Menu

Vejlederes forpligtelser

Vejlederfunktionen er det vigtigste element i ph.d.-forløbet. Vejledningen omfatter information og rådgivning om alle aspekter af ph.d.-uddannelsen med fokus på faglig vejledning i forbindelse med forskningsaktiviteterne. Hovedvejlederen har ansvaret for den samlede ph.d.-uddannelse, jf. ph.d.-bekendtgørelsens § 8.

 

Hovedvejlederen er ansvarlig for:

  • at gennemlæse og kommentere ph.d.-projektet.
  • at være i jævnlig kontakt med den ph.d.-studerende, og virke som sparringspartner på forskningsprojektet.
  • at ph.d.-planen udarbejdes og fremsendes, og at udarbejde en udtalelse i forbindelse med ph.d.-planen.
  • at orientere den ph.d.-studerende om relevante kurser og konferencer og indstille til ph.d.-udvalget vedrørende godkendelse af kurser.
  • at bistå den ph.d.-studerende med etablering af kontakter til relevante nationale og internationale forskningsmiljøer.
  • at rådgive den ph.d.-studerende om, hvordan arbejdsforpligtelsen/videnformidlingselementet kan indpasses i studieforløbet.
  • at udarbejde de regelmæssige evalueringer og medvirke til ph.d.-seminaret. Herunder at tage initiativ til at informere ph.d.-skolelederen og evaluere forløbet ved ændringer af ph.d.-planen.
  • At udarbejde den afsluttende hovedvejlederudtalelse, der opsummerer det samlede ph.d.-forløb ved indlevering af ph.d.-afhandlingen eller senest en uge efter indlevering. 
  • at deltage i bedømmelsesarbejdet og ph.d.-forsvaret.

 

Medvejlederen bistår hovedvejlederen. Medvejleders opgaver aftales ved udpegningen, og vil normalt omfatte faglig sparring på udvalgte dele af forskningsprojektet.

Et godt ph.d.-forløb kræver, at der fra ph.d.-uddannelsens start etableres et velfungerende samarbejde mellem den ph.d.-studerende, hovedvejlederen og medvejlederen, hvor den ph.d.-studerende og vejlederne afstemmer krav og forventninger til hinanden. En beskrivelse af de gensidige krav og forventninger til vejledningsforløbet - herunder forventninger til vejledningens form og omfang skal fremgå af ph.d.-planen.

Der er ikke fastsat nærmere retningslinjer for omfanget af vejledningen, da vejledningsbehovet kan variere gennem ph.d.-forløbet, men det forventes at hovedvejlederen følger den ph.d.-studerendes arbejde nøje i hele studieforløbet. Hovedvejlederen bør løbende være i tæt dialog med den ph.d.-studerende om, hvordan projektet skrider frem, samt i hvilket omfang, der er behov for justeringer af projektet samt ph.d.-uddannelsens øvrige elementer (kurser, undervisning, ophold i andre forskningsmiljøer m.v.). I forbindelse med de regelmæssige evalueringer skal det oplyses, hvordan vejledningen er forløbet og hvilket omfang den har haft. Ph.d.-skolen anbefaler, at der afholdes fælles vejledningsmøder, hvor begge vejledere deltager mindst én gang per semester.

For at styrke vejlederfunktionen har ph.d.-skolen etableret ph.d.-vejlederkurser for nye vejledere, som udbydes på både dansk og engelsk. Der er ligeledes iværksat vejledningskurser for erfarne ph.d.-vejledere.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies