Skip to main content

Vejlederes forpligtelser

Vejlederfunktionen er det vigtigste element i ph.d.-forløbet. Vejledningen omfatter information og rådgivning om alle aspekter af ph.d.-uddannelsen med fokus på faglig vejledning i forbindelse med forskningsaktiviteterne. Hovedvejlederenhar ansvaret for den samlede ph.d.-uddannelse, jf. ph.d.-bekendtgørelsens § 8.

 

Hovedvejlederen er ansvarlig for:

 • At være opmærksom på ph.d.-bekendtgørelsen og ph.d.-skolens reglement
 • At gennemlæse og kommentere ph.d.-projektet.
 • At være i jævnlig kontakt med den ph.d.-studerende, og virke som sparringspartner på forskningsprojektet.
 • At ph.d.-planen udarbejdes og fremsendes i rette tid, og at udarbejde en udtalelse i forbindelse med ph.d.-planen.
 • At orientere den ph.d.-studerende om relevante kurser og konferencer og indstille til ph.d.-udvalget vedrørende godkendelse af kurser.
 • At vejlede om forsknings integritet. Den ph.d.-studerende skal deltage I det obligatoriske kursus ”Responsible Conduct of Research” eller lignende kurser på andre institutioner eller fakulteter.
 • At bistå den ph.d.-studerende med etablering af kontakter til relevante nationale og internationale forskningsmiljøer
 • At udarbejde en plan for vejledningernes hyppighed, form og rollefordelingen mellem hovedvejlederen og medvejleren
 • At rådgive den ph.d.-studerende om, hvordan arbejdsforpligtelsen/videnformidlingselementet, kan indpasses i studieforløbet. Herunder planlægning af fordelingen mellem videnformidlingselementerne og miljøskifte.
 • At sikre, at den ph.d.-studerende bliver aktivt medlem af forskningsgrupper eller netværk på SDU eller andre forskningsinstitutioner.
 • At udarbejde de regelmæssige evalueringer og medvirke til ph.d.-seminaret. Herunder at tage initiativ til at informere ph.d.-skolelederen og evaluere forløbet ved ændringer af ph.d.-planen.
 • At udarbejde den afsluttende hovedvejlederudtalelse, der opsummerer det samlede ph.d.-forløb (kurser, undervisning og miljøskift) ved indlevering af ph.d.-afhandlingen.
 • At deltage i bedømmelsesarbejdet og ph.d.-forsvaret uden stemmerettigheder.
 • At sende den komplette ph.d.-afhandling til tekstlighedskontrol hos Syddansk Universitetsbibliotek (SDUB)  og  for at videresende konklusionen af SDUBs gennemførte tekstlighedskontrol til den ph.d.-studerende inden afhandlingen indleveres til ph.d.-skolen.

Medvejlederen bistår hovedvejlederen. Medvejleders opgaver aftales ved udpegningen, og vil normalt omfatte faglig sparring på udvalgte dele af forskningsprojektet.

Et godt ph.d.-forløb kræver, at der fra ph.d.-uddannelsens start etableres et velfungerende samarbejde mellem den ph.d.-studerende, hovedvejlederen og medvejlederen, hvor den ph.d.-studerende og vejlederne afstemmer krav og forventninger til hinanden. En beskrivelse af de gensidige krav og forventninger til vejledningsforløbet - herunder forventninger til vejledningens form og omfang skal fremgå af ph.d.-planen.

Der forventes en samlet, fælles minimumsnorm for hoved- og medvejleder på 100 timer pr. år pr. ph.d.-studerende, og at hovedvejlederen følger den ph.d,.-studerendes projekt nøje gennem hele studieforløbet. Hovedvejlederen bør løbende være i tæt dialog med den ph.d.-studerende om, hvordan projektet skrider frem, samt i hvilket omfang, der er behov for justeringer af projektet samt ph.d.-uddannelsens øvrige elementer (kurser, undervisning, ophold i andre forskningsmiljøer m.v.). I forbindelse med de regelmæssige evalueringer skal det oplyses, hvordan vejledningen er forløbet og hvilket omfang den har haft. Ph.d.-skolen anbefaler, at der afholdes fælles vejledningsmøder, hvor begge vejledere deltager mindst én gang per semester.

For at styrke vejlederfunktionen har ph.d.-skolen etableret ph.d.-vejlederkurser for nye vejledere, som udbydes på både dansk og engelsk. Der er ligeledes iværksat vejledningskurser for erfarne ph.d.-vejledere.

Sidst opdateret: 03.08.2020