Skip to main content

Bedømmelse og forsvar

Bedømmelsesudvalg

Afhandlingen bedømmes af et sagkyndigt udvalg bestående af tre medlemmer. Medlemmerne skal være professorer, fuldtidsansatte lektorer eller have tilsvarende faglige kvalifikationer inden for det relevante fagområde. To af medlemmerne skal være udefrakommende, hvoraf mindst et skal være fra udlandet, medmindre dette er uhensigtsmæssigt ud fra en faglig betragtning. For ph.d.-studerende under ErhvervsPhD-ordningen skal mindst ét af bedømmelsesudvalgets medlemmer have virksomhedsrelevant forskningserfaring inden for det pågældende fagområde, jf. ph.d.-bekendtgørelsens § 27, stk.2. Syddansk Universitets repræsentant fungerer som formand for udvalget. Den ph.d.-studerendes vejledere kan ikke være medlemmer at bedømmelsesudvalget, men hovedvejleder er tilforordnet bedømmelsesudvalget uden stemmeret.

Sidst opdateret: 05.07.2019