Skip to main content

Her finder du information om mulighederne for samarbejdsaftaler med udenlandske universiteter om ph.d.-uddannelsen – såkaldte joint og double degrees.

Ph.d.-bekendtgørelsens §22 stk. 3. giver mulighed for at indgå samarbejdsaftaler om joint eller double degrees med udenlandske universiteter om ph.d.-uddannelsen.

I forbindelse med instituttets overvejelser omkring opstart af samarbejdsaftale med et udenlandsk universitet omkring ph.d.-uddannelse skal ph.d.-skolens sekretariat kontaktes vedr. afklaring af formelle krav.
Instituttet bør i den henseende særligt overveje/afklare følgende:

1.      Om det skal være en joint eller double degree (ét bevis eller to beviser)

2.      Hvilken institution der skal være den primære indskrivningsinstitution (læs mere herom nedenfor)

3.      Hvor lang indskrivningsperioden skal være (hvis et 4-årigt forløb (eller derover) ønskes, skal den primære indskrivningsinstitution være den udenlandske, og dette skal være muligt efter den udenlandske institutions nationale regler)

4.      Aftale om bedømmelse, forsvar og ph.d.-bevis (herunder bedømmelsesudvalgets sammensætning, evt. pre-defence ol.)

 

Aftaler om forpligtende samarbejde om ph.d.-uddannelse med udenlandsk institution – double/joint degrees

Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet kan udstede joint og double ph.d.-grader til ph.d.-studerende, der har erhvervet kvalifikationer, som kan sidestilles med en dansk ph.d.-uddannelse, hvis der er indgået gensidigt forpligtende samarbejde med en udenlandsk institution om ph.d.-uddannelse, herunder studieophold, bedømmelse, forsvar, gradsudstedelse m.v. (jf. bkg. § 15, stk. 3 og § 23, stk. 3-5). Dette gælder både, hvor ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er hovedinstitution og den ph.d.-studerende gennemfører studieophold ved samarbejdsinstitutionen og i tilfælde, hvor den udenlandske samarbejdsinstitution er hovedinstitution og den ph.d.-studerende gennemfører et studieophold ved Syddansk Universitet.

Relevante blanketter

 

Generel information

For ph.d.-studerende, der har SDU som hovedinstitution, kan der indgås en gensidigt forpligtende samarbejdsaftale om ph.d.-uddannelse med en udenlandsk institution, herunder om bedømmelse, forsvar, gradsudstedelse m.v., der medfører, at den ph.d.-studerende får (et fælles ph.d.-bevis (joint degree) eller to ph.d.-beviser (double degree). Den ph.d.-studerende skal gennemføre ph.d.-uddannelsen i henhold til den danske ph.d.-bekendtgørelse, og skulle der vise sig et behov for afvigelser på centrale punkter, f.eks. kursuskravet i § 7, stk. 2 nr. 2 eller ph.d.-uddannelsens normering i § 4, kan der søges om dispensation i ministeriet. Samarbejdsaftalen skal indgås senest 6 måneder efter uddannelsens start (når det vedrører joint degrees henstilles der til, at aftalen helst indgås helt fra start af indskrivningen, da der er tale om et parallelt forløb mellem den danske ph.d.-bekendtgørelse og den udenlandske lovgivning på ph.d.-området.) Aftalen vedrører bl.a. vejledning fra den udenlandske institution, varighed af ophold ved den udenlandske institution, aftale om bedømmelse og forsvar samt udstedelse af ph.d.-bevis. Standardblanket findes ovenfor.

For ph.d.-studerende, der har primær indskrivning ved en udenlandsk institution, kan der indgås en gensidigt forpligtende samarbejdsaftale om ph.d.-uddannelse, herunder bedømmelse, forsvar, gradsudstedelse m.v., der medfører, at den ph.d.-studerende får (et fælles ph.d.-bevis (joint degree) eller to ph.d.-beviser (double degree). Den ph.d.-studerende skal i udgangspunktet gennemføre ph.d.-uddannelsen i henhold til de retningslinjer og regler, der gælder ved den udenlandske institution, evt. suppleret med yderligere krav fra ph.d.-skolen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, SDU. Den studerende skal som minimum gennemføre et studieophold ved ph.d.-skolen under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet af 6 måneders varighed, have tilknyttet en vejleder fra SDU, bestå fakultetets kursus i god videnskabelig praksis, og det samlede uddannelsesforløb skal af ph.d.-skolen vurderes til at kunne sidestilles med en dansk ph.d.-uddannelse. Samarbejdsaftalen skal indgås senest 6 måneder efter uddannelsens start (når det vedrører joint degrees henstilles der til, at aftalen indgås så tidligt i forløbet som muligt). Aftalen vedrører bl.a. vejledning fra den udenlandske institution, varighed af ophold ved den udenlandske institution, aftale om økonomi, tilrettelæggelse af bedømmelse og forsvar samt udstedelse af ph.d.-bevis. Standartblanket findes ovenfor.

Nedenstående forhold vedr. bedømmelsesudvalg, forsvar og ph.d.-bevis er gældende for alle ph.d.-studerende, der gennemfører et ph.d.-uddannelsesforløb i forpligtende samarbejde mellem ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og en udenlandsk institution. I samarbejdsaftalen mellem ph.d.-skolen, den udenlandske institution og den ph.d.-studerende skal det fremgå, hvordan proceduren for afslutning af ph.d.-forløbet vil blive tilrettelagt - herunder bedømmelsesudvalget sammensætning (jf. bek. § 26, stk. 1), hvornår den foreløbige bedømmelse skal foreligge (jf. § 26, stk. 2), samt hvornår forsvaret skal finde sted (jf. bek. § 26, 3). Af samarbejdsaftalen skal det ligeledes fremgå, om afhandlingen skal forsvares ved et fælles forsvar, eller om der afholdes to forsvar, før den ph.d.-studerende tildeles ph.d.-graden fra de samarbejdende udenlandske institutioner (jf. bek. § 15, stk. 3 og § 26). Det skal aftales, om den ph.d.-studerende tildeles en joint degree (fællesgrad) (jf. § 23, stk. 3 og 4) eller tildeles et diplom fra hver af institution (dobbeltgrad), jf. § 23, stk. 5).


 


Sidst opdateret: 05.07.2019