hovedvejlederen er ansvarlig for at sende den komplette ph.d.-afhandling til tekstlighedskontrol inden indlevering til ph.d.-skolen. Tekstlighedskontrollen foretages af Syddansk Universitetsbibliotek (SDUB) efter aftale med ph.d.-skolen ved SAMF. Ph.d.-afhandlingen skal sendes til SDUB: plagiat-samf@bib.sdu.dk

SDUB foretager screening af ph.d.-afhandlingen inden for tre arbejdsdage. Læs mere om tekstlighedskontrol her.

Indlevering af afhandlingen

Ph.d.-afhandlingen skal indleveres elektronisk (PDF) inklusivt et dansk og et engelsk resumé til ph.d.-skolens sekretariat via e-mail (phdsek@sam.sdu.dk) senest på udløbsdatoen for ph.d.-studiet med følgende dokumenter som særskilte bilag:

Ph.d.-skolens sekretariat sender ph.d.-afhandlingen og bilag til bedømmelsesudvalget og hovedvejlederen.

Den ph.d.-studerendes indskrivning ved universitetet ophører ved indlevering af ph.d.-afhandlingen.

Sidst opdateret: 06.10.2021