Skip to main content

Sammensætning af kursusprogram

Ph.d.-kurserne skal være på et højere fagligt niveau end den adgangsgivende kandidatuddannelse, medmindre særlige faglige hensyn fordrer, at dette princip fraviges.

Som ph.d.-kurser kan der indgå:

  • egentlige ph.d.-kurser udbudt af ph.d.-skolen, af forskeruddannelsesprogrammer som fakultetet deltager i eller samarbejder med eller af andre danske eller udenlandske institutioner, fx i forbindelse med udlandsophold.
  • Styrelsens for Forskning og Innovations Erhvervskursus for ErhvervsPhD-studerende (7,5 ECTS).
  • andre kurser der er særligt relevante i forbindelse ph.d.-projektet, fx kurser i IT eller statistisk metode.
  • aktiv deltagelse i seminarer, workshops eller konferencer. (Konferencedeltagelse med præsentation af paper kan maksimalt medregnes med 2 ECTS).  Der skal foreligge skriftlig dokumentation, som dokumenterer den ph.d.-studerendes fremlæggelse, eksempelvis konferenceprogram, hvor den ph.d.-studerendes navn fremgår.
  • konferencedeltagelse med poster præsentation kan sidestilles med præsentation af paper og kan tælle max. 2 ECTS
  • kurser i formidling og undervisningsmetode for ph.d.-studerende (max. 5 ECTS).
  • selvstudium/læsekursus under vejledning af en underviser. Det er et krav, at der indgår en form for evaluering eller eksamen i forbindelse med et sådant forløb.

 

Kursusprogrammet tilpasses den enkelte studerendes projekt og forskningsmæssige interesser Hovedvejleder skal påse, at der er tilstrækkelig faglig spredning i kursussammensætningen og at de planlagte kurser er relevante og på et højt fagligt niveau.

Mindst halvdelen (15 ECTS) af kursusprogrammet skal bestå af egentlige ph.d.-kurser med fagligt indhold.  Formidlingskurser (SDU's kurser i ”Academic Writing” og lign.) samt egentlige kurser i undervisningsmetode kan tilsammen maksimalt udgøre 5 ECTS. Kandidatfag kan indgå, når hovedvejleder skønner, at det er relevant for projektet. Ph.d.-skolelederen kan dispensere fra ECTS-fordelingen.

Alle ph.d.-studerende indskrevet efter 1. januar 2016 skal i løbet af ph.d.-uddannelsen deltage i et obligatorisk kursus i ”Responsible Conduct of Research”.

 

Ph.d.-skolen anbefaler, at der senest ved førsteårsevalueringen er søgt om godkendelse af mindst 15 ECTS kurser, og at der foreligger planer for afvikling af de resterende kursusaktiviteter samt at alle kursusaktiviteter er gennemført ved andetårsevalueringen.

Ph.d.-kurser udbudt af ph.d.-skolen annonceres på ph.d.-skolens hjemmeside under "Kurser" og på www.phdcourses.dk. Oplysninger om kursusudbud ved andre nationale eller internationale uddannelsesinstitutioner og forskeruddannelsesprogrammer kan bl.a. søges via hjemmesidens link.

Sidst opdateret: 05.12.2019